Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning1
RSV M
2002:17
Erbjudandet
   Sveaskog AB (Sveaskog) har uppgett följande.
   Styrelsen för Sveaskog lämnade den 10 oktober 2001 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AssiDomän AB (AssiDomän) att förvärva samtliga utestående aktier i AssiDomän.
   För varje aktie i AssiDomän erbjöd Sveaskog 244 kr kontant och 0,25198 aktie i Billerud AB (Billerud).
   Överskjutande aktieandelar skulle sammanläggas och säljas gemensamt, varefter varje aktieägare skulle erhålla sin andel av den totala försäljningslikviden.    Inget courtage skulle utgå.
   Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 19 november - 14 december 2001. Rätt att återkalla lämnad anmälan förelåg fram till anmälningsperiodens slut. Sveaskog förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.

Villkor
   Som villkor för erbjudandet gällde bland annat att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Sveaskog blev ägare till mer än 90 procent av aktierna i AssiDomän.
   Den 18 december 2001 offentliggjorde Sveaskog att de ställda villkoren var uppfyllda och att erbjudandet skulle fullföljas. Vidare beslöts att förlänga anmälningsperioden t.o.m. den 14 januari 2002, med rätt att återkalla lämnad anmälan fram till och med den 14 januari 2002 kl. 15.00.    Den 16 januari 2002 meddelades att anmälningsperioden förlängdes ytterligare. Den nya anmälningsperioden löpte den 16 januari - 11 februari 2002, med rätt att återkalla lämnad anmälan fram till den 11 februari 2002 kl. 15.00.

Skatteregler
   Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.
   Försäljningspriset för aktier i AssiDomän bör således beräknas med utgångspunkt i den kontanta ersättningen och värdet av de aktier som har erhållits i Billerud. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal.
   Vad gäller aktieägare som accepterade erbjudandet redan före offentliggörandet att erbjudandet skulle fullföljas uppstod bindande avtal under 2001 och försäljningen skall därför redovisas i självdeklarationen för taxeringsår 2002. RSV har lämnat rekommendationer angående dessa värden i RSV 2002:4 respektive RSV M 2002:2.
   För aktieägare som accepterade erbjudandet under de förlängda anmälningsperioderna bör bindande avtal anses ha uppkommit i och med att deras rätt till återkallelse av anmälan upphörde (den 14 januari respektive den 11 februari 2002).    Även anskaffningsutgiften för erhållna aktier i Billerud bör bestämmas med ledning av aktiernas marknadsvärde på försäljningsdagen. Reglerna om andelsbyten är inte tillämpliga.

Beräkningen
   Försäljningspriset för aktie i AssiDomän bör, för aktieägare som accepterade erbjudandet under den första förlängda anmälnings-perioden, beräknas med utgångspunkt i den kontanta ersättningen och den lägsta noterade betalkursen för aktie i Billerud när bindande avtal uppkom den 14 januari 2002. Den lägsta betalkursen för aktie i Billerud var denna dag 66 kr. Försäljningspriset för en aktie i AssiDomän bör därför beräknas till 260,63 kr (244 + (0,25198 x 66)).
   Anskaffningsutgiften för en aktie i Billerud, som erhållits som ersättning för aktier i AssiDomän, bör, vid accept under den första förlängda anmälningsperioden beräknas till 66 kr.
   För aktieägare som accepterade erbjudandet under den andra förlängda anmälningsperioden uppstod bindande avtal den 11 februari 2002 (när rätten till återkallelse av anmälan upphörde). Den lägsta betalkursen för aktie i Billerud var denna dag 75 kr. Försäljningspriset för en aktie i AssiDomän bör därför beräknas till 262,90 kr (244 + (0,25198 x 75)).
   Anskaffningsutgiften för en aktie i Billerud, som erhållits på grund av aktieinnehav i AssiDomän, bör, vid accept under den andra förlängda anmälningsperioden beräknas till 75 kr.

Exempel:
   Se exempel i broschyren Försäljning av marknadsnoterade aktier (RSV 332)

Tidigare information angående AssiDomän
   Riksskatteverket har tidigare utfärdat information om följande transaktioner som berör AssiDomän:
   - Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AssiDomäns utdelning av aktier i Sveaskog m.m. (RSV S 1999:46).
   - Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AssiDomän mot kontant betalning (RSV S 2000:45).
   - Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AssiDomäns utdelning av aktier i Billerud AB (RSV M 2001:38).
   - Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning (RSV M 2002:2).

1Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2002:26.