Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Kemikalieinspektionens rapport Bisfenol A i kassakvitton M2021/1772/Ke

Datum: 2012-10-08

Dnr/målnr/löpnr:
131 478372-12/112
Miljödepartementet
Kemikalieenheten
103 33 Stockholm

Förslaget innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhet men Skatteverket vill lämna följande kommentarer.

Kemikalieinspektionen har föreslagit att tillämpningsområdet för reglerna om förbud mot Bisfenol A i kassaregister begränsas till de som bedriver näringsverksamhet och omfattas av dokumentationsskyldigheten i 39 kap. skatteförfarandelagen, SFL. Skatteverket har, enligt 39 kap. 9 § SFL, möjlighet att medge undantag från bestämmelserna. Det framgår inte klart vare sig av rapporten eller föreslagen bestämmelse i 2 § om de företag som fått ett beslut om undantag ändå omfattas av reglerna om förbud mot Bisfenol A i kassakvitton. Om även dessa ska omfattas måste det klargöras, t.ex. genom att i författningsförslaget tydliggöra att det endast är de i 39 kap. 5 § SFL angivna verksamheterna som är undantagna från förbudet. Det framgår av rapporten att i vart fall dessa ska undantas från förbudet.

I författningsförslaget till förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter hänvisas till 39 kap. skatteförvaltningslagen (2011:1244). Den riktiga beteckningen är skatteförfarandelagen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit rättschefen Inga-Lill Askersjö och rättsliga specialisten Lena Pålsson, föredragande.