Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Beskattning av hushållsavfall i form av RDF-bränsle

Datum: 2007-06-25

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 405709-07/111
 

1

      

Sammanfattning

Den del av RDF-bränsle som utgör hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken är skattepliktigt om avfallet förbrukas för uppvärmning.

2

      

Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om RDF-bränsle (refuse derived fuel) med beteckningen 19 12 10 i bilaga till avfallsförordningen (2001:1063) är skattepliktigt enligt 2 kap.4 a§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Bränslet utgörs av brännbart avfall efter mekanisk behandling i form av sortering och krossning. I bränslet ingår avfall som har sitt ursprung från hushåll.

 

3

      

Gällande rätt m.m.

Enligt 2 kap.4 a§ första stycket första meningen LSE ska energiskatt och koldioxidskatt betalas även för fossilt kol i hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken, om avfallet förbrukas för uppvärmning.

I författningskommentaren till 2 kap.4 a§ LSE i prop. 2005/06:125 uttalas följande på s. 70.

"Det förhållandet att hushållsavfall som inte omfattas av producentansvar t.ex. hanteras på en sorteringsanläggning gör inte att skatteplikten upphör. Annorlunda uttryckt är fossilt kol i sådant hushållsavfall fortfarande skattepliktigt i sorterad eller behandlad form, om det förbrukas för uppvärmning. Detsamma gäller exempelvis fossilt kol i avfall som bearbetats till pellets."

 

4

      

Skatteverkets bedömning


 
Av kommentaren till 2 kap.4 a§ LSE framgår att hushållsavfall är skattepliktigt även i sorterad eller behandlad form. Med hänvisning till detta förarbetsuttalande anser Skatteverket att mekanisk behandling i form av sortering och krossning inte medför att hushållsavfallet upphör att vara skattepliktigt. Energiskatt och koldioxidskatt ska således betalas för den del av RDF-bränslet som utgör hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken om avfallet förbrukas för uppvärmning.