Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:29

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för ökade levnadskostnader 1995:29 och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift m.m. för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering.¹


Dessa rekommendationer m.m. tillämpas vid beräkning av avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering.

¹Beträffande 1996 års taxering, se RSV S 1994:19


1 Inledning

Dessa rekommendationer behandlar rätten till avdrag för ökade levnadskostnader

 • vid tjänsteresa utanför vanliga verksamhetsorten som varit förenad med övernattning
 • vid tillfälligt arbete m.m.
 • vid dubbel bosättning

kostnader för hemresor

 • vid arbete utom hemorten

kostnader för s.k. inställelseresor

 • vid tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag.

I rekommendationerna redovisas också vad som gäller i fråga om beskattning av förmån av fri resa eller kostnadsersättning för sådan resa till eller från anställningsintervju.


2 Lagstiftningen m.m.

Bestämmelserna om avdrag för ökade levnadskostnader, kostnader för hemresor och kostnader för s.k. inställelseresor finns i 33 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, samt punkterna 3, 3 a, 3 b och 4 av anvisningarna till nämnda lagrum.

Punkt 3 innehåller regler om avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa inom och utom riket.

Punkt 3 a innehåller regler om avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning.

Punkt 3 b innehåller regler om avdrag för hemresekostnader.

Punkt 4 innehåller regler om bl.a. avdrag för resekostnader i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag.

När det gäller avdragsbeloppen (normalbeloppen) för ökade levnadskostnader vid utrikes resa utfärdar RSV särskilda rekommendationer.

Bestämmelser om beskattningen av förmån av fri resa till eller från anställningsintervju eller kostnadsersättning för sådan resa finns i 19 § KL.

Preliminär A-skatt skall i vissa fall beräknas på ersättningar för ökade levnadskostnader. Detta framgår av 10 § uppbördslagen (1953:272), UBL.

I underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter skall enligt 2 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter bl.a. ingå lön. Med lön likställs även kostnadsersättningar som inte enligt 10 § UBL undantas vid beräkning av preliminär A-skatt.

Bestämmelserna om deklarationsskyldighet och kontrolluppgiftsskyldighet finns i 2 resp. 3 kap. lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.


3 Tjänsteresa

Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa medges endast om tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Med tjänsteresa avses resa som den anställde företagit i sitt arbete, dvs. en av arbetsgivaren beordrad resa.

Avdragsrätt för förrättning som inte varit förenad med övernattning (endagsförrättning) föreligger inte. Förmån som utgår vid endagsförrättning behandlas på samma sätt som om förmånen utgått på den vanliga verksamhetsorten. Det innebär att förmånen skall redovisas som lön.


3.1 Den vanliga verksamhetsorten

Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom ett avstånd av 50 kilometer från den anställdes tjänsteställe. Med vanlig verksamhetsort likställs ett område inom ett avstånd av 50 kilometer från den anställdes bostad. Avståndet skall beräknas för närmaste färdväg. Den anställde har oftast två vanliga verksamhetsorter, med utgångspunkt i tjänstestället och bostaden, som delvis kan sammanfalla.

De tidigare reglerna om att den vanliga verksamhetsorten i vissa fall omfattat en hel tätort har avskaffats.


3.2 Begreppet tjänsteställe

För anställda på kontor, i fabriker, verkstäder, butiker och liknande är tjänstestället den byggnad där den anställde fullgör huvuddelen av sitt arbete.

Vissa anställda, t.ex. chaufförer, montörer, serviceingenjörer m.fl. har som regel inte någon fast arbetsplats. För dessa anses som tjänsteställe i regel den plats där arbetstagaren fullgör en del av sitt arbete, såsom att hämta och lämna arbetsmaterial eller utföra förberedande och avslutande arbetsuppgifter.

Om arbete på varje arbetsplats pågår under begränsad tid enligt de villkor som gäller för vissa arbetstagare inom byggnads- och anläggningsbranschen eller därmed jämförliga branscher skall den anställdes bostad anses som tjänsteställe.

För reservofficerare skall bostaden anses som tjänsteställe.

En tjänsteresa anses påbörjad resp. avslutad vid den anställdes tjänsteställe eller hans bostad beroende på var den faktiskt påbörjats eller avslutats.


3.3 Tremånadersgräns

När arbete utom den vanliga verksamhetsorten varit förlagt till en och samma ort under en längre tid än tre månader i en följd bedöms rätten till avdrag och beräknas detta enligt bestämmelserna i punkt 3 a av anvisningarna till 33 § KL, dvs. såsom vid tillfälligt arbete m.m. eller dubbel bosättning.

