Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden 2007

Här hittar du ställningstaganden om skatter, folkbokföring, bouppteckning, fastighetstaxering m.m. som Skatteverket publicerat under tidigare år. Här finns både ställningstaganden som fortfarande gäller och sådana som inte gäller längre.
 • 2007-12-20 | 131 745783-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital
  Tillämpning av skatteavtal på schablonintäkt på uppskovsbelopp

 • 2007-12-20 | 131 771242-07/111 | Inkomstskatt - Tjänst
  Värdering av bostadsförmåner vid 2008 års taxering

 • 2007-12-19 | 131 774982-07/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar

 • 2007-12-18 | 131 767800-07/111 | Punktskatt
  Användande av alkoholvaror enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m.

 • 2007-12-18 | 131 773424-07/111 | Mervärdesskatt
  Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner

 • 2007-12-14 | 131 735141-07/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Beräkning av gränsbelopp vid utdelning efter fond- eller nyemission

 • 2007-12-06 | 131 419762-07/111  | Mervärdesskatt
  Skattesats på böcker m.m.

 • 2007-12-04 | 131 725084-07/111 | Inkomstskatt - Tjänst
  Skattereduktion för förskottsbetalning för hushållsarbete

 • 2007-12-03 | 131 677265-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Lättnadsreglerna och övergångsbestämmelserna

 • 2007-12-03 | 131 716521-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Avdrag för förskott till leverantör vid tillämpning av BFNAR 2006:1

 • 2007-11-27 | 131 684677-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Avdragsram för representation och reklamgåva

 • 2007-11-27 | 131 700370-07/111  | Punktskatt
  Tidpunkt då skyldigheten att betala fordonsskatt eller rätten att återfå överskjutande skatt uppkommer, om fordonet samma dag gått över till ny ägare

 • 2007-11-26 | 131 684681-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Skogsavdrag, skogskonto och EES

 • 2007-11-26 | 131 685056-07/111 | Punktskatt
  Skatteverkets inställning avseende skattskyldighet för vissa punktskatter när varor skickas från ett annat EG-land till privatpersoner i Sverige

 • 2007-11-26 | 131 694350-07/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)

 • 2007-11-23 | 131 674273-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Skattskyldighet när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige

 • 2007-11-20 | 131 696178-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital
  Avtal med Schweiz om källskatt på ränta

 • 2007-11-20 | 131 696181-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital
  Avräkning av utländsk skatt när avdrag för uppskovsbelopp medges vid avyttring av utländsk privatbostad

 • 2007-11-19 | 131 691311-07/111 | Mervärdesskatt
  Sammanställning nr 5 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

 • 2007-11-16 | 131 768247-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Beskattning av ägare av utländskt fåmansföretag hemmahörande inom EES-området

 • 2007-11-16 | 131 687794-07/111 | Redovisning
  Skattemässigt anskaffningsvärde för maskiner och inventarier vid tillämpning av BFNAR 2006:1

 • 2007-11-16 | 131 616241-07/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Bostadsförmån i oäkta bostadsföretag - vem beskattas under tiden mellan avyttringen och tillträdet

 • 2007-11-16 | 131 678347-07/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Rätt beskattningsår för ändring av fastighets skattemässiga karaktär vid ombyggnad

 • 2007-11-15 | 131 687568-07/111 | Redovisning
  Kollektiv nedskrivning av kundfordringar

 • 2007-11-13 | 131 673718-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Ränteintäkter i privatbostadsföretag

 • 2007-11-07 | 131 663003-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Begreppet innehav enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL

 • 2007-11-07 | 131 663007-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Hästleasing, hyra av tävlingshäst

 • 2007-11-07 | 131 662996-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Är intäkt av tillståndspliktigt spel, på spelautomater och liknande, vilket bedrivs utan tillstånd att anse som intäkt av näringsverksamhet?

 • 2007-11-07 | 131 603513-07/111     | Skattebetalning
  Ska preliminär skatt eller kupongskatt innehållas då det är ovisst om den skattskyldige är begränsat skattskyldig?

 • 2007-11-05 | 131 632949-07/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Ska avdrag medges för räntekostnader som ingår i skuldbeloppet i en beslutad skuldsanering?

 • 2007-11-01 | 131 641944-07/111 | Avräkning enligt 16 kap. 9 § SBL. - En åtgärd som skattskyldig kan begära omprövning av/överklaga?

 • 2007-10-31 | 131 553672-07/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek

 • 2007-10-30 | 131 649571-07/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Utländska s.k. ägarlägenheter vid tillämpning av inkomstskattelagen

 • 2007-10-26 | 131 592676-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Skattemässig klassificering i vissa fall av bostadsrättsföreningar och andra företag som har upplåtit bostadsrätter både i form av bostäder och lokaler

 • 2007-10-23 | 131 615358-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Avräkning för utländsk skatt när idrottslig verksamhet bedrivs i aktiebolag m.m.

