Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:46

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AssiDomän AB:s utdelning av aktier i Sveaskog AB m.m.

Svenska staten offentliggjorde den 31 mars 1999 sitt beslut att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AssiDomän AB (AssiDomän) att överlåta sina aktier i Sveaskog AB (Sveaskog) till svenska staten i utbyte mot aktier i AssiDomän. För varje helt tiotal aktier i Sveaskog skulle erhållas tre aktier i AssiDomän utan rätt till vare sig kontant utdelning eller utdelning av aktier i Sveaskog som beslutas av ordinarie bolagsstämma år 1999.

De aktieägare i AssiDomän, som önskade acceptera svenska statens erbjudande, skulle lämna ifylld anmälningssedel, vilken skulle ha kommit D. Carnegie AB tillhanda senast den 9 juni 1999.

Ordinarie bolagsstämma i AssiDomän beslutade den 14 juni 1999 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Sveaskog till aktieägarna i AssiDomän.

För varje aktie i AssiDomän skulle erhållas en aktie i Sveaskog.

Villkor för svenska statens erbjudande

Erbjudandet skulle gälla under förbehåll av att

1. erbjudandet accepterades i sådan utsträckning att svenska staten kunde bli ägare, direkt eller indirekt, till aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Sveaskog,

2. aktieägarna i AssiDomän vid ordinarie bolagsstämma 1999 beslutade om utdelning av samtliga aktier i Sveaskog till AssiDomäns aktieägare, varvid för varje aktie i AssiDomän skulle erhållas en aktie i Sveaskog och att utdelningen skulle verkställas före likviddagen i erbjudandet,

3. innan staten offentliggjorde att erbjudandet fullföljdes skulle inte framkomma sådan information om Sveaskog som, enligt statens bedömning, mer än oväsentligt avvek från den beskrivning av Sveaskog som svenska staten erhållit såsom underlag för sitt erbjudande,

4. för statens förvärv skulle erhållas nödvändiga myndighetstillstånd eller motsvarande utan förbehåll eller, i förekommande fall, med sådana förbehåll som staten ansåg sig kunna godta eller att erbjudandet inte, enligt statens bedömning, helt eller delvis omöjliggjordes eller väsentligen försvårades till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet som vid bedömningstillfället förelåg eller kunde förväntas eller av annan omständighet låg utanför statens kontroll.

Den som accepterat erbjudandet hade rätt att återkalla gjord accept innan offentliggörande skett att svenska staten beslutat fullfölja erbjudandet, dock senast den 9 juni 1999 klockan 15.00.

Det har upplysts att staten den 10 juni 1999 offentliggjorde att erbjudandet skulle fullföljas under angivna förutsättningar.

Utdelningen

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. fjärde stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri under vissa angivna förutsättningar. I ett den 27 april 1999 meddelat förhandsbesked har Skatterättsnämnden funnit att nämnda bestämmelse är tillämplig på ovan angiven utdelning. Bolaget har uppgett att utdelningen genomförts på sätt som angetts i ansökan om förhandsbeskedet. Det innebär således att utdelningen inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Sveaskog anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i AssiDomän som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Sista dag för handel med aktier i AssiDomän med rätt till utdelning av aktier i Sveaskog var den 14 juni 1999, varvid lägsta betalkurs för aktier i AssiDomän noterades till 180 kr. Första dag för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 15 juni 1999, varvid lägsta betalkurs för sådana aktier noterades till 137 kr.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör fördelas med ledning härav. Därvid skall samtidigt kontant utdelning om 5,50 kr beaktas. Vid sådant förhållande bör 137 dividerat med 174,50 belöpa på aktier i AssiDomän och 37,5 dividerat med 174,50 på aktier i Sveaskog.

Avyttringen

De genom utdelningen erhållna aktierna i Sveaskog har bytts mot aktier i AssiDomän, dock utan rätt till utdelning av vare sig aktier i Sveaskog eller kontant belopp.

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för aktierna i Sveaskog bör beräknas med ledning av lägsta betalkurs för aktier i AssiDomän på sätt framgår ovan, varvid hänsyn bör tas till det förhållande att denna kurs avsåg aktie med rätt till aktie i Sveaskog samt kontant belopp. Då tio aktier i Sveaskog gav rätt till tre aktier i Assidomän bör varje aktie i Sveaskog anses avyttrad för 40,27 kr (10X=3x[180-5,50-X]).

Anskaffningsvärde

De erhållna aktierna i AssiDomän bör anses förvärvade till ett pris som motsvarar aktiernas värde vid förvärvstidpunkten, varvid bör beaktas att de saknade såväl rätt till utdelning av kontant belopp som aktier i Sveaskog. Detta värde bör då beräknas till 134,23 kr (180-5,50-40,27).

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Fördelning av anskaffningsvärde

Av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktier i AssiDomän bör 79 procent hänföras till dessa aktier och 21 procent till aktier i Sveaskog.

2. Avyttringspris för en aktie i Sveaskog

Avyttringspriset för en aktie i Sveaskog bör beräknas till 40,27 kr.

3. Anskaffningsvärde för en aktie i AssiDomän

Anskaffningsvärdet för en aktie i AssiDomän bör beräknas till 134,23 kr.

Exempel: Om en aktie i AssiDomän anskaffats för 100 kr, bör 21 kr (21 procent) hänföras till aktie i Sveaskog och 79 kr till aktie i AssiDomän. Realisationsvinsten vid avyttring av en aktie i Sveaskog uppgår därvid till 19,27 kr.

_________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.