Detta innebär att det för avdragsrätten efter tremånadersperiodens utgång inte är tillräckligt att konstatera att det alltjämt är en tjänsteresa. De förutsättningar som gäller för avdragsrätt vid tillfälligt arbete m.m. eller dubbel bosättning måste vara uppfyllda.

Som framgår nedan (avsnitt 7.2.2 beträffande inrikes resa och avsnitt 7.2.3 beträffande utrikes resa) är det avdragsgilla schablonbeloppet för dag lägre efter tremånadersperiodens utgång.


3.4 Dispens efter två år

När ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa utgått för längre tid än två år på en och samma ort krävs dispensbeslut från skattemyndigheten för att ersättningen även efter denna tid skall betraktas som traktamentsersättning. Dispensen söks av den som betalar ut ersättningen. Se vidare avsnitt 7.2.1, 12.1.1 och 12.1.2.


3.5 Uppehåll i löpande förrättning

En löpande förrättning anses bruten endast av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till annan ort under minst fyra veckor. Vid kortare uppehåll än fyra veckor samt semester- och sjukdomsperioder skall tremånadersperioden förlängas i motsvarande mån under förutsättning att traktamente inte utbetalats under uppehållet.

Exempel:

En anställd är på tjänsteresa utom den vanliga verksamhetsorten. Efter ca en månad görs uppehåll i förrättningen. Efter uppehållet återgår den anställde till samma arbetsplats och verksamhet som tidigare. Antag att uppehållet i förrättningen har följande längd och orsak:

  
Tre veckors semester eller sjukdom utan traktamenteTremånadersperioden utan traktamente förlängs med tre veckor
Fem veckors semester eller sjukdom utan traktamenteTremånadersperioden förlängs med fem veckor
Två veckors tjänstgöring på hemorten utan traktamenteTremånadersperioden förlängs med två veckor
Fem veckors tjänstgöring på hemorten eller på annan ortNy tremånadersperiod påbörjas vid återkomsten

Rekommendationer:

Förlängning av tremånadersperioden blir aktuell endast om uppehållet sker under tid när den anställde skulle ha arbetat. Tremånadersperioden förlängs således inte med t.ex. i perioden ingående lördagar och söndagar för den som normalt arbetar måndag - fredag.

Exempel: Den anställde är på tjänsteresa i fyra månader. Varje helg åker han hem till sin bostad. Någon förlängning av tremånadersperioden med lördagarna och söndagarna sker inte.


4 Inrikes tjänsteresa


4.1 Avdragets beräkning

Det är endast ökningen av levnadskostnaderna som skall beaktas. Exempel på ökade levnadskostnader vid tjänsteresa inom landet är utgift för logi, ökad kostnad för mat och dryck samt diverse småutgifter såsom telefonsamtal och tidningar. Avdrag medges enligt schablon eller för visad faktisk ökning av levnadskostnaderna, se nedan under "Högre avdrag". Avdragets storlek enligt schablon är delvis beroende av om traktamente utgått eller ej.

4.1.1 Traktamente har utgått vid inrikes tjänsteresa

Arbetsgivaren kan utge ersättning i form av dagtraktamente och nattraktamente. Om arbetsgivaren har utgett traktamente medges avdrag - om den anställde inte visar större kostnadsökning - med belopp som motsvarar uppburen ersättning, dock högst helt maximibelopp för dag och högst halvt maximibelopp för natt.

Kostnadsökning för dag

Om den verkliga kostnadsökningen inte visas, se nedan under "Högre avdrag", medges avdrag enligt följande.

För varje dag som dagtraktamente utgått medges avdrag med belopp motsvarande den av arbetsgivaren utgivna ersättningen, dock högst med helt eller halvt maximibelopp.

Maximibelopp för varje hel dag är 0,5 % av basbeloppet för inkomståret.² Beloppet avrundas till närmast tiotal kronor. För inkomståret 1996 är helt maximibelopp 180 kr. Detta belopp avser kostnadsökning för måltider och småutgifter under varje hel dag som har tagits i anspråk för resan. Som hel dag anses även avresedag om resan påbörjats före kl 12.00 och hemkomstdag om resan avslutats efter kl 19.00.

