Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Skattereduktion för förskottsbetalning för hushållsarbete

Datum: 2007-12-04

Område: Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
131 725084-07/111
OBS! Detta ställningstagande har upphört att gälla på grund av ny lagstiftning. Se Skatteverkets ställningstagande, Skattereduktion vid förskottbetalning eller a conto, 2011-11-10, dnr. 131 639108/111.

1 Sammanfattning

Skattereduktion för utgift för hushållsarbete medges för det beskattningsår då hushållsarbetet har utförts och betalats. Om betalning sker året före det att hushållsarbetet utförs medges skattereduktion först för det beskattningsår när arbetet utfördes.
 
Om betalningen sker året efter det att arbetet utfördes medges skattereduktion för det beskattningsår när betalningen skedde.

 

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om skattereduktion kan medges för utgift för hushållsarbete som betalas året innan arbetet utförts (i förskott) samt för utgift för hushållsarbete som betalas året efter det att arbetet utförts (efterskott).

 

3 Gällande rätt m.m.

Av 6 § lag om skattereduktion för hushållsarbete (2007:346), LSH, framgår att underlag för skattereduktionen är utgifter för hushållsarbete som har be-talats under beskattningsåret förutsatt att övriga villkor för skattereduktion för hushållsarbete är uppfyllda.
 
Av 7 § LSH framgår att skattereduktion ska tillgodoräknas med 50 procent av underlaget. Skattereduktionen får dock uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen under beskattningsåret understiger 1 000 kronor, ska skattereduktion inte tillgodoräknas. För beskattningsåret 2007 gäller att skattereduktion medges med högst 25 000 kr.
 
Av 9 § p 4. LSH framgår att ansökan om skattereduktion bl.a. ska innehålla uppgift om det hushållsarbete som har utförts samt var arbetet har utförts.
 
Enligt 10 § LSH ska till ansökan fogas en kopia av faktura eller motsvarande handling som anger vilket hushållsarbete som har utförts och hur stor del av utgiften som avser arbete.

 

4 Skatteverkets bedömning

Av 6 § framgår att underlag för skattereduktion är utgifter för hushållsarbete som har betalats under beskattningsåret. Av 9 och 10 §§ framgår att skattereduktion ska medges för arbete som har utförts under beskattningsåret. Om såväl arbete som betalning utförts under ett och samma år medges skattereduktion för den ersättning för arbete som har utförts och betalats ut under beskattningsåret.
 
Om ersättning för hushållsarbete har betalats i förskott, året före det att arbetet utförts, är kraven för skattereduktion inte uppfyllda förrän hushållsarbetet utförts. I detta fall ska skattereduktion för utgift för hushållsarbete medges för det beskattningsår då samtliga krav för skattereduktion är uppfyllda, dvs. det beskattningsår då arbetet utförts.
 
Exempel
Förskottsbetalning för snöskottning betalas i december 2007. Snöskottningen ska utföras under 2008. I detta fall kan skattereduktion medges för beskattningsåret 2008, när båda kraven för rätt till skattereduktion är uppfyllda. Ansökan om skattereduktion för utgift för hushållsarbete ska i detta fall göras senast 1 februari 2009.
 
Om ersättning för hushållsarbete har betalats i efterskott, året efter det att arbetet utförts, ska skattereduktion för utgift för hushållsarbete medges för det beskattningsår då arbetet betalades.
 
Vad som sägs ovan gäller under förutsättning att övriga  villkor för rätt till skattereduktion som uppställs i LSH är uppfyllda.