Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68

Datum: 2012-01-23

Dnr/målnr/löpnr:
131 739265-11/112

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen 
Enheten för försäkring och redovisning
103 33 STOCKHOLM

Er beteckning Fi 2011/4348

 

1 Sammanfattning

 
I betänkandet har ett förslag till en ny lag (2012:000) om tjänstepensionsrörelse (LTR) lämnats. Skatteverket tillstyrker i allt väsentligt de förslag till ändrad lagstiftning som LTR ger upphov till men anser att det behövs ytterligare förändringar och förtydliganden. Enligt Skatteverkets bedömning är ändringsförslagen i inkomstskattelagen (1999;1229), IL, lagen (1990:661) om avkastningskatt på pensionsmedel, AvPL, och lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, SLPL, otillräckliga och bör kompletteras. Betänkandet innehåller inga förslag till ändringar i vare sig lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, eller i skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Skatteverket anser att ändringar behövs i båda lagarna.

Skatteverket begränsar sig till att ge synpunkter på de förslag i betänkandet som avser skattereglerna eller  andra lagar som har koppling till skattereglerna. Skatteverkets synpunkter lämnas lagvis.

 

2 Skatteverkets  synpunkter på förslagen i betänkandet

 

2.1 Förslag till ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

 

2.1.1 Kapitel 28

 

2-3 §, 15 a §, 19 §
 
I 2 § framgår i dess nuvarande lydelse att betalning enligt avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut om tjänstepension likställs med betalning av en premie för pensionsförsäkring. Utredningen föreslår ett tillägg i paragrafen med den innebörden att även betalning enligt avtal med tjänstepensionsföretag om tjänstepensionsförmån likställs med betalning av en premie för pensionsförsäkring. I båda fallen gäller att avtalet är jämförbart med pensionsförsäkring och uppfyller de villkor som avses i 58 kap.1 a§ IL. Denna föreslagna lydelse har för övrigt felaktigt även återgetts som redan gällande lagtext.
 
Enligt Skatteverkets uppfattning bör betalning enligt ett avtal med ett tjänstepensionsföretag även i 2 § betecknas som premie. Termen premie förekommer i förslaget till LTR och även i vissa förslag till ändringar i andra lagrum i IL (t.ex. 28 kap. 3 och 19 §§  och 39 kap. 13 h § IL). Det framstår som angeläget, i synnerhet med anledning av att Skatteverket anser att 3 och 19 §§ är överflödiga (se nästa stycket), att betalningar enligt avtal om tjänstepensionsförmån betecknas som premier i 2 §, förslagsvis enligt följande:

"Med betalning av en premie för pensionsförsäkring likställs i detta kapitel betalning av en premie för ett avtal med ett tjänstepensionsföretag om tjänstepensionsförmån eller betalning enligt ett avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut  om tjänstepension."

 
I 3 och 19 §§, vilka enligt sin nuvarande ordalydelse avser premier för pensionsförsäkringar, föreslås ett tillägg beträffande premier för en tjänstepensionsförmån. Det föreslås dessutom en ny15 a § som endast avser tjänstepensionsförmåner och som har samma innebörd som 15 § har för pensionsförsäkringar. Motsvarande bestämmelser saknas för betalning enligt ett med en pensionsförsäkring jämförbart avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut om tjänstepension. I stället anses bestämmelserna för pensionsförsäkringar tillämpliga även på betalningar enligt avtal med utländska tjänstepensionsinstitut om tjänstepension genom att det i 2 § reglerats att betalning enligt ett sådant avtal ska likställas med betalning av en premie för en pensionsförsäkring. Enligt Skatteverkets uppfattning bör samma synsätt gälla för avtal med tjänstepensionsföretag om tjänstepensionsförmån varför inga ändringar behövs i 28 kap. 3,15 aoch 19 §§.

 
10 §
 
I 28 kap. 10 § anges i gällande lagtext klassbeteckningen (III) för fondförsäkringar. I det föreslagna tillägget i paragrafen angående tjänstepensionsförmåner kopplade till fonder har klassbeteckningen (II) i motsvarande lagrum i LTR inte angetts, vilket bör ske av likformighetsskäl.

