Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden 2008

Här hittar du ställningstaganden om skatter, folkbokföring, bouppteckning, fastighetstaxering m.m. som Skatteverket publicerat under tidigare år. Här finns både ställningstaganden som fortfarande gäller och sådana som inte gäller längre.
 • 2008-12-23 | 131 743885-08/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Värdering av bostadsförmåner vid 2009 års taxering

 • 2008-12-19 | 131 772515-08/111 | Inkomstskatt - Näring
  Kapitalförlust på syntetisk option med egna aktier i onoterat företag som underliggande egendom

 • 2008-12-15 | 131 755756-08/111 | Skattebetalning
  Får betalningssäkring ske av belopp som fastställts enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen?

 • 2008-12-08 | 131 727157-08/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Beståndsöverlåtelse av s.k. kapitalpensionsförsäkringar

 • 2008-12-01 | 131 705981-08/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital
  Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person

 • 2008-11-20 | 131 674664-08/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Näring
  Uttagsbeskattning och återföring av periodiseringsfond när näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige

 • 2008-11-11 | 131 657877-08/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital
  Beskattning av vinst på bortbytta aktier för personer som flyttar till annat EES-land

 • 2008-11-11 | 131 657884-08/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Tjänst
  Beskattning av personaloptioner för personer som flyttar till annat EES-land

 • 2008-10-30 | 131 636845-08/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Anskaffningsutgift för kapitalförsäkringar

 • 2008-10-28 | 131 551127-08/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Förenklat årsbokslut och betalningsplan på skog

 • 2008-09-11 | 131 536780-08/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Fastighet - kapitalförlust vid underprisförsäljning av ersättningsbostad

 • 2008-09-10 | 131 402674-08/111 | Fastighetstaxering
  Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål

 • 2008-09-08 | 131 526846-08/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Ställningstagande från 2004 om sammanläggning av utländska fonder upphör att gälla

 • 2008-08-07 | 131 469062-08/111 | Folkbokföring
  Prövning av förnamns lämplighet

 • 2008-06-27 | 131 409602-08/111 | Inkomstskatt - Näring
  Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring

 • 2008-06-27 | 131 409594-08/111 | Inkomstskatt - Näring
  Avdragsrätt för framtida pensionsförsäkringspremier som beräknas på löneskulder

 • 2008-06-19 | 131 382461-08/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Nedskrivning av kundfordringar vid inkomstbeskattningen

 • 2008-06-12 | 131 377045-08/111 | Punktskatt
  Fordonsskatt per dag när skatteplikt inträder eller upphör

 • 2008-06-11 | 131 299987-08/111 | Skattebetalning
  Företagsrekonstruktion och överlämnande av fordringar för indrivning samt anstånd i ackordssituationer

 • 2008-06-09 | 131 342618-08/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Bilförmån - nya miljöbilar våren 2008

 • 2008-06-05 | 131 349280-08/111 | Punktskatt
  Återkallat ställningstagande - Villkor för skattebefrielse enligt regeringsbeslut avseende etanol som används för låginblandning i bensin

 • 2008-06-04 | 131 328967-08/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Förenklat årsbokslut och insatsemission i ekonomisk förening

 • 2008-05-19 | 131 278644-08/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Förenklat årsbokslut och fastighetsskatt

 • 2008-05-13 | 131 744715-07/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Underskottsavdrags påverkan på de utländska förvärvsinkomsterna vid spärrbeloppsberäkningen

 • 2008-05-12 | 131 297271-08/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Skattebetalning
  Befrielse från kostnadsränta då skatt betalats i rätt tid men i fel land

 • 2008-04-30 | 131 227251-08/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Förenklat årsbokslut och varulagrets anskaffningsvärde

 • 2008-04-22 | 131 243091-08/111 | Punktskatt
  Lagen om skatt på energi, fossilt kol i hushållsavfall utgör ett separat bränsle

 • 2008-04-21 | 131 155911-08/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst
  Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning

 • 2008-04-16 | 131 224890-08/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Förenklat årsbokslut och inventarier av mindre värde

 • 2008-04-09 | 131 201330-08/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Förenklat årsbokslut och utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier

 • 2008-03-28 | 131 159978-08/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas

 • 2008-03-28 | 131 163995-08/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Löneunderlag och beaktande av närståendes lön för uppfyllande av löneuttagskravet

 • 2008-03-05 | 131 130127-08/111 | Arbetsgivarområdet
  Arbetsgivaravgifter på ersättning till person som avlidit

 • 2008-02-29 | 131 139638-08/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Förmån av lånedator - värdering fr.o.m. beskattningsår 2009