Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning1
RSV M 2002:2

Erbjudandet

   Sveaskog AB (Sveaskog) har uppgett följande.    Styrelsen för Sveaskog lämnade den 10 oktober 2001 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AssiDomän AB (AssiDomän) att förvärva samtliga utestående aktier i AssiDomän.    För varje aktie i AssiDomän erbjöd Sveaskog 244 kr kontant och 0,25198 aktie i Billerud AB (Billerud).    Överskjutande aktieandelar skulle sammanläggas och säljas gemensamt, varefter varje aktieägare skulle erhålla sin andel av den totala försäljningslikviden.    Inget courtage skulle utgå.    Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 19 november - 14 december 2001. Rätt att återkalla lämnad anmälan förelåg fram till anmälningsperiodens slut. Sveaskog förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.

Villkor

   Som villkor för erbjudandet gällde följande:    
- att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Sveaskog blev ägare till mer än 90 procent av aktierna i AssiDomän. Sveaskog förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.   
 - att Sveriges Riksdag senast före juluppehållet, vilket beräknades börja den 16 december 2001, skulle fatta erforderliga beslut för erbjudandets genomförande och Sveaskogs förvärv av aktierna i AssiDomän.    
- att AssiDomän skulle genomföra utdelningen av aktier i Billerud och att avstämningsdagen för deltagande i utdelningen samt första noteringsdag för Billerudaktien på Stockholmsbörsen skulle infalla senast den 30 november 2001.    
- att alla erforderliga myndighetstillstånd skulle erhållas utan villkor eller på villkor som, enligt Sveaskogs bedömning, inte på ett väsentligt sätt negativt inverkade på erbjudandet eller förvärvet av AssiDomän.    
- att förvärvet, innan offentliggörande skett av att erbjudandet fullföljdes, inte helt eller delvis skulle omöjliggöras eller väsentligt försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, eller av annan omständighet utanför Sveaskogs kontroll.    Den 18 december 2001 offentliggjorde Sveaskog att de ställda villkoren var uppfyllda och att erbjudandet skulle fullföljas. Vidare beslöts att förlänga anmälningsperioden t.o.m. den 14 januari 2002, med rätt att återkalla lämnad anmälan fram till anmälningsperiodens slut.

Skatteregler

   Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.    Försäljningspriset för aktier i AssiDomän bör således beräknas med utgångspunkt i den kontanta ersättningen och värdet av de aktier som har erhållits i Billerud. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal. Bindande avtal bör, för dem som hade accepterat erbjudandet före offentliggörandet att erbjudandet fullföljdes anses ha uppkommit i samband med offentliggörandet (den 18 december 2001). De aktieägare som accepterade erbjudandet först därefter hade möjlighet att återkalla sin accept fram till och med den förlängda anmälningsperiodens utgång. För dem uppstod således bindande avtal först under år 2002 och försäljningen skall därmed redovisas i självdeklarationen 2003. Enligt Sveaskog kommer en separat ansökan om allmänna råd att göras för dessa aktieägare, och de allmänna råden utkommer då först under 2002.    Även anskaffningsutgiften för erhållna aktier i Billerud bör bestämmas med ledning av aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. Reglerna om andelsbyten är inte tillämpliga.

Beräkningen

   Försäljningspriset för aktie i AssiDomän bör, för aktieägare som accepterade erbjudandet före offentliggörandet att erbjudandet fullföljdes, beräknas med utgångspunkt i den kontanta ersättningen och den lägsta noterade betalkursen för aktie i Billerud vid denna tidpunkt (den 18 december 2001). Den lägsta betalkursen för aktie i Billerud var denna dag 71,50 kr. Försäljningspriset för en aktie i AssiDomän bör därför beräknas till 262 kr (244 + (0,25198 x 71,50)).    Anskaffningsutgiften för en aktie i Billerud, som erhållits på grund av aktieinnehav i AssiDomän, bör, vid accept före offentliggörandet beräknas till 71,50 kr.    För aktieägare som accepterade erbjudandet först efter offentliggörandet uppstod bindande avtal först under 2002. Dessa aktieägare skall således redovisa försäljningen i självdeklarationen 2003.    Även de överskjutande aktieandelarna i Billerud som avyttrats gemensamt skall redovisas i självdeklarationen 2003.    Allmänna råd avseende dessa försäljningar utkommer under 2002.    Observera Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AssiDomäns utdelning av aktier i Sveaskog m.m. (RSV S 1999:46).    Observera även Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AssiDomän mot kontant betalning (RSV S 2000:45).    Observera slutligen Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AssiDomäns utdelning av aktier i Billerud AB (RSV M 2001:38).

Exempel:    Se exempel i broschyren Försäljning av marknadsnoterade aktier (RSV 332).

1 Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd,RSV 2002:4.