 

2.1.2 Kapitel 39


2 §
 
Hänvisning till försäkringsrörelselagen (2010:2043), FRL, i första stycket punkten  avseende livförsäkringsföretag ska göras till 1 kap. 7 § i stället för till 1 kap. 4 §.
   
13 q §
 
I 13 q § anges, liksom i 13 § avseende försäkringsföretag, att bestämmelser om tjänstepensionsföretagens placeringstillgångar finns i 17 kap. 17, 18, 20 och 21 §§ IL. Dessa lagrum är emellertid enligt gällande lagtext tillämpliga på försäkringsföretag och någon utvidgning föreslås inte. Enligt Skatteverkets mening bör antingen reglerna i 17 kap. justeras för att även omfatta  tjänstepensionsföretag eller ordalydelsen i 13 q § ändras på så sätt att det i stället anges att 39 kap. 13 § även ska tillämpas av tjänstepensionsföretag, alternativt att de bestämmelser i 17 kap. IL som gäller för försäkringsföretag även ska tillämpas av tjänstepensionsföretag. 

 
Skatteverkets förslag på ytterligare ändringar i kapitel 39
 
Utredningen föreslår att försäkringsföretag som associationsrättsligt är av samma slag ska kunna få sitt tillstånd att bedriva försäkringsrörelse omvandlat till ett tillstånd att bedriva tjänstepensionsrörelse och vice versa, varmed en omvandling sker från försäkringsföretag till tjänstepensionsföretag och vice versa. Omvandlingen får således ske i båda riktningarna mellan ett försäkringsaktiebolag och ett tjänstepensionsaktiebolag (aktiebolag), mellan ett ömsesidigt försäkringsbolag och ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag (ömsesidiga bolag) och mellan en försäkringsförening och en tjänstepensionsförening (ekonomiska föreningar). Det bör övervägas om inte en sådan omvandling i förtydligande syfte även bör regleras skatterättsligt, förslagsvis genom att det i 39 kap. anges att den inte ska medföra några skattekonsekvenser för någon part (skattemässig kontinuitetsregel) i synnerhet när det gäller försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag som inte är aktiebolag. Dessa företagsformer utgör - till skillnad från aktiebolag - särskilda försäkringsrättsliga respektive tjänstepensionsrättsliga associationer som för sin existens är beroende av ett tillstånd att bedriva försäkrings- respektive tjänstepensionsrörelse (se SOU 2011:68, del 1 s. 501).
 
Enligt 10 kap. 1 § LTR och den föreslagna lydelsen i 11 kap. 1 § FRL får förmånsbestånd respektive försäkringsbestånd helt eller delvis överlåtas till en försäkringsgivare respektive ett tjänstepensionsföretag. Enligt Skatteverkets uppfattning bör även skattereglerna justeras med anledning av dessa bestämmelser om avsikten är att även den typen av beståndsöverlåtelser får genomföras utan beskattningskonsekvenser. Ändringar krävs i så fall i 13 p § respektive 12 §. I 13 p § bör ett tillägg göras om att ett tjänstepensionsföretags hela förmånsbestånd även får övertas av ett försäkringsföretag. 12 § bör kompletteras med att försäkringsbeståndet även får överlåtas till ett tjänstepensionsföretag.
 
Skatteverket ifrågasätter i övrigt om inte tjänstepensionsföretagen av förenklingsskäl skattemässigt bör likställas med försäkringsföretag då de produkter som företagen är avsedda att meddela är av samma typ som meddelas av försäkringsföretag enligt FRL. Regelverket skulle därigenom bli betydligt mera överskådligt inte bara när det gäller 39 kap. IL utan även ett flertal andra bestämmelser i IL och AvPL.  Det skulle i så fall inte behövas några andra ändringar i 10, 28 och 58 kap. IL samt i AvPL än i förekommande fall hänvisningar till LTR.

