Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:18

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m.

(RSV S 1995:27)

om vissa förmåner att tillämpas vid avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering.¹

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen beslutar Riksskatteverket i fråga om verkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:27) om vissa förmåner att tillämpas vid avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering

dels att avsnitten 1, 2, 3 och 3.8 skall ha följande ändrade lydelse,

dels att det skall införas ett nytt avsnitt 3.10 av följande lydelse.

¹Ändringen är föranledd av ny lagstiftning (SFS 1996:651, prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:SkU25, rskr. 1995/96:274).

1 Allmänt om lagstiftningen m.m.

Bestämmelserna om skattepliktiga och skattefria förmåner är intagna i 19 §, 32 § 1 och 3 a - 3 h mom. kommunalskattelagen (1928:370), KL, samt punkterna 2, 3, 3 a, 3 b, 6, 10 och 14 sjätte stycket av anvisningarna till nämnda lagrum.

Värdet av skattepliktiga förmåner skall bestämmas enligt punkten 10 av anvisningarna till 32 § KL samt 42 § KL och punkterna 1, 2, 3 och 4 av anvisningarna till detta lagrum. I punkten 2 av anvisningarna till 42 § KL regleras värderingen av bilförmån. För denna värdering har utfärdats särskilda föreskrifter ( RSFS 1995:15) och rekommendationer m.m. ( RSV S 1995:28).

Preliminär skatt skall beräknas enligt 8 § uppbördslagen (1953:272), UBL. Sådan skatt skall dock inte tas ut i fråga om förmån av fri resa inom Europeiska unionens medlemsländer eller EES-länderna² i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag (10 § femte stycket h) UBL, lydelse enligt SFS 1996:652). Vidare har skattemyndigheten enligt 11 § sista stycket UBL rätt att efter ansökan från arbetsgivare besluta att hänsyn inte skall tas till förmån av fri hemresa vid beräkningen av preliminär A-skatt till den del förmånen inte överstiger avdragsgillt belopp enligt punkt 3 b av anvisningarna till 33 § KL.

Underlag för beräkning av preliminär skatt är enligt 8 § UBL inkomstförmånernas sammanlagda värde enligt följande bestämmelser.

Värdet av förmån av räntefritt lån eller lån där räntan understiger marknadsräntan skall beräknas enligt punkt 10 tredje - femte styckena av anvisningarna till 32 § KL. Värdet av förmån av bostad, som är belägen här i riket och som inte är semesterbostad, skall beräknas enligt särskilda grunder (8 § tredje stycket UBL). Värdet av annan förmån än bilförmån och bostadsförmån, som inte avser förmån av semesterbostad, beräknas enligt 42 § andra stycket KL, punkt 1 andra och tredje styckena samt punkt 3 av anvisningarna till nämnda paragraf. Om skattemyndigheten bestämt värdet av förmånen enligt bestämmelserna i 5 § andra stycket lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare (USAL) skall detta värde användas även vid beräkning av preliminär A-skatt (8 § sista stycket UBL).

Har mottagaren lämnat ersättning för en förmån, skall förmånsvärdet sättas ned med ersättningens belopp (8 § UBL, punkten 3 andra stycket av anvisningarna till 32 § och punkten 4 första stycket av anvisningarna till 42 § KL).

Underlaget för beräkning av socialavgifter skall bestämmas enligt 2 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter. Skattepliktiga förmåner skall enligt 5 § USAL tas upp till ett värde som bestäms i enlighet med 8 § första - fjärde styckena UBL. Om det föreligger fall som avses i punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 42 § KL (jämkning av värdet av bilförmån och förmån av fri kost om det finns synnerliga skäl) får skattemyndigheten på framställning av arbetsgivaren bestämma värdet av förmånen med hänsyn härtill (5 § andra stycket USAL). Detsamma gäller värde av bostadsförmån som bestäms enligt 8 § tredje stycket UBL och som avviker med mer än 10 % från det värde som följer av 42 § första stycket KL samt vad som sägs om representationsbostad m.m. i punkten 3 andra stycket av anvisningarna till 32 § KL.

RSV har meddelat föreskrifter om värdet av förmån av fri kost ( RSFS 1995:12) och om värdet av förmån av bostad som är belägen här i riket och som inte är semesterbostad ( RSFS 1995:13). Dessa skall tillämpas vid avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1996 och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1996. Föreskriften om värdet av förmån av fri kost skall också tillämpas vid 1997 års taxering.

