Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss av kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG avseende mervärdesskatterättslig behandling av vouchrar, KOM(2012) 206 slutlig

Datum: 2012-08-13

Dnr/målnr/löpnr:
131 382296-12/112
Finansdepartementet 
103 33 Stockholm

(Finansdepartementet Fi2012/2175)

 

1  Sammanfattning

Skatteverket är positivt till de föreslagna ändringarna och konstaterar att förslaget ökar möjligheterna till en inom unionen enhetlig tillämpning av vouchrar på mervärdesskatteområdet.

Skatteverket har dock synpunkter på följande:
- oinlösta vouchrar,
- artikel 28 rörande försäljning i eget namn,
- artikel 30a angående definitionerna,
- artikel 30b avseende en beskrivning av vouchrar,
- artikel 65 avseende när skattskyldigheten inträder på förskott,
- artikel 66 som rör en begränsning av medlemsländernas rätt att särreglera och
- artikel 193 som rör vem som bli skattskyldig.

Förslaget kommer att medföra att vissa ändringar måste göras i befintligt informationsmaterial. Kostnaderna för dessa kan hanteras inom Skatteverkets anslagsramar.
 

2  Synpunkter

2.1  Oinlösta voucher

Kommissionens förslag är inte tydligt när det gäller hanteringen av oinlösta vouchrar. Det finns en risk för att dessa ska hanteras på samma sätt oavsett om det är frågan om en enfunktionsvoucher eller en flerfunktionsvoucher. Skatteverket anser därför att det i förslaget ska tydliggöras hur oanvända vouchrar ska hanteras. Enligt Skatteverkets bedömning är det lämpligast om det blir olika hantering beroende på om det är fråga om enfunktionsvoucher eller flerfunktionsvoucher.

- Eftersom en enfunktionsvoucher kommer att beskattas i samband med att den säljs i varje led i en distributionskedja så anser Skatteverket att en outnyttjad voucher inte ska förändra beskattningen. Justering i efterhand av oinlösta vouchrar skulle innebära en ökad administrativ börda för Skatteverket och de företag som hanterar enfunktionsvouchrar.  
- Eftersom en flerfunktionsvoucher inte kommer att utlösa beskattning i samband med att de säljs utan först när de löses in anser Skatteverket att sådana vouchrar inte ska bli beskattade om de inte använts inom tiden för voucherns giltighet. Motiveringen till detta är samma som för enfunktionsvoucher, dvs. den administrativa bördan för företag skulle bli för betungande.

Om samtliga former av oinlösta vouchrar ska hanteras på samma sätt är det Skatteverkets uppfattning att det kommer att skapa problem och bidra till konstlade upplägg och en ökad administrativ börda.

2.2  Artikel 28

Artikeln behandlar när förmedling har skett i eget namn. Kommissionen föreslår att det i bestämmelsen ska tydliggöras att försäljning av flerfunktionsvouchrar inte ska omfattas av denna bestämmelse. Skatteverket håller med om slutsatsen men anser ändå att förtydligandet kan skapa problem.  Om förtydligandet ska införas bör det enligt Skatteverkets bedömning anges att det endast är fråga om ett exempel på när det inte ska vara förmedling i eget namn.

2.3  Artikel 30a

I artikeln föreslås definitioner av olika sorters vouchrar. Skatteverket är positivt till att sådana definitioner införs. Däremot ser Skatteverket vissa problem med den föreslagna definitionen av enfunktionsvoucher när det gäller presentkort till ett visst nominellt värde. Som förslaget nu är medför det olika bedömning av vouchrarna om företaget har tillhandahållanden endast efter en skattesats eller om det finns tillhandahållanden med olika skattesatser. Enligt Skatteverkets bedömning finns risk att företag kommer  att skapa vissa förutsättningar  bara för att  de nominella presentkorten ska kunna behandlas som flerfunktionsvouchrar. En klädkedja skulle exempelvis  kunna välja att sälja ett begränsat antal böcker bara för att ha olika skattesatser i sitt sortiment.