 

2.1.3 Kapitel 58

1 a §

 
Tillägget i första stycket bör anpassas till systematiken i 28 kap. 2 § andra stycket IL där två begrepp används: ett avtal om tjänstepension när det gäller avtal som ingås med ett utländskt tjänstepensionsinstitut och ett avtal om tjänstepensionsförmån beträffande avtal som ingås med ett tjänstepensionsföretag enligt LTR. Förslagsvis bör stycket i denna del kunna omformuleras enligt följande:

"Sådana avtal om tjänstepensionsförmån och avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket ska
1. ingås med ett tjänstepensionsföretag respektive ett utländsk tjänstepensionsinstitut"

Förutom ändringen i1 a§ föreslås även justeringar avseende tjänstepensionsföretag i 1 b §. Utredningen föreslår inga andra ändringar i kapitlet. Skatteverket gör bedömningen att det krävs ytterligare ändringar i detta kapitel med anledning av LTR.

 
Skatteverkets förslag på ytterligare ändringar i kapitel 58
 
 2 §
 
Av 58 kap. 2 § tredje stycket framgår att bestämmelsen även gäller för avtal om tjänstepension. Ett tillägg bör göras för avtal om tjänstepensionsförmån.
 
Med hänsyn till vad Skatteverket anför i avsnittet 2.1.4  angående 10 kap. 5 § IL kan ifrågasättas om inte paragrafens andra stycke bör ändras så att det även omfattar avtal om tjänstepensionsförmån och eventuellt även avtal om tjänstepension. 

 
3 §
 
I1 a § hänvisas inte till 3 § varför det föreligger en osäkerhet när det gäller hur bestämmelsen i 3 § förhåller sig till ett avtal om tjänstepensionsförmån, vilket bör regleras.

 
15 §
 
I1 a§ sker en hänvisning till 15 § som gäller fondförsäkringar enligt FRL. 15 § har inte justerats för tjänstepensionsförmåner kopplade till fonder enligt 2 kap. 13 § FRL, vilket bör åtgärdas.

 
17-18 §§
 
I1 a § sker en hänvisning till 16-16 b §§. Genom att1 a § hänvisar till 16 § torde även bestämmelserna i 17-18 §§ bli tillämpliga på avtal om tjänstepensionsförmån. I vart fall gjordes i prop. 2005/06:22 bedömningen att dessa lagrum skulle tillämpas även på avtal om tjänstepension pga. bestämmelserna i 1a och 1b §§ varför inga justeringar för dessa avtal gjordes i 17-18 §§. Det framstår enligt Skatteverkets uppfattning som angeläget att det förtydligas även i detta sammanhang i vart fall i förarbetena, i synnerhet mot bakgrund av att det får anses som osäkert att så väl den civilrättsliga som skatterättsliga flytträtten även omfattar flytt av pensionskapitalet från ett försäkringsföretag till ett tjänstepensionsföretag och vice versa.  Denna osäkerhet hänger ihop med en viss oklarhet i hur förslagen i 1 kap. 4 §  försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL,  respektive 58 kap. 1 b § IL ska tillämpas när det gäller den civilrättsliga  respektive den skatterättsliga flyttregeln och förstärks ytterligare av att de bestämmelser i LTR som har föreslagits i syfte att underlätta flytt av pensionskapital inte tar sikte på den typen av flyttar medan förslagen till ändringar i motsvarande  bestämmelser i FRL gör det.

 
19-19c §§
 
Däremot sker i1 a § ingen hänvisning till 19-19 c §§. Av 19-19 a §§ framgår emellertid att bestämmelserna om avskattning i dessa paragrafer även är tillämpliga på tjänstepensionsavtal som uppfyller villkoren i1 a§. Motsvarande bestämmelse föreslås inte för avtal om tjänstepensionsförmån, vilket bör åtgärdas. I 19 b-19 c §§  har inte några tillägg gjorts vare sig för avtal om tjänstepension eller för avtal om tjänstepensionsförmån. Det kan ifrågasättas om inte det även i dessa lagrum uttryckligen bör framgå att avtal om tjänstepension och tjänstepensionsförmån omfattas.