²EU-/ESS-länder: Sverige, Danmark, Finland, Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxenburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike. Enbart EES-länder: Island, Liechtenstein, Norge.

2 Allmänna principer

Termen "naturaförmån" har slopats och ersatts med den vidare termen "förmån". De förmåner som behandlas i detta meddelande är förmåner som utgår i annan form än kontanta medel.

Alla förmåner som utgått för tjänsten är i princip skattepliktig inkomst för mottagaren. Från denna huvudprincip finns det undantag, varav några avser vissa särskilt i KL uppräknade förmåner. Den andra typen av undantag avser renodlade personalvårdsförmåner. De från beskattning undantagna förmånerna anges i 19 §, 32 § 3 a - 3 h mom. KL samt punkt 3, 3 a och 3 b av anvisningarna till 32 § KL.

Med förmån som utgått för tjänsten avses förmåner i anställningsförhållande och uppdragsförhållande, förmåner som lämnas som ersättning för tillfälligt arbete eller skattepliktiga förmåner som av annan anledning skall beskattas som inkomst av tjänst.

Skattepliktiga förmåner skall i regel värderas till marknadsvärdet, vilket är det pris man regelmässigt betalat på orten för varan eller tjänsten. För värdering av vissa förmåner används schabloner.

De i dessa rekommendationer m.m. använda begreppen "arbetsgivare" och "anställd" avser även uppdragsgivare eller annan utgivare av förmån samt uppdragstagare eller annan mottagare av förmån.

Om arbetsgivaren lämnar en förmån till annan än den anställde och detta skett på grund av den anställdes tjänst är förmånen skattepliktig hos den anställde (indirekt förmån).

Om den anställde betalar för en skattepliktig förmån skall förmånsvärdet sättas ned med det belopp som erlagts. För att den anställde skall anses ha betalat för en skattepliktig förmån krävs att betalningen skett av nettolönen, antingen genom kontant betalning till arbetsgivaren eller genom att arbetsgivaren gör ett avdrag från den anställdes nettolön. En sänkning av den kontanta bruttolönen innebär inte att den anställde kan anses ha utgett ersättning för en förmån.

3 Skattefria förmåner

Enligt 19 §, 32 § 3 a - 3 h mom. KL samt punkterna 3, 3 a, 3 b och 6 av anvisningarna till samma paragraf skall nedan uppräknade förmåner, under vissa förutsättningar, inte tas upp som skattepliktig intäkt. Dessa förmåner m.m. behandlas närmare under avsnitt 3.1 - 3.10 och 4.4.9.

- Fri grupplivförsäkring och fri gruppsjukförsäkring
- Fri försäkring som avser reseskydd under tjänsteresa
- Fri hälso- och sjukvård eller tandvård som inte är offentligt finansierad
- Fri hälso- och sjukvård eller tandvård utomlands och läkemedel vid vård utomlands
- Vaccination
- Företagshälsovård
- Rehabilitering
- Fri tandvård i vissa andra fall
- Arbetsredskap - förmåner av begränsat värde
- Fria arbetskläder och fri uniform
- Gåvor
- Rabatter
- Personalvårdsförmåner
- Fri resa i vissa fall
- Fri kost i vissa fall
- Fri utbildning m.m. vid personalavveckling

3.8 Fri resa till eller från anställningsintervju (19 § KL)

Förmån av fri resa till eller från anställningsintervju, s.k. intervjuresa, eller kostnadsersättning för sådan resa är skattefri till den del förmånen eller kostnadsersättningen avser resa inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EES-länderna³. Kostnadsersättningen är skattefri till den del den inte överstiger de faktiska resekostnaderna och vid körning med egen bil inte överstiger det avdrag som medges för resor med egen bil enligt den schablon som gäller för resor mellan bostad och arbetsplats.

Eftersom skattefriheten endast gäller resa inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EES-länderna innebär det att om den skattskyldige påbörjar eller avslutar en fri resa utanför dessa länder så får en proportionering göras på en skattefri del av förmånen för resan inom eller mellan länderna och en skattepliktig del av förmånen för resan utanför länderna.

Med anställningsintervju avses sådan intervju som görs vid personlig inställelse och som företas innan ett eventuellt anställnings- eller uppdragstagarförhållande föreligger mellan utgivaren av förmånen och mottagaren.

