Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Avräkning av utländsk skatt vid avyttring av ersättningsbostad i Sverige

Datum: 2006-05-30

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 226548-06/111
Detta ställningstagande upphör att gälla eftersom ett ställningstagande från 2007-11-20, dnr 696181-07/111, får anses ersätta skrivelsen från 2006.
Ställningstagande 2007-11-20

 

1 Sammanfattning


 
Avräkning av utländsk skatt hänförlig till avyttring av ursprungsbostad i annat EU-land medges när ersättningsbostaden i Sverige avyttras.      

 

2 Bakgrund och frågeställning


 
Skatteverket har i ett rättsligt ställningstagande den 24 februari 2005, "Uppskov med kapitalvinst för ursprungsbostad inom EU", dnr 130 103669-05, funnit att uppskov med kapitalvinst för fastighet belägen i annan medlemsstat kan medges när ersättningsbostad förvärvas i Sverige.
 
Med anledning härav har frågan ställts om avräkning för den utländska skatten kan medges när ersättningsbostaden avyttras. För att avräkning ska kunna ske krävs enligt både skatteavtal och avräkningslagen (AvrL) att det är samma person som har haft samma i bägge länderna skattepliktiga inkomst (RÅ 2001 ref. 46). Kan detta krav anses uppfyllt när det är inkomsten vid avyttringen av den tidigare permanentbostaden som beskattas utomlands och inkomsten vid avyttringen av ersättningsbostaden som beskattas i Sverige?

 

3 Gällande rätt m.m.


 
Enligt 1 § första stycket AvrL har en obegränsat skattskyldig, som har haft intäkt som tagits med vid taxering till kommunal eller statlig inkomstskatt för vilken han beskattats i utländsk stat och som enligt skattelagstiftningen i den staten anses härröra därifrån, rätt till nedsättning av inkomstskatt genom avräkning av den del av den utländska skatten som belöper på intäkten. Enligt 2 § AvrL föreligger inte rätt till avräkning enligt 1 § första stycket om statlig och kommunal inkomstskatt, den utländska skatten samt den utländska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal. I sådana fall har den skattskyldige rätt till avräkning eller undviks dubbelbeskattningen på annat sätt med stöd av avtalet. Vid avräkning med stöd av avtal tillämpas dock 4-13 §§ AvrL.
 
Avräkning av utländsk skatt medges högst med ett belopp motsvarande den statliga inkomstskatt som utgått på de kapitalinkomster på vilka de utländska skatterna utgått (6 § AvrL). Den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna (intäkterna efter avdrag för kostnader) ska anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga inkomstskatt på inkomst av kapital som dessa inkomster utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av kapital (7 § AvrL). Avräkning medges  det år då den utländska inkomsten medtas vid taxeringen i Sverige (4 § andra stycket AvrL).
 
Kapitalvinst beräknas för varje fastighet för sig (45 kap. 3 § IL). Huvudregeln är att kapitalvinst tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras (44 kap. 26 § IL). I 27 § samma kapitel hänvisas till vissa undantagsregler bl.a. vad gäller uppskovsavdrag vid avyttring av privatbostäder i 47 kap. Sådan kapitalvinst som uppkommit när ursprungsbostaden avyttrats tas i stället upp till beskattning när ersättningsbostaden avyttras (47 kap. 11 § IL).  

 

4 Skatteverkets bedömning


 
I det aktuella fallet har den utländska intäkten (kaptitalvinsten för ursprungsbostaden) tagits upp vid  taxeringen i Sverige för det år då ersättningsbostaden avyttras (jfr prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 538). Detta genom att intäkten, uppskovsbeloppet, minskar anskaffningsutgiften för ersättningsbostaden. Förutsättningarna för avräkning är därmed uppfyllda. Avräkning medges med högst ett belopp motsvarande proportionell del av statlig inkomstskatt av kapital hänförlig till uppskovsbeloppet.