Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till vägledning om hållbarhetskriterier (dnr 2012‑004383)

Datum: 2012-10-24

Dnr/målnr/löpnr:
131 693473-12/112
Energimyndigheten
Enheten för hållbara bränslen
Box 310
631 04 Eskilstuna

Skatteverket har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag till vägledning. Skatteverket begränsar sig till att lämna synpunkter på de delar som har koppling till beskattningsbestämmelser.

Informationen i avsnitt 5 om vilka bränslemängder som ska rapporteras är oklar. I flera fall görs hänvisningar till beskattningsbestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) på ett sätt som inte verkar stämma överens med Energimyndighetens i övrigt redovisade uppfattning om vilka bränslemängder som ska rapporteras eller med rapporteringsbestämmelserna i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (HBL).

I punkten a) i avsnitt 5 anges att rapporteringen bara omfattar mängder som aktören yrkar avdrag för hos Skatteverket. I HBL kopplas dock inte rapporteringsskyldigheten till något krav på att skatteavdrag ska ha yrkats, utan endast till att skattskyldigheten ska ha inträtt enligt 5 kap. LSE. Det är valfritt för den skattskyldige att yrka avdrag enligt LSE. I vissa fall omfattas inte hela biobränslemängden av avdragsrätt enligt LSE trots att hela mängden omfattas av ett hållbarhetsbesked. Omständigheten att avdrag inte yrkats för det aktuella hållbara biobränslet torde inte innebära att rapporteringsskyldighet enligt HBL inte inträder. Denna synpunkt är aktuell även avseende texten i den prickade ramen i punkten c) i avsnitt 5.2.

I avsnitt 5 anges att rapporteringen sker per parti. Detta kan uppfattas som att det är Energimyndighetens uppfattning att en biobränslemängd som skattskyldigheten inträtt för under ett visst kalenderår ska rapporteras först för nästa kalenderår om det vid kalenderårets utgång fortfarande finns delar av samma parti som skattskyldigheten ännu inte inträtt för. Det är dock tveksamt om detta är avsikten.

I avsnitt 5.2 punkten c) anges att andelen hållbart bränsle beräknas utifrån de ingående komponenternas energiinnehåll. Inom den prickade ramen i samma punkt anges att samma bränslemängder ska rapporteras som den skattskyldige yrkar avdrag på hos Skatteverket. Vid beräkningen av skatteavdraget tas dock ingen hänsyn till komponentens andel av bränslets energiinnehåll.

I flödesschemat i Figur 2 i avsnitt 5 ställs frågan "Är ert företag skattskyldigt enligt 5 kap.LSE, dvs deklarerar mängden till skatteverket?". I denna ruta avses sannolikt frågan om skattskyldighet för bränslet inträtt för företaget enligt 5 kap. LSE. Vem som är skattskyldig regleras i 4 kap. LSE och tas upp redan i föregående ruta. Detta är aktuellt även för texten i den prickade ramen i punkten c) i avsnitt 5.2.

Skatteverket har inga övriga synpunkter på förslaget till vägledning. 

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Inga-Lill Askersjö. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: sektionschefen Åsa Johansson och rättsliga experten Hillevi Hejenstedt, föredragande.