Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34)

Datum: 2012-11-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 437873-12/112
Ju2012/4191/L5

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har begränsat sitt yttrande till de delar av betänkandet som berör Skatteverkets verksamhet.

Sammanfattning

Skatteverket tillstyrker utredningens förslag om att införa två nya strafflindringsgrunder; dels att hänsyn ska tas till den tilltalades medverkan i utredningen av det egna brottet, dels att hänsyn ska tas till andra rättsliga sanktioner till följd av brottet.

Skatteverket delar utredningens uppfattning att dagsbotsbeloppet bör fastställas genom en samlad bedömning av de uppgifter som finns tillgängliga.

Skatteverket avstyrker utredningens förslag att brottslighetens art inte längre i något fall ska läggas till grund för valet av påföljd.

Avsnitt 15 Brottslighetens art


 
Enligt Skatteverkets bedömning kommer utredningens förslag att leda till en strafflindring för dem som begår skatte- och bokföringsbrott. Det finns därför risk för att förslaget, att brottslighetens art inte längre ska läggas till grund för valet av påföljd, kan medföra att skatte- och bokföringsbrott kommer att uppfattas som mindre allvarliga brott än idag.

Skatte- och bokföringsbrott är brott som många gånger begås av den som lever ett socialt etablerat liv (gemene man). Risken för att dömas till fängelse har därför en avskräckande effekt vid dessa brott. Fängelse som påföljd har således i dessa fall en brottsavhållande verkan och bör därför behållas även om straffvärdet understiger 12 månaders fängelse.

Drivkraften bakom skatte- och bokföringsbrott är att tjäna pengar. Brottsligheten avser ofta stora belopp och sker ofta under förespegling av att vara en seriös verksamhet. För att genomföra brottskonceptet och för att minimera risken för upptäckt krävs som regel ett visst mått av planering och vidtagande av vissa åtgärder. Trots denna förslagenhet anses straffvärdet för dessa brott många gånger understiga 12 månaders fängelse. I dagsläget döms dessa brottslingar vanligtvis till fängelse trots att straffvärdet understiger 12 månader, men om utredningens förslag genomförs kommer samma brottslighet i stället att bestraffas med villkorligt fängelse förenat med en tilläggsanktion. Enligt Skatteverkets uppfattning skulle villkorligt fängelse förenat med t.ex. husarrest inte hindra den dömde från att fortsätta sin brottsliga verksamhet. Det som krävs för att begå dessa brott är många gånger endast tillgång till en dator och en telefon för att kommunicera med omvärlden. Det finns därför risk för att bekämpandet av denna typ av brottslighet försvåras om hänsyn inte längre ska tas till brottets art vid valet av påföljd.

Skattebrott och vissa typer av bokföringsbrott tillhör de brott som den organiserade brottsligheten alltmer börjat ägna sig åt. Dessa brott är svåra att förebygga och upptäcka. Vissa orter har drabbats av en utbredd organiserad brottslighet. I denna brottslighet ingår ett antal aktörer där var och en inte utgör ett stort problem, men när dessa organiseras i nätverk får det stora konsekvenser för orten. Det är då viktigt för samhället att kunna agera kraftfullt mot var och en av dessa aktörer för att kunna upprätthålla trovärdigheten för rättssystemet och skydda samhället.

Enligt utredningsdirektiven (dir 2012:14) till Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet ska utredningen undersöka om det ska införas en plikt för det allmänna att vid en viss tidpunkt välja mellan att ta ut skattetillägg eller att anmäla misstänkt skattebrott till åklagarmyndigheten, s.k. vägvalsplikt. Om en sådan plikt införs innebär det att något skattetillägg inte kan tas ut om Skatteverket väljer att anmäla misstänkt skattebrott till åklagaren och den skattskyldige riskerar därmed endast att fällas till ansvar för skattebrott. Om straffvärdet för skattebrottet understiger ett års fängelse blir i sådant fall den faktiska påföljden, enligt utredningens förslag om slopad särbehandlingen på grund av brottslighetens art, villkorligt fängelse förenad med en tilläggssanktion. Om en vägvalsplikt införs och även utredningsförslag att brottslighetens art inte längre ska läggas till grund för valet av påföljd förverkligas innebär det således en avsevärd påföljdslättnad för skattebrottslingarna jämfört med idag, vilket enligt Skatteverkets uppfattning inte främjar bekämpandet av dessa brott.

Med hänsyn till det ovan anförda anser Skatteverket att det bör finnas en "ventil" liknande den utredningen själv föreslagit i avsnitt 15.4.10. Regelns utformning bör lämpligen kompletteras med en utfyllnad och ett klargörande av vad som avses med "mer allvarliga brott". Skatteverket föreslår därför att lagstiftaren uttryckligen anger att brottsliga gärningar som utgör ett led i den organiserade brottsligheten eller innefattar ekonomiska brott, t.ex. skatte- och bokföringsbrott, ska särbehandlas på grund av brottets art och att dessa brott ska medföra ovillkorligt fängelse oaktat att straffvärdet i det enskilda fallet understiger tolv månaders fängelse.

Avsnitt 16.3 Fastställande av inkomst vid dagsbotsberäkning

Vid bedömning av den inkomst som ska ligga till grund för dagsbotsbeloppet bör den tilltalades senaste taxerade inkomst och andra uppgifter från Skatteverket, t.ex. månadsuppgifter om Månadsuppgiftsutredningens förslag förverkligas, beaktas. Vid denna bedömning bör inte de bevisregler som gäller vid prövning av skuldfrågan tillämpas.

17.5.2 En ny strafflindringsgrund; medverkan till utredningen av det egna brottet

Utredningen av skatte- och bokföringsbrott är ofta svåra och omfattande. Förslaget avseende strafflindring ger ett incitament för den misstänkte att medverka till utredning av eget brott. Detta kan leda till att fler misstänkta väljer att lämna uppgifter vilket i sin tur leder till att det blir lättare att utreda vissa komplicerad brott, vilket även påskyndar lagföringen.

17.5.3 Sanktionskumulation — en särskild grund för strafflindring


 
Enligt Skatteverkets uppfattning har de allmänna domstolarna redan enligt gällande rätt, 29 kap. 5 § 8 brottsbalken, skyldighet att vid straffmätningen beakta om den dömde även påförts skattetillägg. Det är dock något oklart om så alltid sker. Det är därför bra om denna skyldighet på ett tydligare sätt än idag kommer till uttryck i lagtexten.