Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Behöriga företrädare för myndigheter (Ds 2012:35)

Datum: 2012-11-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 586651-12/112
S2011/9574/SFÖ

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket avger härmed yttrande över rubricerad promemoria.

Förslaget att i myndighetsförordningen (2007:515) ta in en bestämmelse som reglerar vem eller vilka som har rätt att företräda och teckna en myndighets namn
framstår som motiverat.

Skatteverket motsätter sig inte att ett myndighetsregister som det föreslagna införs. Av skäl som anges nedan finns det dock anledning att ifrågasätta om ett sådant register i tillräcklig omfattning kan råda bot på de brister som bl.a. framkommit genom Riksrevisionens rapport.

Att banker i allt för många fall har svårt att säkerställa vem som har rätt att företräda en myndighet vid bankärenden har av promemorian att döma flera orsaker. Delegationsbeslut, fullmakter, instruktioner, arbetsordningar m.m. har inte någon enhetlig utformning. Inte heller hos bankerna synes det finnas någon enhetlig behörighetshantering.

I promemorian sägs att registreringsbevisen endast behöver innehålla ett fåtal personer. I en enrådsmyndighet räcker det oftast med myndighetschefen och ställföreträdaren samt, i förekommande fall, de som genom särskild delegation tilldelats behörighet att företräda myndigheten och teckna dess namn vid ingående av avtal som innebär ekonomiska förpliktelser för staten. De tjänstemän som sluter avtal med stöd av fullmakt från en myndighetschef eller de som bemyndigar utbetalning eller attesterar fakturor ska inte finnas i registret (s. 105 och 110).

Att endast ett fåtal personer ska upptas i registret är, enligt Skatteverkets mening, en förutsättning för att registret ska kunna hållas uppdaterat och därmed vara tillförlitligt. Det föreslagna myndighetsregistret kommer främst att underlätta för en myndighets avtalspart när myndigheten företräds av en person som finns upptagen i registret eller när t.ex. en fullmakt är utfärdad av en sådan person.

Registret kommer dock att omfatta ett stort antal myndigheter, och det är självklart så att behovet av delegation av beslutanderätt varierar beroende på myndigheternas storlek. I större myndigheter där delegationsbeslut är vanliga ingås ett stort antal avtal av tjänstemän som, om Skatteverket uppfattat förslaget på ett korrekt sätt, inte kommer att finnas upptagna i det föreslagna myndighetsregistret. För banker och övriga avtalsparter kommer det därför även fortsättningsvis att finnas ett betydande behov av information som återfinns i  arbetsordningar m.m.

Även om ett myndighetsregister väl kan fylla sin funktion i vissa fall, kvarstår problemet med att myndigheternas hantering av arbetsordningar m.m. inte är enhetlig. I många fall kommer denna olikformighet även fortsättningsvis att utgöra ett hinder när avtalsparter ska kontrollera en tjänstemans behörighet att företräda en myndighet. Med anledning härav kan det finnas skäl för att överväga om det finns ett behov av en enhetlig reglering avseende föreskrifter om beslutsdelegering.