 

2.1.4 Skatteverkets förslag på ändringar i övriga kapitel i IL

 
10 kap. 3
 
I 3 § första stycket bör ett tillägg införas som innebär att avskattning av ett avtal om tjänstepensionsförmån enligt 19 och 19 a §§ i 58 kap. räknas till inkomstslaget tjänst (jfr. även Skatteverkets synpunkt angående 58 kap. 19 och 19 a §§).  Lagrummet har tidigare justerats för att omfatta ersättningar till förmånstagare enligt ett sådant avtal som tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket. Förslagsvis bör den nya punkten kunna formuleras enligt följande:

"7. avskattning av avtal om tjänstepensionsförmån enligt bestämmelserna i 58 kap. 19 och 19 a §§."
 
10 kap. 5 §
 
I rubricerat lagrum definieras vad som avses med pension. Det bör införas en uttrycklig bestämmelse om att ersättningar från avtal om tjänstepensionsförmåner som avses i 28 kap. 2 § andra stycket ska behandlas på samma sätt som ersättning från pensionsförsäkring och skattemässigt således utgöra pension. Lagrummet har tidigare justerats för att omfatta ersättningar till förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket. Ersättning som betalas ut från ett tjänstepensionsföretag enligt ett sådant avtal om tjänstepensionsförmån som är jämförbart med pensionsförsäkring bör anses utgöra pension och således tas upp i inkomstslaget tjänst (jfr. även Skatteverkets synpunkt angående 58 kap.1 a § första stycket). Förslagsvis bör den nya punkten kunna formuleras enligt följande:

"6. till förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepensionsförmån som avses i 28 kap. 2 § andra stycket.
 
Det är i övrigt angeläget att det klargörs hur ersättningar pga. sådana avtal om tjänstepensionsförmån som inte uppfyller villkoren i 58 kap.1 a   § ska behandlas skattemässig eftersom bestämmelserna i 58 kap. 2 § andra stycket inte är tillämpliga på dessa avtal, vare sig direkt eller genom en hänvisning i 58 kap.1 a §. Detsamma gäller motsvarande tjänstepensionsavtal. Om avsikten är att sådana ersättningar inte ska anses utgöra pension kan ifrågasättas om inte ifrågavarande avtal ska likställas med kapitalförsäkring.

 
2 kap. 23-24 kap. 30 kap. 35- 35 a kap. 36- 38 a kap. 40 kap 48 a kap. 49 kap.
 
Följändringar bör göras i ett stort antal paragrafer. De regler som gäller för aktiebolag gäller även för försäkringsaktiebolag varför det inte behövs någon särskild bestämmelse som skattemässigt likställer försäkringsaktiebolag med aktiebolag (prop. 2010/11:18). Någon särskild reglering i denna del behövs enligt Skatteverkets bedömning inte heller för tjänstepensionsaktiebolag. Däremot regleras i 2 kap. 4 b § att försäkringsföreningar räknas som ekonomiska föreningar. För att även tjänstepensionsföreningar skattemässigt ska likställas med ekonomiska föreningar bör 2 kap. 4 b § kompletteras i detta avseende. Ömsesidiga försäkringsbolag utgör en egen associationsform varför det anges särskilt i flera lagrum (23-24 kap., 30 kap., 35-35 akap., 36-38 akap., 40 kap.,48 akap, 49 kap.) att bestämmelserna ska tillämpas på dessa företag. Lagrummen bör justeras för att även omfatta ömsesidiga tjänstepensionsbolag.

 
59 kap. 1-2 §§
 
För det fall ett avtal om tjänstepensionsförmån får övertas av den anställde (SOU 2011:68 del 1, s. 481) vid exempelvis ett upphörande av ett anställningsförhållande och den anställde får fortsätta betala premier för förmånen bör bestämmelserna i 59 kap. IL justeras för att göra det möjligt för den anställde att erhålla avdrag för sitt pensionssparande. 
 

2.2 Förslag till ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel    

Laghänvisningarna nedan görs till nuvarande lagtext, dvs. efter ändringarna som trädde i kraft 2012-01-01.  

 
2 §
 
Utredningen föreslår genom en ändring i första stycket punkten 2 att svenska livförmånsföretag ska vara skattskyldiga till avkastningskatt. I tredje stycket framgår att vissa riskförsäkringar och motsvarande tjänstepensionsavtal ska undantas från avkastningsskatt. Skatteverket anser att detta även bör gälla motsvarande avtal om tjänstepensionsförmån.
 