 • 2007-10-22 | 131 631854-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Hur beräknas det lönebaserade utrymmet när det genomförts en emission under beskattningsåret?

 • 2007-10-15 | 131 590614-07/111 | Punktskatt
  Avdragsrätt för avfallsskatt när någon övertar driften av verksamheten på en avfallsanläggning

 • 2007-10-09 | 131 230346-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Avräkning av utländsk skatt vid s.k. exitbeskattning

 • 2007-10-09 | 131 615352-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?

 • 2007-10-01 | 131 238572-07/111  | Inkomstskatt - Tjänst
  Återbetalning av tjänstepension efter återkrav p.g.a. utbetald retroaktiv arbetsskadelivränta

 • 2007-09-28 | 131 307711-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Skatteavtalet med Grekland. Begreppet "inkomstkälla" i metodartikeln vid inkomst av offentlig tjänst

 • 2007-09-24 | 131 550422-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag

 • 2007-09-24 | 131 550432-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett svenskt företag och ett utländskt koncernbolags fasta driftställe i Sverige

 • 2007-09-24 | 131 512720-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Sexmånadersregeln och förmåner

 • 2007-09-21 | 131 578457-07/111 | Arbetsgivarområdet
  Prispengar, sponsorsersättningar och andra ersättningar till idrottsutövare

 • 2007-09-18 | 131-388919-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Näringsbetingade lagerandelar i EU-bolag

 • 2007-09-14 | 131 557391-07/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring
  Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.

 • 2007-08-23 | 131 508454-07/111 | Arbetsgivarområdet
  Trängselskatt - förmån och avdragsrätt

 • 2007-08-15 | 131 496807-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Skyldighet i vissa fall att ta ut borgensprovision

 • 2007-08-15 | 131 496805-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Avdrag för borgensprovision till aktieägare

 • 2007-07-16 | 131 453073-07/111 | Arbetsgivarområdet
  Trängselskatt vid tjänsteresor och privata resor med förmånsbil

 • 2007-07-05 | 131 765230-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Tremånadersregeln i 2003 års svensk-danska avtal

 • 2007-07-05 | 131 440987-07/111 | Punktskatt
  Skatteplikt för fossilt kol i visst hushållsavfall som används för att producera ånga som används vid elproduktion

 • 2007-07-05 | 131 440994-07/111 | Punktskatt
  Avdragsrätt för bränsle vid kraftvärmeproduktion då endast en del av värmen nyttiggörs

 • 2007-07-05 | 131 440989-07/111 | Punktskatt
  Definition av kraftvärmeproduktion enligt 6 a kap. 3 § lagen om skatt på energ

 • 2007-07-04 | 131 442165-07/111 | Punktskatt
  Skattskyldig vid import

 • 2007-06-25 | 131 405709-07/111 | Punktskatt
  Beskattning av hushållsavfall i form av RDF-bränsle

 • 2007-06-21 | 131 287635-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring

 • 2007-06-21 | 131 406788-07/111 | Arbetsgivarområdet
  Bilförmån - nya miljöbilar våren 2007

 • 2007-06-19 | 131 378665-07/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Uppskov — nybyggd bostadsrätt som ersättningsbostad

 • 2007-06-14 | 131 402279-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Konsekvenser för mottagarens taxering när avdrag för koncernbidrag har vägrats med stöd av lagen mot skatteflykt

 • 2007-06-13 | 131 389521-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Kapitalförlust i aktiefållan hos inskränkt skattskyldig stiftelse m.fl.

 • 2007-06-13 | 131 265526-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Återföring av skogsavdrag

 • 2007-06-12 | 131 225890-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Idrottsförenings drift av kommunal idrottsanläggning

 • 2007-06-05 | 131 377588-07/111 | Arbetsgivarområdet
  Reseersättning till anställda som samåker vid tjänsteresa

 • 2007-06-04 | 131 372388-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL

 • 2007-06-04 | 131 321989-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Privatbostadsföretags innehav av bostadsrätt i egen fastighet

 • 2007-05-25 | 131 242815-07/111 | Arbetsgivarområdet
  Motion och annan friskvård med användning av checkar, kuponger m.m.

 • 2007-05-21 | 131 315541-07/111 | Arbetsgivarområdet
  Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort

 • 2007-05-21 | 131 327393-07/111 | Arbetsgivarområdet
  Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld

 • 2007-05-21 | 131 281782-07/111 | Redovisning
  Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier

 • 2007-05-21 | 131 281777-07/111 | Redovisning
  Fordran på återbetalning av mervärdesskatt och hanteringen vid inkomsttaxeringen

 • 2007-05-11 | 131 261555-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Är svensk medborgare alltid obegränsat skattskyldig p.g.a. bestämmelserna i 3 kap. 4 § IL?

