Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning¹
RSV 2002:26
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 september 2002
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Accept under perioden den 18 december 2001 - 14 januari 2002:
   Avyttringspriset för en aktie i AssiDomän AB bör beräknas till 260,63 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Billerud AB, som erhållits som ersättning för aktier i AssiDomän AB, bör beräknas till 66 kr.
Accept under perioden den 16 januari - 11 februari 2002:
   Avyttringspriset för en aktie i AssiDomän AB bör beräknas till 262,90 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Billerud AB, som erhållits som ersättning för aktier i AssiDomän AB, bör beräknas till 75 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2002:17.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.