Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013

Datum: 2012-05-07

Dnr/målnr/löpnr:
131 269295-12/112
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33  STOCKHOLM

Er beteckning Fi2012/1668
 
Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslagen som lämnas i promemorian utöver de synpunkter som lämnas nedan avseende ekonomiska styrmedel för biodrivmedel.
 

Framtida hantering av ekonomiska styrmedel för biodrivmedel


 
De nya bestämmelsernas utformning
 
I 7 kap.3 a , 3 c-d §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) formuleras lagtextförslaget i vissa delar som en skattebefrielse för beståndsdelar av ett bränsle. Skattskyldigheten inträder dock för bränslet i sin helhet. För att skattebefrielsen ska få avsett genomslag anser Skatteverket att det av lagtexten bör framgå att skattebefrielsen omfattar en definierad mängd av det bränsle i vilket de aktuella biodrivmedlen ingår som beståndsdelar.
 
Av promemorian framgår att avsikten är att 7 kap. 3 b § LSE endast ska tillämpas om biodrivmedlet i sig utgör motorbränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 LSE. Detta framgår dock inte av lagtexten, vilket innebär att bestämmelserna i 7 kap. 3 c-d §§ LSE om skattebefrielse vid inblandning av biodrivmedel i bensin respektive diesel blir verkningslösa.
 
I 7 kap. 3 c-d §§ LSE föreslås begränsningsbestämmelser som kopplas till redovisningsbestämmelser i skatteförfarandelagen. Bl.a. föreslås en begränsning i förhållande till mängden motorbränsle för vilket skatt redovisas för en period som avses i 26 kap. 10 § skatteförfarandelagen. Av författningskommentarerna till 3 c-d §§ framgår att avsikten är att en begränsning ska göras till visst bränsle och viss deklaration. Dessa begränsningar har dock inte kommit till uttryck i lagtexten.
 
I de föreslagna begränsningsbestämmelserna i 7 kap. 3 b-d §§ LSE hänvisas till bestämmelser i skatteförfarandelagen som gäller redovisning per kalendermånad eller för en enskild händelse. Lagtexten är otydlig avseende om begränsningen av avdraget ska gälla även för en skattskyldig som redovisar för helt beskattningsår. Avsikten torde vara att begränsningen ska gälla oavsett redovisningsperiodens längd. I det kommande lagstiftningsarbetet bör detta klargöras.

 
Särskilt om etanol som låginblandas i bensin
 
Det bör klargöras vad som avses med begreppet anskaffat i 7 kap. 3 c § LSE. Med normalt språkbruk torde t.ex. begreppet inte omfatta egen tillverkning.
 
I författningskommentaren till 7 kap. 3 c § tredje stycket (felaktigt angivet till andra stycket) LSE anges att den skattskyldige måste ha "anskaffat motsvarande mängd odenaturerad etanol". Detta är ett hårdare villkor än vad som framgår av lagtexten och sista stycket i samma författningskommentar.
 
Avdragsrätten enligt 7 kap. 3 c § LSE föreslås gälla även andra skattskyldiga än sådana som kan lagra bränsle under suspension av skatten och som blandar in anskaffad etanol innan skattskyldigheten inträder för bränslet. Som exempel ges i  författningskommentaren till bestämmelsen skattskyldiga enligt den s.k. för in/tar emotbestämmelsen i LSE. Det bör klargöras om avsikten är att avdragsrätt i dessa fall ska gälla även när etanol inblandas i bränslet efter att skattskyldigheten inträtt. För dessa skattskyldiga ska skatten för det bränsle som fördes in redovisas inom fem dagar från införseltillfället. Avdragsrätten uppkommer först när bränslet förbrukats eller sålts som motorbränsle, vilket i dessa fall inte sällan torde inträffa efter tidpunkten då deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket. Det bör klargöras hur den skattskyldige i dessa och motsvarande fall ska kunna göra avdrag.
 
I förtydligande syfte anser Skatteverket att författningskommentaren till 7 kap. 3 c § LSE bör kompletteras med en avslutande mening om att alkoholskatt således tas ut på den ingående etanolen i bränslet om etanolen inte denaturerats.
 
Av förslaget framgår att avdragsrätten enligt nya 3 c § i6 akap. LSE ska vara begränsad till 5 volymprocent av den bensin som redovisas i en enskild deklaration. Enligt nuvarande regeringsbeslut är motsvarande begränsning 6,5 volymprocent. I det kommande lagstiftningsarbetet bör det klargöras hur begränsningsregeln ska tillämpas när bensin som omfattas av ett tidigare meddelat regeringsbeslut redovisas i samma punktskattedeklaration som bensin för vilken skattskyldighet inträtt efter ikraftträdandet av den nya bestämmelsen.

 

Skatteverkets kostnader


 
Förslagen om förändringarna av den kommunala fastighetsavgiften (avsnitt 3.4 - 3.5) beräknas medföra it-kostnader av engångskaraktär om 100 000 kr.
 
Förslagen om ändringar inom energibeskattningsområdet (avsnitt 4.1 - 4.2) beräknas medföra kostnader av engångskaraktär om sammanlagt 40 000 kr. Kostnaderna avser utveckling av it-stödet, ändring av blanketter samt information till berörda företag.
 
Skatteverket uppskattar att förslaget om förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter (avsnitt 3.3) kan komma att innebära en årlig besparing på 4 miljoner kronor. Förslaget beräknas medföra kostnader av engångskaraktär om sammanlagt 8 miljoner kr för framtagning av ny blankett, anpassning av nuvarande blanketter, den elektroniska deklarationen samt itstöd och för ändring av informationsmaterial, framtagning av utbildningsmaterial och intern information och utbildning.
 

 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Urban Strömberg, enhetschefen Tomas Algotsson, verksamhetsutvecklaren Kay Kojer, rättslige experten Peter Lindholm , rättslige experten Mikael Sindahl och rättsliga experten Hillevi Hejenstedt, föredragande.