Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemorian Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt (Ds 2011:41)

Datum: 2012-02-15

Dnr/målnr/löpnr:
131 851544-11/112
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Er beteckning: Fi2011/2587
 
Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian.
 
Skatteverket föreslår att bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ändras som en följd av att samordningsförbunden får rätt till ersättning för ingående skatt. Det bör vara möjligt för en fastighetsägare att bli frivilligt skattskyldig vid uthyrning av lokal till samordningsförbund på motsvarande sätt som vid uthyrning till kommuner och kommunalförbund. Detta kan göras genom att samordningsförbund läggs till i regleringen av 3 kap. 3 § andra stycket ML.
 
Om förslagen genomförs kommer Skatteverket få kostnader för hantering av retroaktiva ansökningar. Kostnaderna kan beräknas uppgå till 100 000 kr.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektör Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Lars Mattisson, föredragande.