Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Kompletterande remiss om ändrad koncerndefinition, Ju2009/5053/L1

Datum: 2012-07-16

Dnr/målnr/löpnr:
131-420331-12/112
Justitiedepartementet
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslaget i promemorian om ändring i inkomstskattelagens 40 kap. 5 §.

Skatteverkets bedömning i övrigt är att promemorians förslag till ändrad koncerndefinition får en begränsad inverkan vid inkomstbeskattningen, men vill framhålla att promemorian inte innehåller någon analys om en ändrad koncerndefinition kan få konsekvenser för andra bestämmelser i inkomstskattelagen där begreppen koncern respektive dotterföretag förekommer.

I promemorian anges vidare att den föreslagna definitionen inte ger lika tydlig vägledning som den nuvarande angående vilka situationer en koncern föreligger. Ur Skatteverkets synvinkel kan därför den nya definitionen medföra svårare gränsdragningar än dagens definition.

Skatteverket saknar tillräcklig överblick över vilka för- och nackdelar en ändring kan tänkas ha ur ett civilrättsligt perspektiv.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Ulrika Lundström. Vid den slutliga handläggningen av beslutet har även rättsliga specialisten Lena Pålsson, föredragande deltagit.