Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden 2006

Här hittar du ställningstaganden om skatter, folkbokföring, bouppteckning, fastighetstaxering m.m. som Skatteverket publicerat under tidigare år. Här finns både ställningstaganden som fortfarande gäller och sådana som inte gäller längre.
 • 2006-12-22 | 131 791667-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Utbetalning till begränsat skattskyldig från svensk semesterkassa

 • 2006-12-20 | 131 728829-06/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Värdeminskningsavdrag efter att inventarier övertagits i samband med fusion

 • 2006-12-19 | 131 787730-06/111 | Ianspråktagande av säkerhet som lämnats vid anstånd enligt 17 kap. 7 § SBL

 • 2006-12-15 | 131 741140-06/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Sparat lättnadsutrymme på onoterade och kvalificerade andelar vid utgången av år 2005

 • 2006-12-07 | 131 749844-06/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Förmögenhetsbeskattning av aktier på NASDAQ

 • 2006-12-06 | 131 751923-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Ägarförändring och underskottsbegränsning på grund av riktad nyemission

 • 2006-12-06 | 131 722373-06/111 | Redovisning
  Inneliggande lager och redovisning av intäkter

 • 2006-12-04 | 131 695220-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Koncernbidragsrätt när dotterbolaget anskaffats under året

 • 2006-12-01 | 131 740503-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Fastighetsskatt när ambassad hyr lokal

 • 2006-11-30 | 131 702515-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Kan energiskatt på elektrisk kraft återbetalas till ambassad med stöd av Wienkonventionen?

 • 2006-11-28 | 131 720467-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Sexmånadersregeln för sjömän när arbetsgivaren hör hemma inom EES (vid 2006 års taxering eller tidigare)

 • 2006-11-24 | 131 718880-06/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Bilförmån vid omfattande tjänstekörning

 • 2006-11-21 | 131 702510-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person

 • 2006-11-20 | 131 665887-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Kommanditdelägares utfästa insats och rätt till avdrag för underskott enligt

 • 2006-11-17 | 131 500981-06/111 | Principen om förfarandemissbruk m.m.

 • 2006-11-14 | 131 658087-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Räntebilligt lån från handelsbolag till delägare som är fysisk person

 • 2006-11-14 | 131 671445-06/111 | Inkomstskatt - Tjänst
  Avdrag för tjänsteresor med husbil 

 • 2006-11-10 | 131 649201-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Roll- och konfliktspelsföreningars m.fl. skattskyldighet

 • 2006-11-03 | 131 590173-06/111 | Arbetsgivarområdet
  Kan barn vara arbetsgivare?

 • 2006-11-02 | 131 644285-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Tjänst
  Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal

 • 2006-10-30 | 131 658092-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Utländsk stats (ambassads) försäljning av fastighet

 • 2006-10-24 | 131 318487-06/111 | Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst
  Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal

 • 2006-10-24 | 131 582217-06/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Uttrycket "något år" i 57 kap. 13 § IL

 • 2006-10-24 | 131 318472-06/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Tjänst
  Utländsk försäkring som pensionsförsäkring

 • 2006-10-18 | 131 635841-06/111 | Får Skatteverket uppställa villkor i anståndsbeslut och, om dessa inte efterföljs, återkalla ett beviljat anstånd?

 • 2006-10-17 | 131 613360-06/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Kapitalbeskattning vid blankning

 • 2006-10-17 | 131 606496-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Skattskyldighet för dansförening

 • 2006-10-12 | 131 616821-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Underprisöverlåtelse och överavskrivning av inventarier

 • 2006-10-11 | 131 602804-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Insatsemission och underlag för räntefördelning respektive expansionsfond

 • 2006-10-10 | 131 626224-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Avräkning av utländsk skatt i delägarbeskattade utländska juridiska personer - Ändring av tidigare ställningstagande

 • 2006-10-10 | 131 626199-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Avräkning av utländsk skatt i svenskt handels- eller kommanditbolag - Ändring av tidigare ställningstagande

 • 2006-10-09 | 131 571875-06/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Uppskov med beskattning av kapitalvinst vid förvärv av ersättningsbostad inom EES

 • 2006-10-06 | 131 421488-06/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa

 • 2006-10-04 | 131 573138-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Musikers inkomst från uppträdande på färja - tillämplig artikel i skatteavtal

 • 2006-10-02 | 131 585414-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Utbetalningsvillkor för temporär ålderspension vid avgångspensionering före 65 års ålder

