Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:45

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AssiDomän AB mot kontant betalning

Extra bolagsstämma i AssiDomän AB (Assi) beslutade den 9 oktober 2000 om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier.

Villkor

För varje aktie skulle erhållas en inlösenrätt.

Fem (5) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en aktie.

Inlösenbeloppet per aktie skulle vara 190 kr.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 12 oktober 2000.

Sista dag för handel med aktier i Assi inklusive rätt att erhålla inlösenrätter skulle vara den 9 oktober 2000.

Handel med inlösenrätter skulle ske under perioden den 20 oktober – 13 november 2000.

Rättens tillstånd till nedsättning och registrering hos Patent- och Registreringsverket (PRV) beräknades kunna ske i mars/april 2001, varefter utbetalning av inlösenbelopp skulle ske.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Av Regeringsrättens dom RÅ 1997 ref. 43 i mål om förhandsbesked framgår följande. Inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall vid 2001 års taxering anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket den numera upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet. Motsvarande fördelning av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet görs fr.o.m. 2002 års taxering enligt 48 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Vid sådant förhållande skall den första noteringen på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna sista dagen de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Den 9 oktober 2000 var lägsta betalkurs för aktier i Assi 151 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 20 oktober 2000. Denna dag var lägsta betalkurs för inlösenrätter 3,90 kr.

Vid fördelning av det gemensamma anskaffningsvärdet belöper således 2,58 procent (3,90/151) på inlösenrätter. Beloppet bör avrundas till närmast högre ental, dvs. 3 procent.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Assi bör 97 procent hänföras till dessa aktier och 3 procent till inlösenrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Assi blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag och sort efter avdrag med tre (3) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av fem (5) inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Assi uppgår till 140 kr, övergår 4,20 kr (3 procent av 140 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 135,80 kr. För inlöst aktie tillkommer värdet av 5 inlösenrätter, i detta fall 21 kr (5 x 4,20 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 156,80 kr (135,80 + 21).

Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir således 135,80 kr.

_______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas såvitt gäller avyttring av inlösenrätter fr.o.m. 2001 års taxering och såvitt gäller inlösta aktier fr.o.m. 2002 års taxering.