Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkande Nystartszoner (SOU 2012:50)

Datum: 2012-11-05

Område: Skattebetalning

Dnr/målnr/löpnr:
131 575631-12/112
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM
 
Betänkande Nystartszoner (SOU 2012:50)

1 Sammanfattning

Skatteverket har inga erinringar mot förslaget att införa skattelättnader för företag i s.k. nystartszoner.

Därutöver vill Skatteverket peka på några oklarheter i förslaget.

2 Anställda med avtal om socialavgifter

I betänkandet på s. 249 och s. 283 föreslås att personer som är anställda av utländska arbetsgivare och som överenskommit med denne att själv betala egenavgifter inte skulle omfattas av systemet med nystartszoner, bl.a. därför att de inte betalar arbetsgivaravgifter. Det finns dock ett parallellt förslag, se prop. 2012/13:18 "Vissa internationella avgiftsfrågor", som föreslår att sådana anställda med avtal om socialavgifter ska betala arbetsgivaravgifter från den 1 januari 2013. I denna del måste samordning av förslagen ske.
 

3 Periodvisa brister i uppfyllelse av kraven

På s. 263 i betänkandet anges i första stycket hur periodvisa brister upp till sex månader ändå ska ge kontinuerlig avdragsrätt, jämför 4 § andra stycket i lagförslaget. Överst på sidan ges ett exempel att ett företag med nuvarande utformning av paragrafen ska få lättnad till och med augusti (jämfört med juli med ett alternativt tidigare diskuterat förslag). Skatteverket instämmer i att det är rimligt att i ett sådant fall ge lättnad t.o.m. augusti. I tabellen så har dock även september och oktober lagts till som avdragsgilla månader, dvs. där har utredningen räknat att de fyra månaderna ska räknas först från den sista enstaka uppfyllelsemånaden. Enligt Skatteverkets uppfattning skulle en sådan tillämpning te sig alltför generös, och inte heller vara avsedd. Tabellen bör således ändras i detta hänseende.

4 Fördelning av socialavgifter

I samband med det fortsatta arbetet med lagstiftningen kan det finnas anledning att se över fördelningen av olika avgifter i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter med anledning av de föreslagna reducerade arbetsgivaravgifterna i nystartszoner. Motsvarande ändringar i 11 och 13 §§ avseende fördelning av avgifterna gjordes vid införandet av lagen (2000:980) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen, jämför prop. 2001/02:45 s. 57.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Gunilla Hedwall, sektionschefen Svante Strid, rättsliga experterna Ingvar Håkansson och Yngve Gripple samt rättslige experten Björn-Olof Petersson, föredragande.

Ingemar Hansson
                                                                 Björn-Olof Petersson