 • 2006-09-21 | 131 505127-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Pensionsgrundande inkomst (PGI) och skyldighet att betala egenavgifter på inkomst av självständigt bedriven näringsveksamhet som bedrivs i annat EES-land

 • 2006-09-18 | 131 558489-06/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Verkligt värde på inventarier och överavskrivning

 • 2006-09-11 | 131 480237-06/111 | Arbetsgivarområdet
  Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren

 • 2006-09-01 | 131 512946-06/111 | Sekretess, IT-rätt och PuL
  Forum för överklagande av beslut avseende utlämnande av allmän handling till enskild

 • 2006-08-31 | 131 525490-06/111 | Folkbokföring
  Danskt eller norskt mellannamn som förnamn för barn fött i Sverige

 • 2006-07-13 | 131-422245-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Förmögenhetsberäkning för begränsat skattskyldiga personer.

 • 2006-07-13 | 131-441456-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Skatteavtalet med Cypern - avtalshäftet SKV 360-196 (utgåva 1)

 • 2006-06-30 | 131 405583-06/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Värdeminskningsavdrag efter uppskrivning och återgång till räkenskapsenlig avskrivning

 • 2006-06-29 | 131 411430-06/111 | Punktskatt
  Villkor för skattebefrielse enligt regeringsbeslut avseende etanol som används för låginblandning i bensin

 • 2006-06-29 | 131 411433-06/111 | Punktskatt
  Beräkning av elverkningsgrad som utgör underlag för beräkning av avdrag för skatt på bränsle förbrukat för värmeframställning vid kraftvärmeproduktion

 • 2006-06-27 | 131 356737-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Vilka ersättningar kan ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet?

 • 2006-06-26 | 131 394329-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Fråga om koncernbidrag kan anses innefattas i begreppet kapitaltillskott enligt 40 kap. 16 § IL

 • 2006-06-21 | 131 376204-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Hur beaktas "överlön" till företagsledares make när det gäller löneunderlag?

 • 2006-06-19 | 131 380198-06/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Bostadsrätt - kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad

 • 2006-06-19 | 131 380192-06/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Kapitalvinst - sammanläggning eller uppdelning av bostadsrätt

 • 2006-06-16 | 131 376035-06/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Kapitalvinst/Uppskov - flera bostadsrätter används som en bostad

 • 2006-06-16 | 131 361931-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Anskaffningsutgift för delägarrätter vid beskattningsinträde

 • 2006-06-15 | 131 330665-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Fastighetsbeskattning av allmännyttig ideell förening/trossamfund

 • 2006-06-14 | 131 371404-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Begreppet "Tjänsteexport" i ettårsregeln och myndigheters verksamhet inom ramen för EU:s s.k. twinningprogram  

 • 2006-06-13 | 131 347574-06/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Valkandidater - kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter

 • 2006-05-31 | 131 342711-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Avräkning av dansk skatt vid sambeskattning

 • 2006-05-31 | 131 303880-06/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Uppskovsavdrag - Uppförande av småhus på annans mark som ersättningsbostad

 • 2006-05-30 | 131 226548-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Avräkning av utländsk skatt vid avyttring av ersättningsbostad i Sverige

 • 2006-05-29 | 131 337392-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Vad innebär "beskattas" i 3 kap 9 § inkomstskattelagen?

 • 2006-05-24 | 131 387191-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Avdrag för betald utländsk skatt i tjänst och kapital

 • 2006-05-24 | 131 330742-06/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Överavskrivning av inventarier och restvärdeavskrivning

 • 2006-05-19 | 131 319080-06/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 § IL

 • 2006-05-19 | 131 315797-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Räntefördelning första räkenskapsåret?

 • 2006-05-18 | 131 320553-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Efterskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.

 • 2006-05-18 | 131 395368-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Konsultutgifter för att undgå konkurrensskadeavgift

 • 2006-05-09 | 131 282961-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Avdrag för utgifter på grund av skalbolagsreglerna i  25 a och 49 a kap. IL

 • 2006-05-05 | 131 285942-06/111 | Arbetsgivarområdet
  Kommunala arbetsmarknadsinsatser till ungdomar - fråga om arbetsgivaravgifter

 • 2006-05-04 | 131 273882-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Enskild näring - makes privatbostadsfastighet

 • 2006-05-03 | 131 267682-06/111 | Punktskatt
  Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare

 • 2006-05-03 | 131 269254-06/111 | Utgör Skatteverkets åtgärd att begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten enligt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483,SBL) ett överklagbart beslut?