I begreppet anställningsintervju ligger också att det skall vara fråga om en intervju som skall ha till syfte att bedöma om den skattskyldige skall erbjudas en viss anställning eller ett visst uppdrag.

Skattefriheten omfattar inte förmån av fri resa i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag, s.k. inställelseresa. Sådana resor behandlas i RSV:s rekommendationer m.m. om avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. ( RSV S 1995:29 med ändringar i RSV S 1996:19).

³ Se fotnot 2.

3.10 Förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling (32 § 3 h mom. KL)

Om en skattskyldig är eller riskerar att bli arbetslös på grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksamhet, skall en förmån som avser utbildning eller annan åtgärd som är av väsentlig betydelse för att den skattskyldige skall kunna fortsätta att förvärvsarbeta inte tas upp som intäkt.

Skattefriheten gäller inte för förmån från fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag om den anställde är företagsledare eller delägare i företaget eller närstående till sådan person.

Är arbetsgivaren en fysisk person gäller skattefriheten inte i fråga om förmåner från arbetsgivaren, om den anställde är en arbetsgivaren närstående person.

Utanför skattefrihetsregelns tillämpningsområde faller utbildning av anställda som har en utbildning på ett område där han eller hon utan svårighet kan få arbete hos en annan arbetsgivare. Regeln bör inte heller omfatta situationer där en person som har en gedigen utbildning inom ett område med tillfällig arbetsbrist läser något annat i avvaktan på att arbetsmarknaden blir gynnsammare på hans område (prop. 1995/96:152 s. 39).

Med övriga åtgärder avses enligt förarbetena (nämnd prop. s. 87) insatser som syftar till att hjälpa den skattskyldige att få ett nytt arbete eller att i övrigt bistå den anställde på ett personligt plan i samband med att en uppsägning kan bli aktuell, exempelvis s.k. outplacementåtgärder. Outplacementverksamhet innehåller moment som samhället ofta erbjuder medborgarna, t.ex. kurser som motsvarar arbetsförmedlingarnas jobbsökarkurser.

Till andra åtgärder som kan aktualiseras är psykologkontakter som inte sker i sjukvårdande syfte. Även andra åtgärder som syftar till att förbättra den anställdes möjligheter att få ett nytt arbete omfattas av skattefrihetsregeln (nämnd prop. s. 87 - 88).

I nämnd prop. s. 88 görs vidare uttalanden med i huvudsak bl.a. följande innehåll.

Den skattefria förmånen omfattar kurskostnader, terminsavgifter, kurslitteratur, arvoden till föredragshållare och konsulter m.m. men däremot inte lön eller ersättning för ökade levnadskostnader.

En första förutsättning för att förmånen skall vara skattefri är att arbetsgivaren har vidtagit en åtgärd i syfte att minska personalen eller att omplacera anställda.

För det andra krävs att åtgärden skall vara av väsentlig betydelse för att den skattskyldige skall kunna fortsätta att arbeta. Åtgärden skall på ett påtagligt sätt öka den skattskyldiges möjligheter på arbetsmarknaden i den arbetsmarknadssituation som råder när förmånen åtnjuts.

Skattebefrielsen omfattar inte kurser som kan vara utvecklande för den skattskyldige men som inte ökar möjligheten att få arbete. Datakurser och språkkurser av allmän karaktär som underlättar för den enskilde att studera vidare bör däremot omfattas av skattefrihetsregelns tillämpningsområde. Vidare bör grund- och yrkesutbildning anses vara av väsentlig betydelse för den skattskyldiges möjligheter att få arbete om han eller hon tidigare saknar sådan utbildning.

Av bestämmelserna i punkt 8 av anvisningarna till 33 § KL framgår att skattskyldig som åtnjuter skattefri förmån av utbildning och andra åtgärder som anges i detta avsnitt även har rätt till avdrag för resor till och från den plats där utbildningen eller åtgärden tillhandahålls. Avdrag medges även för ökade levnadskostnader och kostnader för hemresor. Sådana resor och ökade levnadskostnader behandlas i RSV:s rekommendationer m.m. om avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. ( RSV S 1995:29 med ändringar i RSV S 1996:19).

De nya och ändrade reglerna tillämpas vid beräkning av avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1996 fr.o.m. den 1 juli 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering.