Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Trängselskatt vid tjänsteresor och privata resor med förmånsbil

Datum: 2007-07-16

Område: Arbetsgivarområdet

Dnr/målnr/löpnr:
131 453073-07/111
OBS! Regeringsrätten har i en dom meddelad den 22 oktober 2008 (mål nr 4006-08) ansett att  trängselskatt ingår i redovisat bilförmånsvärde. Detta ställningstagande har därför upphört att gälla.
  

1

      

Sammanfattning

 
Om arbetsgivaren betalar den anställdes utgifter för trängselskatt avseende privata resor med förmånsbil uppkommer en skattepliktig förmån med motsvarande belopp. Detta gäller även för den trängselskatt som belöper på den anställdes resor till och från arbetet med förmånsbilen. Utgiften för trängselskatten ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag samt redovisas på kontrolluppgift.

 

2

      

Bakgrund och frågeställning


 
Fr.o.m. den 1 augusti 2007 införs trängselskatt inom Stockholmsområdet. Med anledning härav har Skatteverket fått en fråga angående vad som gäller när arbetsgivaren betalar utgifter för trängselskatt som uppkommit i samband med den anställdes privatkörning med förmånsbil.      

 

3

      

Gällande rätt m.m.


 
Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL ska förmåner som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. IL.
 
Enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980) är löner, förmåner och andra ersättningar för arbete avgiftspliktiga.
 
Enligt 12 kap. 27 § IL ska utgifter för arbetsresor med egen bil dras av om vissa förutsättningar som anges i nämnda lagrum är uppfyllda. Om dessa förutsättningar är uppfyllda medges avdrag med visst schablonbelopp och utöver detta belopp även för trängselskatt.

I prop. 2006/07:109 s. 26 anges att avdragsrätten för trängselskatt bör omfatta inte bara inkomstslaget näringsverksamhet utan även tjänsteresor och arbetsresor i inkomstslaget tjänst.         

 

4

      

Skatteverkets bedömning


 
En förmånsbil kan användas såväl för resor i tjänsten som för privata resor. Med privata resor avses också resor mellan bostad och arbetsplats.

Av uttalandena i förarbetena framgår att avdrag för trängselskatt medges för resor med bil i tjänsten. Avdrag för trängselskatt i samband med arbetsresor med egen bil medges endast under förutsättning att den skattskyldige uppfyller de villkor som anges i lagtexten för rätt till bilavdrag.
 
Om arbetsgivaren betalar trängselskatt som avser förmånsbilens användning i tjänsten föranleder detta ingen förmånsbeskattning för den anställde eftersom trängselskatt är avdragsgill vid inkomsttaxeringen. Arbetsgivaren har rätt till avdrag för erlagd trängselskatt vid bilens användning för tjänstekörning.
 
Om arbetsgivaren betalar trängselskatt som avser förmånsbilens användning för den anställdes privata resor anses arbetsgivaren ha gjort utlägg för den  anställdes privata kostnader. Utlägget för trängselskatten ska därför beskattas som en förmån utöver bilförmånsvärdet. Förmånsvärdet ska därvid beräknas såväl för den trängselskatt som avser förmånsbilens användning för arbetsresor som bilens användning för övriga privatresor. För arbetsgivaren gäller att dennes utlägg för trängselskatt för den anställdes räkning är avdragsgilla som lönekostnad.
 
Skatteverket har tidigare i en styrsignal publicerad 2005-04-12 (dnr. 130 182119-05/111) uttalat att bilförmånsvärdet inte bör påverkas om arbetsgivaren betalar trängselskatten i samband med resor med förmånsbilen. Denna styrsignal innebär således ett ändrat ställningstagande i förhållande till den tidigare styrsignalen. Det ändrade ställningstagandet är föranlett av att reglerna om avdragsrätt ändrats i samband med återinförandet av trängselskatten den 1 augusti 2007.