 • 2007-05-04 | 131 249642-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Hur ska uttrycket "tagits upp som intäkt" i 8 kap. 15 § 3 IL tolkas?

 • 2007-05-03 | 131 230345-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Beskattning av kapitalvinst och avdrag för kapitalförlust som kan fastställas först efter inflyttning till Sverige

 • 2007-04-26 | 131 100743-07/111 | Kan ersättning beskattas enligt SINK då det finns beslut om skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl.?

 • 2007-04-23 | 131 230338-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK

 • 2007-04-17 | 131 207406-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Inkomst av arbete utfört ombord på luftfartyg som "används i inrikestrafik av konsortiet SAS"

 • 2007-04-11 | 131 205189-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Utländsk delägare och kvalificerad andel vid tillämpning av 23 kap. 19 § IL

 • 2007-04-05 | 131 159250-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Omfattas andelar i cfc-bolag av bestämmelserna i 57 kap. IL om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag?

 • 2007-04-04 | 131 227179-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Beräkning av lönekrav när företaget innehar ett dotterföretag som inte är helägt

 • 2007-04-04 | 131 230825-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Gåva till näringsdrivande stiftelse

 • 2007-04-03 | 131 199983-07/111 | Sekretess, IT-rätt och PuL
  Tillämpning av 2 kap. 5 § SdbL vid utlämnande av registreringsuppgifter ur beskattningsdatabasen

 • 2007-04-03 | 131 171768-07/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Utdelningsbeskattning vid köp av aktier till underpris på grund av aktieinnehav i ett annat bolag.

 • 2007-03-26 | 131 177273-07/111 | Sekretess, IT-rätt och PuL
  Sekretess för anställdas mobiltelefonnummer

 • 2007-03-26 | 131 175287-07/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Tidpunkt för avdrag för kapitalförlust i fall då det eventuellt också ska utbetalas ett tillkommande belopp

 • 2007-03-23 | 131 702523-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Studentkårers m.fl. skattskyldighet

 • 2007-03-21 | 131 190696-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Särskild löneskatt på pensionskostnader för utländsk arbetsgivare

 • 2007-03-20 | 131 192491-07/111 | Redovisning
  Avdrag för datorprogram

 • 2007-03-06 | 131 164347-07/111 | Inkomstskatt - Tjänst
  Avdrag vid vissa skattefria ersättningar

 • 2007-02-28 | 131 133515-07/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Beloppsgräns för kontrolluppgift om betalning till och från utlandet

 • 2007-02-23 | 131 82573-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Vem ska betala fastighetsskatt för utländsk privatbostad?

 • 2007-02-23 | 131 42347-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Nedsättning av skatt på utdelning enligt skatteavtal

 • 2007-02-15 | 131 118398-07/111 | Punktskatt
  Skatt på bekämpningsmedel ska erläggas oberoende av om Kemikalieinspektionen godkänt ett ämne eller en beredning som bekämpningsmedel

 • 2007-02-14 | 131 97886-07/111 | Redovisning
  Anteciperad skattefri utdelning i utländsk valuta

 • 2007-02-14 | 131 97881-07/111 | Redovisning
  Skattefri utdelning i utländsk valuta

 • 2007-02-12 | 131 104860-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet

 • 2007-02-09 | 131 97267-07/111 | Inkomstskatt - Näring
  Ska ett bolags innehav av egna aktier beaktas vid bedömningen av om en ägares innehav i bolaget är näringsbetingat?

 • 2007-02-08 | 131 13277-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Beskattning av ersättningar från CERN

 • 2007-02-03 | 131 703073-06/111 | Arbetsgivarområdet
  Arbetsgivaravgifter på personaloptioner vid utflyttning

 • 2007-01-24 | 131 45224-07/111 | Inkomstskatt - Tjänst
  Rullat underskott i inkomstslaget tjänst

 • 2007-01-24 | 131 1292-07/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Förbättringsutgift på andel i s.k. oäkta bostadsföretag

 • 2007-01-18 | 131 784451-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Flytträtt för kapitalpension

 • 2007-01-17 | 131 3716-07/111 | Arbetsgivarområdet
  Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost

 • 2007-01-17 | 131 728126-06/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Beräkning av omkostnadsbelopp vid försäljning av kapitalförsäkring

 • 2007-01-16 | 131 755880-06/111 | Arbetsgivarområdet
  Avdrag för godkända tjänstehundar

 • 2007-01-12 | 131 804228-06/111 | Inkomstskatt - Tjänst
  Värdering av bostadsförmåner vid 2007 års taxering

 • 2007-01-11 | 131 665362-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Återköp av kapitalförsäkring