Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Sekretess för anställdas mobiltelefonnummer

Datum: 2007-03-26

Område: Sekretess, IT-rätt och PuL

Dnr/målnr/löpnr:
131 177273-07/111
OBS! Detta ställningstagande har ersatts av Skatteverkets ställningstagande från den 16 november 2009, dnr 131 836434-09/111.

1 Sammanfattning

Sekretess gäller med ett omvänt skaderekvisit — vilket innebär sekretess som huvudregel — för uppgift om nummer till Skatteverkets anställdas mobiltelefoner. Sådana telefonnummer kan därför inte lämnas ut till en extern mottagare utan en sekretessprövning. Det sagda gäller både nummer till privata mobiltelefoner och nummer — hämtade från exempelvis Lotus Notes Visitkort — till tjänstemobiltelefoner och tillämpas vid utlämnande såväl av andra anställdas som egna mobiltelefonnummer.

 

2 Bakgrund och frågeställning


 
Fråga har uppkommit om uppgift om nummer till Skatteverkets anställdas privata mobiltelefoner och tjänstemobiltelefoner är hemligt.

 

3 Gällande rätt m.m.

I 7 kap. 11 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100) föreskrivs att sekretess gäller i den personaladministrativa verksamheten — i den utsträckning som regeringen föreskriver det — hos en myndighet där personalen särskilt kan riskeras att utsättas för våld eller annat allvarligt men. De uppgifter som enligt lagrummet omfattas av denna sekretess är bl.a. uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen.

Sekretessen gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften avser eller närstående till honom eller henne lider men. Detta s.k. omvända skaderekvisit innebär att huvudregeln är att sekretess gäller för uppgifterna.

Enligt 1 a § sekretessförordningen (1980:657) gäller den nämnda sekretessen bl.a. hos Skatteverket.

Av förarbetena till den aktuella bestämmelsen (prop. 2003/04:93 s. 48) framgår att med "andra jämförbara uppgifter angående personalen" avses bl.a. "uppgifter som möjliggör att personalen kan nås utanför arbetet", t.ex. "uppgifter om ... privata mobiltelefonnummer".

Kammarrätten i Stockholm prövade i en dom den 5 mars 2007 (mål nr 264-07) frågan om sekretess skulle gälla för uppgift om nummer till åklagares tjänstemobiltelefoner. Kammarrätten uttalade bl.a. följande:

Beträffande numren till åklagarnas tjänstemobiler finner kammarrätten med hänsyn till vad som framkommit om dessa abonnemang att numren, som möjliggör kontakt med åklagarna i hemmet, utgör sådan uppgift om personalen som omfattas av bestämmelsen i 1 a § sekretessförordningen. Med hänsyn härtill och då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men, gäller sekretess för mobiltelefonnumren.

 

4 Skatteverkets bedömning

Av det ovan anförda propositionsuttalandet framgår att sekretess gäller enligt 7 kap. 11 § fjärde stycket sekretesslagen för uppgifter om bl.a. anställdas privata mobiltelefonnummer. Vidare har, som framgår ovan, Kammarrätten i Stockholm ansett att den nämnda sekretessen gäller också för uppgifter om nummer till  anställdas tjänstemobiltelefoner.

Den aktuella sekretessen för uppgift om nummer till Skatteverkets anställdas mobiltelefoner gäller med ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär sekretess som huvudregel. Sådana telefonnummer kan därför inte lämnas ut till en extern mottagare utan en sekretessprövning. Det sagda gäller både nummer till privata mobiltelefoner och nummer — hämtade från exempelvis Lotus Notes Visitkort — till tjänstemobiltelefoner och tillämpas vid utlämnande såväl av andra anställdas som egna mobiltelefonnummer.