 • 2006-04-28 | 131 266360-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Ska utgivet Marie Curie-stipendium tas upp till beskattning enligt 11 kap. 46 § IL

 • 2006-04-28 | 131 233241-06/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Medlemsavgift - skattefri motionsförmån?

 • 2006-04-24 | 131 218841-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Utländska nyckelpersoners m.fl. avdrag för ökade utgifter för logi vid bostadsförmån  

 • 2006-04-20 | 131 214825-06/111 | Företagsrekonstruktion och anstånd

 • 2006-04-20 | 131 121160-06/111 | Företagsrekonstruktion och överlämnande av fordringar för indrivning

 • 2006-04-19 | 131 239842-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Utgifter i samband med förvärv respektive avyttring av näringsbetingade andelar

 • 2006-04-18 | 131 212503-06/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Deltagande i s.k. Autosurf och HYIP

 • 2006-04-13 | 131 118460-06/111 | Arbetsgivarområdet
  Utvidgat företagsstöd och fast driftställe

 • 2006-04-13 | 131 710684-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda

 • 2006-04-13 | 131 226859-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Förskole- och fritidshemsverksamhet i registrerat trossamfund eller ideell förening

 • 2006-04-11 | 131 211790-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Undanröjande av dubbelbeskattning enligt sparandedirektivet samt avtalen med Guernsey, Isle of Man m.fl.

 • 2006-04-04 | 131 152501-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Utmätt pensionsförsäkring

 • 2006-04-04 | 131 207727-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Tilläggsköpeskilling och 2/3 kvotering för kvalificerade andelar

 • 2006-03-28 | 131 187591-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  "Sign on fee" till idrottsmän bosatta i utlandet.

 • 2006-03-16 | 131 141234-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Sjukpenning och aktiv eller passiv näringsverksamhet

 • 2006-02-28 | 131 15484-06/111 | Fastighetstaxering
  Byggrätt för parkeringshus

 • 2006-02-28 | 131 42791-06/111 | Fastighetstaxering
  Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus

 • 2006-02-28 | 131 129981-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Vad händer om Sverigevistelsen för utländska nyckelpersoner m.fl. blir längre än avsedda fem år?

 • 2006-02-23 | 131 71291-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring

 • 2006-02-16 | 131 95447-06/111 | Skattetillägg och förseningsavgift
  Skattetillägg när redovisat underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader är lågt i förhållande till redovisade pensionskostnader

 • 2006-02-13 | 131 89443-06/111 | Folkbokföring
  Utländskt registrerat partnerskap och äktenskap mellan två personer av samma kön

 • 2006-02-09 | 131 713972-05/111 | Bouppteckningar, arv och gåva
  Innebörden av 3 kap. 8 § ärvdabalken

 • 2006-02-07 | 131 62016-06/111 | Arbetsgivarområdet, Förfarande och process, Mervärdesskatt
  Fråga om omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel och som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist alltid är att anse som efterbeskattnings- respektive eftertaxeringsbeslut.

 • 2006-02-07 | 131 83430-06/111 | Sekretess, IT-rätt och PuL
  Generellt medgivande av enskild om utlämnande av allmän handling eller uppgift ur allmän handling

 • 2006-02-03 | 131 21369-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Försäkringsersättning för skog

 • 2006-02-01 | 131 61025-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Kapitaltillskott till underskottsföretag

 • 2006-01-31 | 131 63168-06/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten

 • 2006-01-31 | 131 29691-06/111 | Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst
  Pension i form av bostadsförmån

 • 2006-01-24 | 131 30493-06/111 | Inkomstskatt - Näring
  Ackord och reducering av underskott

 • 2006-01-20 | 131 42806-06/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Avdrag för slutligt underskott i utländsk näringsverksamhet i EU/EES-land

 • 2006-01-17 | 131 30485-06/111 | Folkbokföring
  Personlig inställelse vid inflyttning från utlandet

 • 2006-01-17 | 131 21626-06/111 | Inkomstskatt - Tjänst
  Riktlinjer för värdering av bostadsförmåner vid 2006 års taxering 

 • 2006-01-12 | 131 722387-05/111 | Fastighetstaxering
  Justering för mobilmaster på tomtmark för småhus

 • 2006-01-10 | 131 637468-05/111 | Punktskatt
  Förbrukning av elektrisk kraft vid samtidig och integrerad framställning av värme och elektrisk kraft