Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018, Fi2012/2650

Datum: 2012-07-20

Dnr/målnr/löpnr:
131 466148-12/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad remiss.

Skatteverket har inget att erinra mot förslaget till lag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018, varigenom kraftvärmeverkens fastställda taxeringsvärden för dessa år endast ska omfatta värdet av elproduktion.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har närvarat rättslige experten Torbjörn Neikter, föredragande.