Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett svenskt företag och ett utländskt koncernbolags fasta driftställe i Sverige

Datum: 2007-09-24

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 550432-07/111

1   Sammanfattning

Ett aktiebolag behöver inte upprätta dokumentation avseende internprissättning för transaktioner som är hänförliga till ett utländskt koncernbolags fasta driftställe i Sverige som detta är skattskyldigt för här.

 

2   Bakgrund och frågeställning

I 19 kap.2 a§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK, finns bestämmelser om dokumentationsskyldighet vid internprissättning. Fråga har ställts om dokumentation ska upprättas när ett aktiebolag har transaktioner med ett utländskt koncernföretags fasta driftställe i Sverige.

 

3   Gällande rätt m.m.

En grundläggande princip i internationell skatterätt är att prissättning vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap ska ske enligt den s.k. armlängdsprincipen. Denna innebär att transaktionerna ska vara baserade på marknadsmässiga villkor. Armlängdsprincipen är reglerad i den s.k. korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som resultatet skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskattas för detta i Sverige. Vidare gäller att det ska finnas sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna och det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än ekonomisk intressegemenskap.
 
I 14 kap. 20 § IL anges när det anses föreligga sådan ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 §.
 
Enligt 19 kap.2 a§ LSK ska den som är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet, i fråga om transaktioner med ett företag som är begränsat skattskyldigt enligt bestämmelserna i IL, upprätta skriftlig dokumentation avseende dessa transaktioner. Detta gäller dock bara om det finns en sådan ekonomisk intressegemenskap som anges i 14 kap. 20 § IL.
 
Förarbetena till lagstiftningen om dokumentationsskyldighet finns i prop. 2005/06:169. På s. 102 anges att företagen har en skyldighet att känna till om deras internprissättning överensstämmer med armlängdsprincipen. Detta kan i praktiken endast ske genom att företagen upprättar sådan dokumentation som gör det möjligt att utvärdera detta på ett tillförlitligt sätt. Avsikten med införandet av dokumentationsskyldigheten är inte att tillämpningen av korrigeringsregeln i sak ska ändras. På s. 103 sägs att syftet med dokumentationsreglerna är bl.a. att dokumentationen ska kunna användas för bedömning av om priser och övriga villkor avseende interntransaktioner motsvarar vad som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende näringsidkare.
 
Av 6 kap. 7 § IL framgår att utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga.
 
I 6 kap. 11 § IL anges vilka inkomster en utländsk juridisk person är skattskyldig för. Dit hör bl.a. inkomst från ett fast driftställe i Sverige.

 

4   Skatteverkets bedömning

Det svenska bolaget är skattskyldigt för inkomst av näringsverksamhet. Av 6 kap. 7 § IL följer att det utländska bolaget är begränsat skattskyldigt. Det råder också intressegemenskap mellan det svenska och det utländska företaget som har transaktioner med varandra. Förutsättningarna för dokumentationsskyldighet i 19 kap.2 a§ LSK tycks därför vara uppfyllda. Av förarbetena till lagstiftningen om dokumentationsskyldighet framgår dock att reglerna är kopplade till korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. Syftet med dokumentationen är att den ska kunna användas för bedömning av om priser och övriga villkor är armlängdsmässiga. Om de inte skulle vara det sker en inkomstjustering med stöd av 14 kap. 19 § IL.
 
I den situation som frågeställningen gäller är transaktionerna mellan det svenska bolaget och det utländska bolaget hänförliga till den del av det utländska bolagets verksamhet som bedrivs från fast driftställe i Sverige. Det utländska bolaget är skattskyldigt för denna verksamhet enligt 6 kap. 11 § IL. Resultatet av en eventuell felaktig prissättning av transaktionerna kan därför inte ändras med stöd av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. En sådan korrigering kräver att den begränsat skattskyldige inte ska beskattas för resultatet i Sverige. Det kan dessutom föreligga koncernbidragsrätt mellan det svenska och det utländska företaget enligt 35 kap.2 a§ IL eller med stöd av diskrimineringsartikeln i ett skatteavtal.
 
Med hänsyn till syftet med reglerna om dokumentationsskyldighet och deras koppling till korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL anser Skatteverket följande. Ett svenskt aktiebolag har inte skyldighet att upprätta dokumentation avseende transaktioner som är hänförliga till ett utländskt koncernbolags fasta driftställe i Sverige som detta är skattskyldigt för här.