Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttrande

Yttrande över Kommissionens förslag om en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

Datum: 2012-09-24

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 541477-12/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 
Skatteverket är positivt till de föreslagna ändringarna och konstaterar att förslaget ger medlemsländerna en möjlighet att snabbare vidta åtgärder för att minska olika mervärdesskattebedrägerier. För att förslaget ska få effekt för Sverige krävs att ny svensk lagstiftning för att hindra bedrägerier i förekommande fall kan införas med stor skyndsamhet.

Skatteverket anser att även andra åtgärder än införande av omvänd skattskyldighet krävs för att förhindra bedrägerier. För att undvika fördröjning vid införandet av åtgärder för bedrägeribekämpning bör den föreslagna artikel 395a därför omformuleras. Artikeln behöver innehålla en möjlighet för rådet att i efterhand godkänna sådana andra åtgärder. Ett alternativ är att det införs en förenklad procedur för rådets beslut om godkännande av vidtagna åtgärder.
De föreslagna reglerna påverkar inte i sig den administrativa bördan. Det är först om en viss åtgärd vidtas med stöd av den föreslagna mekanismen som det kan bli en ökad eller minskad administrativ börda. Detsamma gäller för Skatteverkets kostnader.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson och rättslige experten Kerstin Alvesson, föredragande.