Förslagsvis bör sista meningen i tredje stycket omformuleras enligt följande:

"Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänstepension och avtal om tjänstepensionsförmån som är jämförbart med kapitalförsäkring."

 Fr.o.m. 2012-01-01 gäller en ändrad punktindelning vilket leder till följdändringar i förslaget.

 
Skatteverkets förslag på ytterligare ändringar i AvPL

3 a §
 
I andra stycket anges att det vid beräkningen av kapitalunderlaget enligt första stycket ska  bortses från den del av tillgångar och skulder som är hänförliga till vissa försäkringar. Skatteverket anser att detta även bör gälla motsvarande avtal om tjänstepensionsförmån.
Förslagsvis bör tredje stycket omformuleras enligt följande:

"Andra stycket gäller också i tjänstepensionsverksamhet och tjänstepensionsrörelse i fråga om avtal som är jämförbara med personförsäkring." 
 
I sista stycket bör tillägg göras med laghänvisningar till de paragrafer i LTR som behandlar konsolideringsfond, dvs. till 11 kap. 19 § , 12 kap. 70 § samt 13 kap.
22 §.
 
Följdändringar i punkthänvisningen till 2 § bör göras på grund av utredningens förslag på ändring i 2 § men också med anledning av ändrade regler fr.o.m. 2012-01-01.

 
3 b §
 
I första stycket anges att värdet av de sammanlagda premier som har betalats under beskattningsåret till kapitalförsäkring eller till motsvarande avtal om tjänstepension ska ingå i kapitalunderlaget. Skatteverket anser att detta premietillägg även bör avse motsvarande avtal om tjänstepensionsförmån. Dessutom bör hänvisning göras även till livförmånsföretagen i den första meningen. Förslagsvis bör den första meningen omformuleras enligt följande:

"För skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1, 2, 3, 8 och 10 ska även värdet av de sammanlagda premier som har betalats under beskattningsåret till kapitalförsäkring, avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring och avtal om tjänstepensionsförmån som är jämförbart med kapitalförsäkring ingå i kapitalunderlaget."
 
I andra stycket anges att det vid beräkning av kapitalunderlaget enligt första stycket ska bortses från premiebetalningar till vissa försäkringar. Skatteverket anser att denna regel i förekommande fall även bör omfatta avtal om tjänstepensionsförmåner. Förslagsvis bör ett tillägg göras i ett tredje stycke och formuleras enligt följande:

"Andra stycket gäller också motsvarande avtal om tjänstepensionsförmån. När det gäller punkten 3 i andra stycket gäller i stället sjuk- och olyckfallsförmåner hänförliga till klass 1, 2 och klass IV enligt 2 kap. 12 § första stycket och 13 § lagen (2012:000) om tjänstpensionsrörelse"

 Skatteverket ifrågasätter varför andra stycket enligt gällande rätt inte omfattar avtal om tjänstepension. 
 
Följdändringar i punkthänvisningen till 2 § bör göras på grund av utredningens förslag på ändring i 2 § men också med anledning av ändrade regler fr.o.m. 2012-01-01.
 
3 c §
 
I paragrafen anges hur kapitalunderlaget ska beräknas för överlåtaren och förvärvaren vid en överlåtelse av kapitalförsäkring respektive motsvarande avtal om tjänstepension. Skatteverket anser att reglerna i samtliga tre styckena även bör omfatta motsvarande avtal om tjänstepensionsförmån. Förslagsvis bör tillägg om detta göras i samtliga tre stycken.
 
Följdändringar i punkthänvisningen till 2 § bör göras på grund av utredningens förslag på ändring i 2 § men också med anledning av ändrade regler fr.o.m. 2012-01-01.

 
3 d §
 
I andra stycket anges hur skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska beräknas. Skatteverket anser att regeln även bör omfatta motsvarande avtal om tjänstepensionsförmån. Förslagsvis bör ett tillägg göras i ett tredje stycke och formuleras enligt följande:

"Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring och avtal om tjänstepensionsförmån som är jämförbart med kapitalförsäkring".

