Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Vem ska betala fastighetsskatt för utländsk privatbostad?

Datum: 2007-02-23

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 82573-07/111
 
 

1 Sammanfattning

 
Fastighetsskatt på utländsk privatbostad ska bara betalas av ägare som är obegränsat skattskyldig i Sverige genom att vara bosatt här, inte av ägare som vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning hit.

 

2 Bakgrund och frågeställning


 
Enligt 2 §2 st . lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, FSL, föreligger skattskyldighet för utomlands belägen privatbostad bara för den tid ägaren varit bosatt i Sverige. Innebär det att den som vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige inte är skattskyldig för fastighetsskatt på sådan privatbostad?

 

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 1 §2 st . FSL är utomlands belägen privatbostad (småhus och bostadsrätt) skattepliktig till fastighetsskatt. Enligt 2 §2 st . FSL föreligger dock bara skattskyldighet för den tid ägaren varit bosatt i Sverige.
 
Av 9 § FSL framgår att termer och uttryck i FSL som används även i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, har samma tillämpning och betydelse som i IL.

Enligt 3 kap. 3 § IL är en person obegränsat skattskyldig om han är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige.

 

4 Skatteverkets bedömning

När IL infördes ändrades terminologin. I 53 § anv. p. 1 kommunalskattelagen (1928:370), KL, stod det att såsom bosatt här i riket räknas den som här har sitt egentliga bo och hemvist. Den som vistas stadigvarande i Sverige likställdes i KL med en i Sverige bosatt person och den som har väsentlig anknytning till Sverige ansågs också som bosatt här.

Det tidigare begreppet "egentligt bo och hemvist" heter nu "bosatt" och i stället för det tidigare samlingsbegreppet "bosatt" används nu "obegränsat skattskyldig". Den ändrade terminologin har inte inneburit någon förändring i den personkrets som är fullt ut skattskyldig i Sverige enligt IL.

Det har emellertid inte skett någon ändring i FSL med anledning av den ändrade terminologin i IL. Eftersom termer i FSL har samma betydelse som i IL anser Skatteverket att fastighetsskatt på utländsk privatbostad bara kan tas ut av en ägare som är obegränsat skattskyldig genom att vara bosatt i Sverige. Den som är obegränsat skattskyldig på grund av att han vistas stadigvarande här i landet eller har väsentlig anknytning hit är inte skyldig att betala fastighetsskatt på sådana privatbostäder.