Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Europeiska kommissionens förslag [KOM(2011)714] till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater

Datum: 2012-02-13

Dnr/målnr/löpnr:
131 856833-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Fi2011/5155
 
Skatteverket tillstyrker i sak förslaget.
 
Verket lämnar följande kommentar:
 
I artikel 1.1 och i skäl 5 används formuleringarna "faktiskt beskattas för inkomst som härrör från de nämnda betalningarna" respektive "när inkomst som härrör från räntan eller royaltyn beskattas". Ordalydelsen kan tolkas som att inkomsten inte beskattas om det inte sker någon beskattning på grund av grundavdrag och liknande. I kommentaren till nämnda bestämmelser (s. 5-6) används istället formuleringen "omfattas av särskilda skatteregler enligt vilka ränta eller royalty från utlandet är skattefri". Verket uppfattar att skattefriheten (som medför att utbetalarstaten inte behöver bevilja de förmåner som föreskrivs i direktivet)  ska bero på att det finns en särskild regel som anger att inkomsten inte ska beskattas. Eftersom kommentarerna till artiklarna inte kommer att ingå i direktivet vore det  bättre att nämnda formulering i kommentaren i förtydligande syfte arbetas in i artikel 1.1 och/eller skäl 5.
 
När det gäller definitionen av närstående bolag (artikel 2.d) är avsikten (se skäl 9) att sänka kravet på kapitalinnehav/röstandel från direkt innehav på 25 % till ett direkt eller indirekt innehav på 10 %. I förtydligande syfte vore det bra att ta in formuleringen "direkt eller indirekt" i artikeltexten (för övrigt synes ett skrivfel föreligga eftersom ordet "direkt" i 2 d ii) inte strukits i förslaget).
 
Skatteverket noterar också att definitionen av ränta och royalty (artikel 2 a och b) överensstämmer med definitionerna av dessa begrepp i artikel 11 resp. 12 i OECD:s modellavtal förutom i ett avseende. Uttrycket royalty i direktivet omfattar även leasingavgifter, "betalningar för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning", medan så inte längre är fallet i modellavtalet. Tillämpningen av direktivet skulle underlättas om definitionerna av dessa begrepp var desamma som i OECD:s modellavtal.
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättslige experten Stig Schultz, föredragande.