Följdändringar i punkthänvisningen till 2 § bör göras på grund av utredningens förslag på ändring i 2 § men också med anledning av ändrade regler fr.o.m. 2012-01-01.

 
5 §
 
Följdändringar i punkthänvisningen till 2 § bör göras på grund av utredningens förslag på ändring i 2 § men också med anledning av ändrade regler fr.o.m. 2012-01-01.

 
9 §
 
I paragrafen regleras vilken skattesats som ska tillämpas. Skatteverket anser att det andra stycket även bör omfatta avtal om tjänstepensionsförmån. Förslagsvis bör ett tillägg göras i det andra stycket och formuleras enligt följande:

"Skatten uppgår till 30 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § andra och fjärde styckena som avser kapitalförsäkring, sådant tjänstepensionsavtal som är jämförbart med kapitalförsäkring eller avtal om tjänstepensionsförmån som är jämförbart med kapitalförsäkring".

Skatteverket anser att det tredje stycket bör omfatta avtal om tjänstepensionsförmån. Förslagsvis bör ett tillägg göras i det tredje stycket och formuleras enligt följande:

"Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänstepension och sådana avtal om tjänstepensionsförmån som uppfyller villkoren i 58 kap.1 a§ första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229)." 
 
Enligt Skatteverkets uppfattning torde  reglerna om jämkning i  fjärde stycket punkterna 2-3  omfatta avtal om tjänstepension och avtal om tjänstepensionsförmån, jfr. Skatteverkets förslag på tillägg i 58 kap. 2, 19 och 19 a §§ eftersom hänvisning sker till lagrum i IL som även omfattar dessa avtal. För det fall ett förtydligande skulle anses behövlig kan förslagsvis ett tillägg göras i ett femte stycke och formuleras enligt följande:

 
"Fjärde stycket punkterna 2 och 3 gäller även avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring och avtal om tjänstepensionsförmån som är jämförbart med kapitalförsäkring."
 
Det femte stycket reglerar överlåtelse av helt försäkringsbestånd och fusion i vissa fall. Skatteverket anser att reglerna även bör omfatta livförmånsföretag som under samma förutsättningar överlåter sitt förmånsbestånd till ett annat livförmånsföretag eller då fusion sker. Förslagsvis bör en mening med denna innebörd läggas till i slutet av det femte stycket.
 
Det sjätte stycket reglerar överlåtelse av försäkringsbestånd helt eller delvis och fusion i vissa fall. Skatteverket anser att dessa regler även bör gälla för livförmånsföretag som under samma förutsättningar överlåter sitt förmånsbestånd helt eller delvis eller då fusion sker. Förslagsvis bör en mening med denna innebörd läggas till i slutet av det sjätte stycket.

 
10 §
 
Följdändringar i punkthänvisningen till 2 § bör göras på grund av utredningens förslag på ändring i 2 § men också med anledning av ändrade regler fr.o.m. 2012-01-01.

 
12 §
 
Följdändringar i punkthänvisningen till 2 § bör göras på grund av utredningens förslag på ändring i 2 § men också med anledning av ändrade regler fr.o.m. 2012-01-01.

 

2.3 Förslag till ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

 
2 §
 
Punkten f) avser överföring eller betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut. Utredningen lämnar förslag om att punkten även ska omfatta överföring eller betalning till ett tjänstepensionsföretag. Tjänstepensionsavtalen är, i motsatts till avtal om tjänsteförmån, av två olika slag och regleras i skilda paragrafer i 28 kap. IL, till vilka det hänvisas  i punkten. Förslaget,  som det nu är formulerat, är av denna anledning felaktigt. Skatteverkets anser därutöver att det bör anges att det är premier som betalas till en tjänstepensionsförmån.      
 
Förslagsvis bör premier för avtal om tjänstepensionsförmån i stället regleras i a) punkten som då kan omformuleras enligt följande:

"Premie för tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänstepensionsförmån som uppfyller villkoren för avdrag i 28 kap. 2 § andra stycket IL." 
 
