Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen, Fi 2012/90

Datum: 2012-01-23

Dnr/målnr/löpnr:
131 20046-12/112
Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian.
 
Enligt Skatteverkets uppfattning är det angeläget att ändra fastighetstaxeringslagens (1979:1152) bestämmelser om överklagande av vitesföreläggande i enlighet med vad som föreslås i promemorian.
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Sara Enbom och rättsliga experten Anna Carolina Baur, föredragande.