Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttrande

Framställning om ändringar i vissa av Socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Datum: 2012-09-10

Dnr/målnr/löpnr:
131-451946-12/112
Socialdepartementet
103 33  Stockholm

Skatteverket har anmodats att yttra sig över rubricerad framställning. Skatteverket har inget att erinra mot förslagen som har lämnats.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lisabeth Björk och rättsliga specialisten Marianne Björnberg, föredragande.