Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Förenklat årsbokslut och utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier

Datum: 2008-04-09

Område: Inkomstskatt - Näring, Redovisning

Dnr/målnr/löpnr:
131 201330-08/111
OBS! Detta ställningstagande har fått begränsad giltighet. Se Skatteverkets ställningstagande 2010-03-04, dnr 131 149856-10/111.

1    Sammanfattning


 
Det är Skatteverkets bedömning att utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier ska redovisas i balansräkningen som en tillgång som inte får skrivas av, även om detta inte uttryckligen framgår av Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Efter färdigställandet ska utgifterna redovisas som maskiner och inventarier, varefter avskrivning kan göras såväl i redovisningen som vid beskattningen.

 

2    Bakgrund och frågeställning


 
Ett företag, som upprättar förenklat årsbokslut, har haft utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier. Fråga är om hur dessa ska redovisas och vad som gäller vid beskattningen.

 

3    Gällande rätt m.m.

3.1    Redovisningen


 
Fysiska personer som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. bokföringslagen ska tillämpa Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.
 
Kapitel 6 i BFNAR 2006:1 innehåller regler om balansräkningen. Av punkt 6.29 framgår att maskiner och inventarier ska tas upp i balansräkningen när de har levererats till företaget eller, om de är egentillverkade, när de har färdigställts.
 
Det framgår dock inte av Bokföringsnämndens Vägledning hur utgifter för egentillverkade maskiner och inventarier, som är påbörjade men inte färdigställda vid räkenskapsårets utgång, ska behandlas i redovisningen. Av punkt 6.24 framgår dock att en påbörjad men ej färdigställd egentillverkad byggnad eller markanläggning ska tas upp i balansräkningen till nedlagda utgifter. I kommentaren till punkt 6.24 framgår att avskrivning av en ej färdigställd egentillverkad byggnad eller markanläggning inte får göras förrän objektet är färdigställt. När objektet är färdigställt flyttas det (genom omkontering) till byggnad respektive markanläggning.
 
Enligt punkt 6.30 behöver anskaffningsvärdet för en maskin eller en inventarie som har ett värde som uppgår till högst 5 000 kr inte tas upp i balansräkningen utan får kostnadsföras direkt. Detta undantag ska motsvara vad man skattemässigt kan få omedelbart avdrag för.
 
Värdet av eget och anställdas arbete ska inte tas med i anskaffningsvärdet (punkt 6.32).
 
Vid egentillverkning av en maskin eller en inventarie är anskaffningsvärdet utgiften för material plus andra utgifter som ingår i fakturabeloppet och kan hänföras direkt till tillgången. Externa utgifter som inte ingår i fakturabeloppet men som kan hänföras direkt till tillgången ska räknas in om de sammanlagt uppgår till mer än 5 000 kr per maskin eller inventarie. (punkt 6.34)

3.2    Beskattningen

Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen, ska vid beräkningen av resultatet inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag, även om detta strider mot bokföringsmässiga grunder (14 kap. 2 §3 st . inkomstskattelagen, IL).

I 18 kap. IL finns det skattemässiga särregler för inventarier. Utgifter för att anskaffa inventarier ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (18 kap. 3 § IL).
 
Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen, avses med anskaffningsvärde det värde som följer av god redovisningssed (18 kap. 7 §2 st . IL).

I RÅ 1978 Aa 149 prövades frågan om vid vilken tidpunkt kostnaden för anskaffande av inventarier kunde börja avskrivas i skattehänseende. Inventarierna hade levererats före räkenskapsårets utgång, men inmonteringen var inte färdig. Av rättsfallet framgår att den omständigheten att monteringen av utrustningen inte var fullgjord ej hindrar att avdrag får göras för avskrivning av utrustningen.

Frågan om när skattemässig avskrivning kan påbörjas av egentillverkade inventarier torde dock inte ha prövats i rättspraxis.

4    Skatteverkets bedömning


 
Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1,  Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, innehåller inga regler som behandlar redovisningen av egentillverkade maskiner och inventarier som är påbörjade men inte färdigställda på balansdagen.
 
I inledningen till Bokföringsnämndens Vägledning anges: "Om en fråga inte är reglerad i det allmänna rådet eller i sådan normgivning som hänvisar till det allmänna rådet ska företaget söka vägledning i de principer som det allmänna rådet ger uttryck för."
 
Enligt Skatteverkets bedömning bör, när det gäller redovisning av påbörjade men inte färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier, vägledning kunna sökas i den redovisningsmetod som gäller för egentillverkade byggnader och markanläggningar. Utgifterna ska därför i bokslutet tas upp på ett särskilt konto som en tillgång som inte får skrivas av, för att sedan efter färdigställandet flyttas genom omkontering till maskiner och inventarier. Avskrivning får inte göras förrän objekten är färdigställda.
 
I RÅ 1978 Aa 149 fick skattemässiga värdeminskningsavdrag påbörjas när inventarierna hade levererats till företaget. Motsvarande synsätt i fråga om egentillverkade maskiner och inventarier får, enligt Skatteverkets mening, anses vara att avdrag för värdeminskning kan påbörjas först sedan tillgångarna har färdigställts.