Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till kapitel 11 och 12 om finansiella instrument (K3)

Datum: 2012-10-22

Dnr/målnr/löpnr:
131-628977-12/112
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 Stockholm

Skatteverket tillstyrker i huvudsak förslaget men lämnar nedan ett antal synpunkter.

Gemensamma synpunkter på kapitel 11 och 12

Punkterna 11.3 och 12.3

Vissa finansiella instrument får inte redovisas enligt kapitel 11 och 12. Avser ett derivatinstrument ett sådant finansiellt instrument får derivatet inte heller redovisas i enlighet med dessa kapitel. Skatteverket ifrågasätter om det är lämpligt med en så generell regel och om man inte i stället bör ta ställning i varje enskilt fall. Derivatinstrumentet skulle helt eller delvis kunna vara någon form av ett spekulativt kontrakt. I ett sådant fall bör den spekulativa delen omfattas av kapitel 11 eller 12.

Punkterna 11.32  och 12.41

Ordet överfört används när det gäller en finansiell tillgång som övergår till annan part. När det gäller den andra partens möjlighet att lämna tillgången vidare till en tredje part används ordet sälja. Skatteverket anser att ordet överföra även bör användas i sistnämnda fall eftersom det också täcker in andra former av överlåtelser, t.ex. byten.

Punkterna 11.38 och 12.47

Säkringsredovisning är frivillig. Skatteverket anser att säkringsredovisning ska vara tvingande för befintliga balansposter när det föreligger ett objektivt säkringsförhållande. Säkringsredovisning bygger på den ekonomiska innebörden av transaktionerna och leder till en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, vilket är en grundläggande princip inom redovisning.

Punkterna 11.48 och 12.56

Enligt punkt 11.48 får ett säkringsförhållande identifieras för en del av säkringsinstrumentets löptid. Enligt punkt 12.56 får inte ett säkringsförhållande identifieras för endast en del av säkringsinstrumentets löptid. Skatteverket anser att det är oklart varför det är olika regler och föreslår att det ska vara samma regler eller att skillnaden tydliggörs.

 
Synpunkter på kapitel 11

Punkt 11.17 c) 

Nuvarande skrivning: schablonen ger... . Skatteverket anser att en mer korrekt skrivning är: schablonen kan antas ge ... . Det går inte i förväg veta vad en schablonmetod ger för värde. Genom efterhandskontroller och förbättringar kan man få en metod som kan antas ge ungefär samma värde som en värdering med utgångspunkt från årets faktiska förhållanden.

Punkt 11.41

Punkten behandlar effektiv säkring. Något intervall för att man ska kunna anse att säkringen är effektiv anges dock inte, vilket skiljer sig från motsvarande punkt i kapitel 12 (p. 12.49). Skatteverket ställer sig frågande till denna skillnad.

Punkt 11.61

I förtydligande syfte föreslår Skatteverket ett tillägg (fetstil) i den sista meningen i första stycket: Resultateffekter, med utgångspunkt från den tidpunkt då säkringsförhållandet upphörde, ska redovisas i resultaträkningen ... .

 
Synpunkter på kapitel 12

Punkt 12.61 

Värdeförändringen av säkringsinstrumentet ska redovisas i resultaträkningen. Skatteverket anser att det av en kommentar bör framgå huruvida värdeförändringen av säkringsinstrumentet ska redovisas för sig eller kvittas mot värdeförändringen på den säkrade posten. 

Punkterna 12.65 c)  och 12.69 d)

Företaget ska upphöra med säkringsredovisningen när företaget häver identifieringen. Det innebär att företaget kan växla mellan att tillämpa säkringsredovisning eller att inte göra det. Möjligheten att växla mellan redovisningsprinciperna kan medföra att säkringsredovisningen används i resultatplanerande syfte och därmed kan utnyttjas för att erhålla otillbörliga skattefördelar. Skatteverkets uppfattning är att en sådan redovisning strider mot den grundläggande principen i 2 kap. 4 § första stycket punkt 2 årsredovisningslagen om att samma värderingsprinciper konsekvent ska tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. Skatteverket anser därför att en säkringsredovisning inte ska kunna avbrytas så länge som det föreligger en objektiv säkring.

Punkt 12.71 

Skatteverket anser att det bör preciseras hur redovisningen ska göras i resultaträkningen. Ska värdeförändringen påverka nettoomsättningen eller ska den redovisas som en finansiell post? Skatteverket antar att ändamålet med säkringsredovisning i detta fall är att vinster och förluster ska kvittas mot varandra och inte redovisas brutto.
 

Frågor till remissinstanserna
 
1. Skatteverket anser att det ska vara möjligt att tillämpa olika redovisningsprinciper i koncernredovisningen och i årsredovisningen. Detta kan underlätta när det gäller sambandet mellan redovisning och beskattning.

2. Skatteverket anser att kapitel 11 i stort ger en tillräcklig vägledning för redovisning av säkrade poster. Se dock våra synpunkter.

3. Skatteverket anser att begreppet säkrad kurs är tillräckligt definierat.

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef Inga-Lill Askersjö. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lisabeth Björk och rättslige experten Göran Gäfvert, föredragande.