Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Vad händer om Sverigevistelsen för utländska nyckelpersoner m.fl. blir längre än avsedda fem år?

Datum: 2006-02-28

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 129981-06/111

1 Sammanfattning

Ett beslut från Forskarskattenämnden medför vissa skattelättnader. Beslutet är fattat bl.a. under förutsättning att personen inte har för avsikt att vistas i Sverige mer än 5 år. Beslutet ligger sedan till grund för bl.a. den årliga inkomsttaxeringen av den som beslutet avser. Skatteverket anser inte att tidigare fattade beslut vid inkomsttaxeringen ska omprövas alternativt att eftertaxering ska göras om det visar sig att en person finns kvar i Sverige efter det att fem år passerat.

 

2 Bakgrund och frågeställning

Av 11 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att i 11 kap. 22 § IL angivna utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner har rätt till vissa skattelättnader. Frågan om en person är berättigad till lättnaderna prövas av Forskarskattenämnden.

Av 11 kap. 22 § IL framgår bl.a. att skattelättnaderna gäller bara om vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år.

En person har ett beslut fattat av Forskarskattenämnden avseende skattelättnader under tre år. Personen hade från början för avsikt att stanna i Sverige under maximalt fem år. Denna tidsperiod närmar sig sitt slut och personen funderar nu på att stanna kvar i Sverige efter det att femårsperioden passerat. Fråga har då ställts om de skattelättnader han har åtnjutit  vid inkomstbeskattningen kommer att ändras retroaktivt av Skatteverket.

3 Gällande rätt m.m.

I 11 kap. 22- 23 a§§ IL finns bestämmelser som innebär att vissa skattelättnader kan medges viss personkrets under vissa förutsättningar vid tillfälligt arbete i Sverige.

Den personkrets som är aktuell finns uppräknad i 11 kap. 22 § IL. Skattelättnaderna medges "bara under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen" i Sverige, som är avsedd att vara högst fem år. De personalkategorier som omfattas är experter, forskare eller andra nyckelpersoner som inte är svenska medborgare och inte har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som närmast föregått det år då arbetet påbörjades. Arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige.

De skattelättnader som är aktuella finns reglerade i 11 kap. 23 § IL. Regleringen innebär att 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbetet inte ska tas upp. Vidare gäller att följande ersättningar inte ska tas upp av arbetstagaren. Ersättningar för utgifter för

- flyttning till eller från Sverige

- egna familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, dock högst två resor per person och kalenderår, och

- avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande.

Frågan om förutsättningarna enligt 11 kap. 22 § IL är uppfyllda prövas efter ansökan av Forskarskattenämnden, jfr 11 kap.23 a§ IL.

I prop.2000/01:12 finns på sid.24 f . uttalanden som behandlar tidsperiod m.m. Därur kan följande hämtas från skälen för regeringens förslag.

"De föreslagna bestämmelserna om beskattning av löneinkomst föreslås gälla under de tre första åren av en femårsperiod beräknad med utgångspunkt i tidpunkten för ankomsten till Sverige. Tre år framstår som en lämplig tidsperiod. Avsikten måste från början vara att vistelsen inte skall överstiga fem år."

I författningskommentaren, sid. 31, till 11 kap. 22 § IL finns följande som är av intresse i detta sammanhang.

"Skattelättnader medges endast under de tre första åren av vistelsen i Sverige - räknat från tidpunkten för ankomsten hit - under förutsättning att avsikten är att stanna högst fem år i Sverige. . ."

I samma prop. på sid.25 f . anger regeringen vidare följande som skäl för sitt förslag.

"När det gäller skattelättnader för forskare enligt den nya lagen om Forskarskattenämnden prövas ansökningar av Forskarskattenämnden. De skäl möjligheten till snabba och slutliga beslut som anfördes för inrättandet av Forskarskattenämnden för ärenden som prövades enligt den upphävda lagen om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige är giltiga även för att inrätta en särskild nämnd för prövning av om villkoren för tillämpning av bestämmelserna för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner är uppfyllda."

4 Skatteverkets bedömning

Sett till formuleringen av lagtext och vad som framgår av bl.a. ovan citerade förarbeten anser Skatteverket att det är personens ursprungliga avsikt som är avgörande. Det är denna avsikt som har varit en del av förutsättningarna för det beslut Forskarskattenämnden fattat. Nämndens beslut ligger sedan till grund för det beslut som fattas vid den årliga inkomsttaxeringen. Visar det sig efter femårsperiodens utgång att personen fortfarande finns kvar här i landet är detta inte ett tillräckligt skäl för att ett beskattningsbeslut ska omprövas alternativt att en eftertaxering ska kunna bli aktuell.