Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem (SOU 2012:60), Fi2012/3786

Datum: 2012-12-10

Dnr/målnr/löpnr:
131-697761-12/112
Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm
 
Skatteverket har inte något att invända mot de förslag delbetänkandet innehåller.

Utredningens förslag i delbetänkandet berör inte direkt Skatteverket. Med hänsyn till möjligheten att förslagen i delbetänkandet kan påverka de förslag om trängselskatt som ska lämnas i slutbetänkandet lämnar verket följande synpunkter.

Enligt Skatteverkets mening finns anledning att närmare analysera effekter av utredningens förslag att utländska fordon ska omfattas av regleringen om infrastrukturavgifter och problem avseende detta förslag. Om fordon från vissa länder på grund av vägtullsystemets utformning och tillämpning i praktiken kan komma att undgå kostnader, som belastar fordon från andra länder inom EU, anser Skatteverket att full konkurrensneutralitet inte uppnås och att andra alternativ bör övervägas, till exempel transponderlösningar.

Förslaget till 15 § förordning om infrastrukturavgifter på väg innebär undantag från bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223). Förslaget grundas bland annat på kostnadsskäl men kan ifrågasättas utifrån likabehandlingsprincipen då skillnad görs mellan betalningsskyldiga för utländska respektive svenska fordon oavsett kostnaderna i det enskilda fallet. Denna olikbehandling påverkar konkurrensvillkoren men även bedömningen av när det är oskäligt att ta ut tilläggsavgift. Vidare bör i förslaget till 24 §, samma förordning, "fordonets ägare" bytas mot "den betalningsskyldige".

I flera avseenden gör utredningen jämförelser med bestämmelser i lagen (2004:629) om trängselskatt. Skatteverket noterar skillnader i fråga om bland annat vad Transportstyrelsen ska göra för beslutsmyndighetens räkning, rätt till muntlig förhandling i mål om tilläggsavgift och beträffande kostnadsränta vid betalningsanstånd. 

Vägtull, i den mening uttrycket har i Europeiska kommissionens beslut 2009/750/EG avseende det europeiska systemet för elektroniska vägtullar, är ett samlingsbegrepp för avgift, skatt och tull som tas ut i samband med fordonstrafik i ett vägtullsområde. Det är, enligt Skatteverkets uppfattning, naturligare att i förslaget till lag om ändring i lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem tala om "vägtullupptagare" än om "avgiftsupptagare", särskilt som lagens rubrik föreslås ändrad genom att "vägavgiftssystem" byts ut mot "vägtullsystem".

Slutligen noterar Skatteverket att Näringsdepartementets promemoria Fordonsrelaterade skulder, Ds 2012:7, innehåller förslag till lag om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter. Detta förslag bör enligt Skatteverket göras tillämpligt även i fråga om infrastrukturavgift och trängselskatt.

Delbetänkandets förslag medför inte några kostnader för Skatteverket.