Punkten h) avser ersättning enligt avtal om tjänstepension från ett sådant utländskt tjänstepensionsinstitut som aves i 28 kap. 3 § IL. Förslag lämnas om att skrivningen även ska omfatta tjänstepensionsföretag. Förslaget är felaktigt och bör tas bort eftersom det inte  förekommer några svenska tjänstepensionsföretag som likställs med pensionsstiftelser och från vilka ersättning kan betalas ut annat än pensionsstiftelser och dessa  redan är reglerade i punkten b).

 

2.4 Förslag till ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

 
5 § p. 7
 
I betänkandet lämnas inga förslag till ändringar i SINK. Skatteverket anser att rubricerat lagrum bör kompletteras för att även omfatta avtal om tjänstepensionsförmån, förslagsvis enligt följande.

"7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring, avtal om tjänstepensionsförmån eller avtal om tjänstepension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan försäkring eller sådana avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige;"

 
 

2.5 Förslag till ändring i Skatteförfarandelagen (2011:1244)

 
Utredningen har inte lämnat några förslag på ändringar beträffande uppgiftsskyldigheten. Skatteverket anser att det krävs ändringar för att uppgiftsskyldigheten även ska omfatta tjänstepensionsförmåner. Eftersom de nya reglerna föreslås träda i kraft den 31 mars 2013 bör ändring endast göras i SFL.
 
Tillägg bör således göras i 22 kap. 11 § . Förslagsvis kan  paragrafen omformuleras enligt följande:

"Kontrolluppgift som avses i 9  och 10 §§ ska också lämnas av utländska tjänstepensionsinstitut om sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring och av tjänstepensionsföretag om sådana avtal om tjänstepensionsförmån som är jämförbara med pensionsförsäkring.
 Vid tillämpning av 9 § första stycket punkten 2 ska  ett tjänstpensionsföretag respektive ett utländsk tjänstepensionsinstitut anses som försäkringsgivare. "
 
Förslaget till ändring i 22 kap. 11 § andra stycket hänger samman med att det  i LTR och FRL föreslås (se avsnitt 2.1.2) att förmåns- respektive försäkringsbestånd får överlåtas mellan tjänstepensionsföretag och försäkringsgivare och syftar till att säkerställa att uppgiftsskyldigheten i 22 kap. 9 § punkten 2, som enligt sin nuvarande ordalydelse endast gäller för försäkringsgivare, även omfattar korsvisa beståndsöverlåtelser tjänstepensionsföretag och utländska tjänstepensionsinstitut.
 
Rubriken bör dessutom ändras till "Tjänstepensionsavtal och avtal om tjänstepensionsförmån". Alternativt kan ändringar göras i  9 och 10 §§.
 
Om privata försäkringar kan förekomma i tjänstepensionsföretag (avtal om tjänstepensionsförmån får övertas av den anställde vid ett upphörande av ett anställningsförhållande) bör tillägg även göras i kap 22 kap. 8 §. Förslagsvis kan 22 kap. 8 § andra stycket omformuleras enligt följande:

"Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare, tjänstepensionsföretag och pensionssparinstitut."

 

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

 
5 § andra stycket, 8 a §
 
I paragrafen anges att aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, ekonomisk förening och sparbank äger redovisa även upplupen del av pensionsutfästelse som ej omfattas av allmän pensionsplan som skuld i balansräkningen under rubriken Avsatt till pensioner. Det bör övervägas om inte även ömsesidiga tjänstepensionsföretag bör omfattas av denna möjlighet. Med hänsyn till kopplingen mellan lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och skattereglerna är det angeläget att paragrafen justeras. 

 

2.7 Kostnader för Skatteverket

Om  förslaget om tjänstepensionsföretag genomförs får Skatteverket omarbeta kontrolluppgifterna så att de föreslagna begreppen finns med. Kostnaderna för nya blanketter, broschyr, information på vår hemsida och för kostnader vid omprogrammering av inläsningen kan komma att uppgå till cirka 0,5 miljoner kronor. Därutöver tillkommer i initialt skede ökade informationskostnader. LTR kan dessutom antas medföra ett ökat antal av beståndsöverlåtelser med en ökad mängd kontrolluppgifter och därigenom en högre hanteringskostnad.
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lisabeth Björk och rättslige experten Mary-Anne Carlsson, föredragande.