Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av nytt filmavtal, Fi2012/2562

Datum: 2012-08-07

Dnr/målnr/löpnr:
131 449756-12/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inget att erinra mot förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Goran Todorovic och rättslige experten Ingvar Håkansson, föredragande.