Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Vissa frågor om tryggande av pensionsutfästelser, en kompletterande promemoria till SOU 2009:46

Datum: 2012-04-10

Dnr/målnr/löpnr:
131-201937-12/112

Justitiedepartementet
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt
103 33 STOCKHOLM

Er beteckning Ju2009/5053/L1

 

1 Sammanfattning

 
Skatteverket tillstyrker lagförslaget men anser att det med anledning att de tillägg som gjorts i 1 och 5 §§ lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (1967:531), TrL, bör regleras i lag att balansposterna enligt TrL ska särskiljas i redovisningen samt att vissa paragrafer  i 28 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, bör anpassas till gällande terminologi på redovisningsområdet.
 

2 Skatteverkets synpunkter på förslagen i promemorian

 
Skatteverket har följande synpunkter med anledning av de justeringar som gjorts i 1 och 5 §§ TrL och som innebär att det klart framgår att även pensionsförpliktelser som redovisas som delpost under rubriken Övriga skulder omfattas av bestämmelserna.

 

2.1   TrL och redovisning av balansposterna

 
Genom RÅ 2004 ref.  133 och RÅ 2004 not. 136 har slagits fast att särskild löneskatt (SLP) enligt lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader (1991:687) endast kan påföras om pensionsåtagandet har redovisats i balansräkningen i enlighet med TrL. Domarna innebär således dels att det står arbetsgivaren fritt att, om inget annat framgår av pensionsavtalet, redovisa sina pensionsutfästelser på andra konton än enligt TrL och därmed påverka skattskyldigheten för SLP, dels att en redovisning på ett konto enligt TrL av en pensionsutfästelse som enligt TrL inte får redovisas i balansräkningen inte utlöser skattskyldigheten för SLP. Eftersom såväl lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel (1990:661) som IL hänvisar till TrL, innebär domarna att redovisningssättet även har betydelse för uttag av avkastningsskatt och för arbetsgivarens avdragsrätt för tryggande av pensionsutfästelser i balansräkningen.
 
I författningskommentaren på s. 22 uttalas att sådana delposter som avses i 5 § TrL ska redovisas separat från andra pensionsåtaganden och att kompletterande balansposter ska ges beteckningar som tydligt anger vad som avses, vilket uppges följa av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Ifrågavarande bestämmelse i ÅRL, dock med en felaktig hänvisning till 3 kap. 6 § ÅRL, åberopas även  på s. 17 där det i övrigt uttalas att tillräckliga skäl för att i lagen reglera hur de aktuella posterna ska benämnas inte har framkommit.
 
Skatteverket ser det emellertid som angeläget, mot bakgrund av delposternas avgörande betydelse för beskattningen, att det regleras i lag att posterna ska ges beteckningar som tydligt anger att de avser tryggande enligt TrL.

 

2.2 IL

 
I promemorian föreslås en justering i 28 kap. 4 § IL som innebär att en delpost under rubriken Övriga skulder ingår i paragrafens definition av avsättning i balansräkning. Mot bakgrund av att terminologin i TrL har renodlats och anpassats till gällande redovisningsmässiga termer framstår det enligt Skatteverkets uppfattning som mera konsekvent att i stället justera samtliga paragrafer i 28 kap. IL (3-4, 14, 22-24) vilka enligt dagens ordalydelse avser en avsättning i balansräkningen så att de korresponderar med redovisningen och med ändringsförslagen i TrL. Förslagsvis skulle 4 § och de övriga paragraferna kunna få följande lydelse:

 
4 §
Med redovisning i balansräkningen (..)
(förslaget i promemorian i övriga delar)

 
1 §
(..)
- återföring av avdrag för tryggande av pensionsutfästelse i balansräkningen i 22-25 §§, och
(..)

 
3 §
(..)
 -   redovisning i balansräkning (..)
(..)

 
14 §
Bestämmelserna i 13 § första stycket gäller också redovisning i balansräkningen (..)

 
22 §
Om den avsättning eller skuld som med avdragsrätt redovisats i balansräkningen (..)

 
23 §
(..)
- dels de avdrag som gjorts under beskattningsåret för premier för pensionsförsäkringar, (..) pensionsutfästelser som omfattas av den avsättning eller skuld som med avdragsrätt redovisats i balansräkningen (..)

 
24 §
(..)
1. den avsättning eller skuld (..) som med avdragsrätt redovisats i balansräkningen (--)
Disponibla pensionsbelopp ska dock aldrig anses uppgå till högre belopp än vad som motsvarar den avsättning eller skuld som med avdragsrätt redovisats i balansräkningen. (--)
  

2.3  TrL

 
6 §
 
Eftersom det i andra paragrafer i TrL föreslås en renodling när det gäller gränsdragningen mellan skuld och avsättning bör 6 § justeras för att även omfatta avsättningar. Därutöver bör ordet "äger" liksom i andra paragrafer ersättas med "får".

 
7 §
 
En avsättning för pensionsåtaganden som tidigare gjorts i balansräkningen ska i stället redovisas som skuld när det inte längre föreligger någon osäkerhet om beloppet och infriandetidpunkten (prop. 1995/96:10, del 2, s. 85). För att säkerställa att en sådan bokföringsåtgärd inte omfattas av bestämmelsen i 7 § TrL bör ordalydelsen förslagsvis ändras från "Sådan delpost som avses i 5 § (..) som tryggas genom posten (..)" till  "summan av sådana delposter som avses i 5 §" (..) som tryggas genom posterna".  Att ordalydelsen ändras är angeläget även för andra fall där ett och samma rättssubjekt redovisar sina pensionsåtaganden enligt TrL både som skuld och avsättning.

 

2.4 Kostnader för Skatteverket

 
Lagförslaget medför inte några extra kostnader för Skatteverket.
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lisabeth Björk och rättsliga experten Beata Åhlberg, föredragande.