Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Avdragsrätt för avfallsskatt när någon övertar driften av verksamheten på en avfallsanläggning

Datum: 2007-10-15

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 590614-07/111

 

1   Sammanfattning


 
Skatteverket anser att den som vid tidpunkten för de händelser som kan utgöra grund för avdrag enligt 10 § lagen (1999:673) om skatt på avfall (LSA) bedriver verksamheten på avfallsanläggningen, och därmed är skattskyldig enligt 7 § LSA, har rätt att göra avdrag för avfallsskatten på det avfall som avses i 10 § LSA. Det har ingen betydelse för avdragsrätten om skattskyldigheten för det aktuella avfallet inträdde då någon annan bedrev verksamheten på anläggningen.

 

2   Bakgrund och frågeställning


 
Bakgrunden till frågeställningen är att en avfallsanläggning har överlåtits under den tid som passerat mellan tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid införandet av visst avfall till anläggningen och tidpunkten för användningen av avfallet inom anläggningen för ändamål enligt 10 § 3 LSA (sluttäckning). I samband med överlåtelsen av anläggningen har driften av verksamheten övertagits av den nye ägaren.
 
Fråga har uppkommit om den som nu bedriver verksamheten på en avfallsanläggning har rätt att göra avdrag för avfallsskatten (nedan endast benämnd skatt) på avfall som avses i 10 § LSA, även om skattskyldigheten för avfallet inträdde under tid som verksamheten bedrevs av annan.

 

3   Gällande rätt m.m.


 
1 § första stycket, 7 §, 8 § och 10 § LSA har följande lydelser.
 
1 § första stycket
 
"Skatt (avfallsskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för avfall som förs in till en avfallsanläggning där farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år slutligt förvaras (deponeras) eller förvaras under längre tid än tre år."
 
7 §
 
"Skyldig att betala avfallsskatt är den som bedriver verksamheten på anläggningen."
 
8 §
 
"Skyldigheten att betala avfallsskatt inträder i fall som avses i
1. 1 § första stycket när avfall förs in till anläggningen,
2. 1 § andra stycket när avfall uppkommer och i
3. 6 § tredje stycket när åtgärden har slutförts. "
 
10 §
 
"Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på

1. avfall som förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten och inte heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,

2. avfall som använts för driften av anläggningen,  

3. avfall som inom anläggningen använts för konstruktionsarbeten eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring, dock inte när avfallet använts för mellantäckning.

4. avfall enligt 3 § första stycket 1 a som är avsett att inom anläggningen användas för sluttäckning, om det förvaras skilt från annat avfall."
 
Nuvarande 10 § 1-3 LSA motsvarades vid ikraftträdandet av LSA den 1 januari 2000 av 10 § 1 a-c LSA. Avdragsmöjligheten i 10 § 4 LSA infördes den 1 januari 2003 (SFS 2002:998).
 
I författningskommentaren till 10 § första stycket 1 a LSA uttalades följande i prop. 1998/99:84, s. 115.
 
"Genom denna punkt uppnås att skatten endast belastar det avfall som slutligt deponeras på anläggningen.--- Endast sådant material som tagits upp till beskattning kan komma i fråga för avdrag."
 
I författningskommentaren till 10 § första stycket 1 b LSA uttalades följande i prop. 1998/99:84, s. 115.
 
"Det kan tänkas att en del av det material som kommer in på en avfallsanläggning och som tas upp till beskattning senare visar sig användbart i själva driften av anläggningen. För sådant material, som inte har kunnat undantas redan genom regeln i 6 § första stycket 1, skapas skattefrihet genom en avdragsmöjlighet."
 
I författningskommentaren till 10 § första stycket 1 c LSA uttalades följande i prop. 1998/99:84, s. 116.
 
"Under denna punkt medges skattefrihet för vissa material som den som bedriver deponeringsverksamheten använder för att sköta verksamheten på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Som framgått av avsnitt 11 avses härmed konstruktions- och anläggningsarbeten inom anläggningen, sluttäckning, stabilisering av askor o.dyl."
 
I prop. 1998/99:84, s. 58, uttalas följande angående avdrag enligt 10 § 1 c LSA.
 
"Regeringens förslag innebär att skattebefrielsen för material för konstruktionsarbeten m.m. medges först i och med att materialet faktiskt används för angivet ändamål.--- Regeringen anser dock att kontrollaspekter gör att skattebefrielsen bör inträda först när man vet att materialet använts på det sätt som motiverar befrielse."
 
I prop. 2002/03:1 187 görs följande uttalande avseende avdragsrätt enligt 10 § 4 LSA.
 
"Avdrag för skatt på avfall som är avsett för sluttäckning inom en avfallsanläggning skall medges redan när avfallet förs in till en skattepliktig anläggning, om det förvaras skilt från övrigt avfall och utgörs av jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten."
 

4   Skatteverkets bedömning


 
Skattskyldig är, enligt 7 § LSA, den som bedriver verksamheten på anläggningen. Enligt 10 § LSA får den som är skattskyldig göra avdrag för skatten på visst avfall som förts ut från anläggningen eller som använts eller avses att användas på visst sätt. Skatteverket anser att den som bedriver verksamheten på anläggningen vid tidpunkten för de händelser som kan utgöra grund för avdrag enligt 10 § LSA är den som har rätt att göra avdrag.
 
Förarbetsuttalandena avseende avdragsrätt enligt 10 § LSA fokuserar på avfallet och för vilka ändamål skattebefrielse kan medges. Inga uttalanden görs om vad som ska gälla avseende avdragsrätten i de fall som driften av verksamheten på anläggningen övertas av någon annan under tidsperioden mellan tidpunkten för skattskyldighetens inträde och tidpunkten för de händelser som kan utgöra grund för avdragsrätt enligt 10 § LSA.
 
Skatteverket anser att det inte har någon betydelse för avdragsrätten enligt 10 § LSA att skattskyldigheten för det aktuella avfallet inträdde då någon annan bedrev verksamheten på anläggningen.