Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Ansökan om statlig avgiftshjälp för trossamfundet Islamiska Kulturcenterunionen , organisationsnummer 252002-8750

Datum: 2012-10-15

Dnr/målnr/löpnr:
131-408125-12/112
Socialdepartementet
103 33 Stocholm

Skatteverket avger härmed yttrande över rubricerad ansökan.

Inställning

Skatteverket avstyrker att Islamiska Kulturcenterunionen, IKUS (trossamfundet) beviljas statlig avgiftshjälp enligt lagen (1998:1593) om trossamfund.

Bedömning

Av 1 § lagen (1999:932) om stöd till trossamfund framgår att statens stöd till trossamfund kan lämnas som statsbidrag och som statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund. Enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund får regeringen besluta att ett annat registrerat trossamfund än Svenska kyrkan ska få avgiftshjälp. Avgiftshjälp får, enligt bestämmelsen, lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och är stabilt och har egen livskraft.

IKUS har i ansökan om statlig hjälp med avgifter anfört att trossamfundet IKUS har 15 medlemsförsamlingar med omkring 12 000 medlemmar. IKUS har även uppgett att trossamfundet är ett sedan år 2002 registrerat trossamfund samt att IKUS har svensk vigselrätt. Till ansökan har IKUS bifogat stadgar, protokoll från styrelsemöte den 22 februari 2012, verksamhetsberättelser för år 2008-2010, bokslut för år 2008-2009, protokollsutdrag från årsmöte 2008 och 2011 samt församlingsstatistik avsedd för Islamiska Samarbetsrådet, IS, där det framgår att antalet medlemmar i IKUS år 2010 uppgick till 11 434.

IS är enligt 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund ett av de trossamfund som är statsbidragsberättigat. IKUS har sedan 1980-talet varit medlem i IS. IKUS har dock inte självständigt prövats mot förutsättningarna för statligt stöd genom statsbidrag.

I förarbetena till bestämmelserna om statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund utvecklas innebörden av de tre förutsättningarna för att ett trossamfund ska beviljas avgiftshjälp (prop. 1998/99:124 s. 63-66, 70-71). När det gäller kravet på att bidra till att upprätthålla och stärka de värderingar som samhället vilar på framgår det att trossamfundet ska utöva sin verksamhet med respekt för andra människors lika värde samt bidra till en normbildning i samhället som överensstämmer med demokratins idéer. Trossamfundet bör motverka alla former av rasism och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet. För att få avgiftshjälp måste trossamfundet uppvisa ett visst mått av stabilitet. Det innebär att trossamfundet kontinuerligt ska ha bedrivit verksamhet här i landet i minst fem år. Trossamfundet bör ha en organisatorisk struktur som är fast och tydlig, vilket enligt förarbetena innebär att trossamfundet och dess organisatoriska delar utgör juridiska personer. Verksamheten bör i huvudsak finansieras av dem som är medlemmar eller betjänas av samfundet och är bosatta här i landet. Trossamfundet måste dessutom ha egen livskraft. Enligt förarbetena innebär det att trossamfundet ska ha nått en viss storlek i fråga om antalet medlemmar eller betjänade. Som huvudregel bör ett samfund betjäna minst 3000 personer. Om samfundet betjänar färre bör det ändå anses ha egen livskraft om det utgör en del av ett internationellt verksamt trossamfund av betydande omfattning.

Enligt Skatteverket uppfyller IKUS kravet på att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. När det gäller kraven på stabilitet anser Skatteverket att det finns vissa brister. De stadgar som IKUS har gett in är inte daterade och bokslut för 2010-2011 saknas. De verksamhetsberättelser som bifogats till ansökan avser verksamhetsåren 2008-2010. Genom dessa brister i dokumentation är det inte klarlagt att trossamfundet är stabilt. Dessutom uppvisar IKUS brister när det gäller dokumentationen av antalet medlemmar. Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, har vid besök hos  tre av IKUS församlingar funnit att man i en församling uppgett att man hade 3000 medlemmar, men att det vid besöket visade sig att församlingen enbart dokumenterat 800-1000 medlemmar. I en annan av de församlingar som SST besökte kunde man inte presentera något underlag som visade hur många medlemmar församlingen hade trots att församlingen redovisat att man har 1158 medlemmar. Trossamfundet har därför inte heller visat att det har egen livskraft. Skatteverket anser därför vid en samlad bedömning att IKUS inte har visat att det uppfyller kraven för avgiftshjälp.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör i närvaro av rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Stina Ögren och sektionschefen Cecilia Asker samt Maria Kållberg, föredragande.