Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remissvar avseende promemorian Sekretess i det internationella samarbetet, Ds 2012:34

Datum: 2012-10-29

Dnr/målnr/löpnr:
131 627947-12/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker i huvudsak förslaget men har följande synpunkt.

Skatteverket anser att det är mycket angeläget att det klargörs om ytterligare reglering om sekretess för vissa uppgifter i skattebeslut behöver införas. För uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller absolut sekretess inom beskattningsverksamheten. Däremot anges i 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL att de flesta skattebesluten är offentliga. Detta medför att i de fall uppgifter som erhållits från andra länder måste tillföras ett skattebeslut kan uppgifterna komma att offentliggöras om ett sådant beslut begärs ut med stöd av offentlighetsprincipen, eller begärs av annan myndighet. Såsom Skatteverket har uppfattat det går det inte med dagens bestämmelse att hindra att ett sådant skattebeslut lämnas ut i sin helhet. Inte heller de i promemorian föreslagna bestämmelserna medger enligt Skatteverkets uppfattning en möjlighet att hävda sekretess för ett skattebeslut som innehåller uppgifter som erhållits från annat land och för vilka sekretess gäller enligt ett internationellt avtal eller en EU-rättsakt. I de internationella avtalen är det inte uttryckligen reglerat hur erhållen information får hanteras i ett skattebeslut, förmodligen på grund av att utgångspunkten är att dessa är sekretessbelagda i de flesta länder.

Skatteverket anser också att en bestämmelse som innebär att sekretess i vissa fall skulle gälla för de delar av ett skattebeslut som innehåller uppgifter som inhämtats från annat land skulle stå i bättre överensstämmelse med regleringen för domstolar i 43 kap. 8 § 2 st. OSL om krav på att i domen meddela ett särskilt sekretessförordnande för sådana uppgifter. I annat fall kan den situationen uppstå att en domstol har förordnat om sekretess för vissa uppgifter i domen samtidigt som samma uppgifter kan vara intagna i ett skattebeslut som är offentligt.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: t. f. överdirektören Lars Åke Leijkvist, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist, och rättsliga experten Maria Östgren, föredragande.