Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Finansdepartementets promemoria Beskattning av tillsatser i motorbränsle

Datum: 2012-08-09

Dnr/målnr/löpnr:
131 381112-12/112
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
103 33  STOCKHOLM

(Fi2012/2159)

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen.

Skatteverket beräknar att förslagen medför engångskostnader för Skatteverket om 1 550 000 kr, varav 1 500 000 kr avser kostnader för utveckling och ändring av it-stöd och 50 000 kr avser kostnader för information, ändringar i blanketter, broschyrer m.m. Skatteverket yrkar därför ett tillskott på 1 550 000 kr om förslagen genomförs.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Lars Åke Leijkvist. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: enhetschefen Tomas Algotsson och rättsliga experten Hillevi Hejenstedt, föredragande.