Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria med kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87) Dnr Ju 2009/9053/L6

Datum: 2012-04-10

Dnr/målnr/löpnr:
131 180140-12/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Stina Ögren, föredragande, sektionschefen Sara Enbom och rättslige experten Torbjörn Gerelius.