2.4  Artikel 30b

Skatteverket ifrågasätter behovet av denna artikel och  förordar att artikel i sin helhet tas bort.

 Det har i många år funnits situationer med förskott och senare leverans och det har aldrig tidigare behövts en artikel som anger att förskott och senare leveranser ska ses som en enda transaktion. En sådan reglering för enfunktionsvoucher medför dessutom problem med oinlösta vouchrar eftersom regleringen i artikeln förmodligen innebär att justering i efterhand måste ske av oinlösta vouchrar.

Som Skatteverket ser det är en enfunktionsvoucher ett slags förskott som kan tillhandahållas i flera led i en kedja och skattskyldigheten inträder varje gång enfunktionsvouchern omsätts. En flerfunktionsvoucher är en sådan transaktion där skattskyldigheten inträder först i samband med att vouchern löses in. Den föreslagna lydelsen i artikeln tydliggör inte detta på något sätt. .

Det föreslagna stycket om resetjänster anser Skatteverket är vilseledande. Det riskerar att skapa direkta problem. Om det i artikeln måste anges att vouchrar kan användas i samband med att den särskilda ordningen för resetjänster tillämpas måste slutsatsen bli att vouchrar inte kan användas när den särskilda ordningen för handel med begagnade varor tillämpas. Orsaken är att ordningen för begagnade varor inte  uttryckligt angetts i artikeln.

2.5  Artikel 65

Skatteverket föreslår att det i artikeln anges "inklusive vid utställande av en enfunktionsvoucher" i stället för kommissionens förslag till ändring. Orsaken är att det enligt Skatteverkets syn är ett förskott för varor eller tjänster som betalningen erläggs för och som bevis på att betalningen erlagts fås en voucher.  

2.6  Artikel 66

Skatteverket anser att den begränsning som förslås i denna artikel endast ska avse flerfunktionsvouchrar.

En enfunktionsvoucher är ett slags förskott avseende en kommande vara eller tjänst. Skatteverket anser inte att det finns någon anledning att införa en begränsning för medlemsländernas möjlighet att avgöra skattskyldighetens inträde för sådana vouchrar. Någon form av begränsning för flerfunktionsvouchrar bör dock införas så att medlemsländerna inte kan  välja en avvikande tidpunkt för dessa jämfört med gängse gällande tidpunkt för skattskyldighetens inträde. Flerfunktionsvouchrar ska beskattas i samband med att dessa löses in mot varor eller tjänster och en särlösning i vissa medlemsländer skulle innebära en risk för dubbelbeskattning eller ofrivillig utebliven beskattning.

2.7  Artikel 193

Skatteverket anser att inledningen av denna artikel är otydlig. Skatteverket föreslår därför att bestämmelsen ändras på följande sätt. "När en sådan flerfunktionsvoucher som avses i artikel 30a hanteras ska inlösaren av vouchern anses ha utfört den beskattningsbara leveransen eller det beskattningsbara tillhandahållandet."

Denna artikel kan skapa problem när det gäller gränsdragningen mellan vad som är betalningsmedel respektive flerfunktionsvoucher. Skatteverket förordar att en tydligare gränsdragning mellan dessa olika instrumenten införs i mervärdesskattedirektivet.

3  Administrativ börda och Skatteverkets kostnader

Skatteverket anser att de föreslagna reglerna i stort innebär en minskad administrativ börda för företagen eftersom reglerna innebär att unionsrätten klargörs. Det förhållandet att vouchrar kommer hanteras (mer) likartat mellan medlemsländer medför också minskad administrativ börda för företagen. En effekt av reglerna är dessutom färre fall av dubbelbeskattning och ofrivillig utebliven beskattning.

Ett tydligare och harmoniserat regelverk kommer att förenkla kontroll och hantering för Skatteverket. Vissa ändringar i befintligt informationsmaterial (broschyrer, webb etc.) kan bli aktuella och kostnaderna för dessa kan uppskattas till 20 000 kronor.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit sektionschefen Eva Mårtensson och rättslige experten Kerstin Alvesson, föredragande.