Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?

Datum: 2007-10-09

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 615352-07/111

1   Sammanfattning

Utländska beskickningar och konsulat samt dess personal kan inte få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald. Försäkringsbolaget kan inte heller låta bli att kräva dem på skatten.

 

2   Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts om utländska beskickningar ska betala skatt på trafikförsäkringspremier. Om de inte ska betala den skatten ska de i så fall ansöka om återbetalning av svenska staten eller ska trafikförsäkringsbolaget låta bli att kräva skatten av den utländska beskickningen?

 

3   Gällande rätt m.m.

Enligt 1 § lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. ska skatt betalas på premie för trafikförsäkring. Av 3 § framgår att försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring är skattskyldig för skatten. Det finns inga bestämmelser i denna lag om återbetalning av skatten till beskickningar m.fl.
 
1 § i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. lyder på följande sätt. "Denna förordning gäller vid återbetalning av skatt enligt 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, 10 kap. 5-8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) samt 18 kap. 4 b § skattebetalningslagen (1997:483)."
 
18 kap. 4 b § skattebetalningslagen lyder på följande sätt. "Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EG-bestämmelser, har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock endast om inte det förfarande för rätt till återbetalning av skatt är tillämpligt som gäller vid förvärv enligt 10 kap. 5-8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200), 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi."
 
Enligt 2 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ska främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuta immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser, (SÖ 1967:1) nedan kallad 1961 års Wienkonvention. Bestämmelser om skattebefrielse finns i artikel 23 och 43.
 
Artikel 23 lyder på följande sätt.
 
"1. Med avseende på beskickningslokalerna, vare sig dessa innehas med äganderätt eller äro förhyrda, skola den sändande staten och beskickningschefen vara befriade från alla statliga, regionala och kommunala skatter och avgifter med undantag för sådana, som utgöra ersättning för lämnade tjänster. 2. Skattebefrielse som avses i denna artikel gäller ej sådana skatter och avgifter som enligt den mottagande statens lag skola erläggas av den som ingår avtal med den sändande staten eller beskickningschefen."
 
Artikel 34 lyder enligt följande.
 
"Diplomatisk företrädare skall vara befriad från alla statliga, regionala eller kommunala skatter och pålagor, vare sig de avse person eller egendom, med undantag för a) sådana indirekta skatter, som vanligen äro inräknade i varornas eller tjänsternas pris, ...."
 
Enligt 3 § lagen om immunitet och privilegier ska främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuta immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konvention om konsulära förbindelser, (SÖ 1974:10) nedan kallad 1963 års Wienkonvention.
 
Motsvarigheten till artiklarna 23 och 34 i 1961 års Wienkonventionen finns i artiklarna 32 och 49 i 1963 års Wienkonvention.

 

4   Skatteverkets bedömning

Enligt lagen om skatt på trafikförsäkringspremie är det försäkringsgivaren som är skattskyldig för skatten. Det finns inga bestämmelser i den lagen om återbetalning av skatten till beskickningar m.fl. Rätt till skattebefrielse kan däremot följa av ett sådant internationellt bindande avtal som anges i lagen om immunitet och privilegier.
 
1961 och 1963 års Wienkonventioner ger rätt till skattebefrielse i vissa fall. Skatten på trafikförsäkringspremie omfattas dock inte av dessa bestämmelser, varför beskickningar och konsulat inte ges någon skattebefrielse med stöd av Wienkonventionerna.
 
Diplomater och konsulatsmedlemmar är skattebefriade enligt 1961 och 1963 års Wienkonventioner från alla statliga skatter och pålagor med vissa undantag. Ett sådant undantag är indirekta skatter som är inräknade i varornas eller tjänsternas pris. Det är försäkringsgivaren som är skattskyldig för skatten på trafikförsäkringspremie. Av prop. 2006/07:96 s. 43 framgår att regeringen utgår ifrån att försäkringsgivarna för över skattekostnaden direkt på försäkringstagarna. Skatten kommer i så fall att vara en sådan indirekt skatt som är inräknad i trafikförsäkringspremien. Även om skatten är specificerad eller debiteras särskilt är det ändå inte diplomaten eller konsulatsmedlemmen som är skattskyldig.
 
Sammanfattningsvis finns ingen möjlighet för utländska beskickningar och konsulat samt dess personal att få skatten på trafikförsäkringspremier återbetald. Det finns heller ingen möjlighet för trafikförsäkringsbolaget att låta bli att kräva beskickningen m.fl. på skatten.