Om resan påbörjats kl. 12.00 eller senare medges avdrag med halvt maximibelopp, dvs. 90 kr, för avresedagen. För hemresedagen medges avdrag med halvt maximibelopp (dvs. 90 kr), om resan avslutats kl. 19.00 eller tidigare.

Som framgår av avsnitt 7.2.2 är det avdragsgilla schablonbeloppet för dag lägre efter tre månader.

Logi

Avdrag för logikostnad medges i första hand med belopp motsvarande den faktiska utgiften.

Om den faktiska logikostnaden inte kan visas medges avdrag med belopp motsvarande den ersättning som erhållits från arbetsgivaren (nattraktamente). Avdraget får dock inte överstiga 90 kr per natt, vilket motsvarar ett halvt maximibelopp. En förutsättning för att medge avdrag enligt nattschablonen är att nattraktamente utgått. övernattning skall vidare ha skett utanför hemmet.

Högre avdrag

Om den anställde vill visa att hans kostnadsökning i en och samma anställning varit större än vad som kan medges enligt ovan skall utredningen avse samtliga förrättningar inom riket i anställningen under inkomståret.

4.1.2 Traktamente har inte utgått vid inrikes tjänsteresa
Kostnadsökning för dag

Om dagtraktamente inte utgått gäller i första hand den regeln, att avdrag medges för visad kostnadsökning. Kraven på den anställdes utredning är lika höga som vid fall då dagtraktamente erhållits (se avsnitt 4.1.1 "Högre avdrag").

Om kostnadsökningen inte kan visas, men den anställde gör sannolikt att han haft sådan kostnad, medges i andra hand avdrag med schablonbelopp.

Rekommendationer:

För att avdrag enligt schablon skall medges bör en tillfredsställande utredning avseende förrättningarna lämnas. Uppgifter bör lämnas om:

 • datum för förrättningarna
 • syftet med dessa
 • tidpunkter för avresa och hemkomst
 • förrättningsorter.

Avdrag medges enligt schablon med ett halvt maximibelopp per dag, 90 kr. Avdrag medges endast för hel dag. Som hel dag räknas även avresedag om resan påbörjats före kl. 12.00 och hemkomstdag om resan avslutats efter kl. 19.00. Schablonavdrag medges således inte

 • för avresedag om resan påbörjats kl. 12.00 eller senare
 • för hemkomstdag om resan avslutats kl. 19.00 eller tidigare.
Logi

Avdrag medges enligt huvudregeln för visad övernattningskostnad. Om kostnaden inte kan visas medges inget avdrag.

4.1.3 Reducering för kostförmån vid inrikes tjänsteresa

Om kostförmån tillhandahållits under förrättningen kan avdraget komma att reduceras. Se avsnitt 8.


5 Utrikes tjänsteresa

Tjänsteresor till utlandet skall behandlas för sig vid prövning av avdrag för ökade levnadskostnader. Kostnadsökningen får uppskattas separat för varje enskild tjänsteresa. Resan skall ha varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten.


5.1 Avdragets beräkning
5.1.2 Traktamente har utgått vid utrikes tjänsteresa
Kostnadsökning för dag

Avdrag medges med belopp motsvarande den verkliga kostnadsökningen.

Om den anställde inte visar den verkliga kostnadsökningen medges avdrag med belopp motsvarande den ersättning för måltider och småutgifter som arbetsgivaren utbetalat. Avdraget får dock inte överstiga normalbeloppet. Normalbeloppens storlek varierar för olika länder. RSV utfärdar rekommendationer om beloppen. Beträffande normalbeloppen för 1996, se RSV S 1995:25.

För avrese- och hemkomstdag tillämpas samma tidsgränser som vid inrikes tjänsteresa. Som hel dag anses sålunda även avresedag om resan påbörjats före kl. 12.00 och hemkomstdag om resan avslutats efter kl. 19.00. Om resan påbörjats kl. 12.00 eller senare medges avdrag med halvt normalbelopp för avresedagen. För hemresedagen medges avdrag med halvt normalbelopp om resan avslutats kl. 19.00 eller tidigare.

Uppehåller sig den anställde under samma dag i flera länder skall avdrag medges med schablonbeloppet för det land där den längsta tiden av dagen (kl. 06.00-24.00) har tillbringats. Om den anställde avrese- eller hemkomstdagen vistats största delen av tjänsteresetiden i Sverige, skall avdraget för den dagen inte överstiga det avdrag som medges vid inrikes resa. Se avsnitt 4.1.1.

Rekommendationer:

När det gäller att avgöra i vilket land som den anställde har uppehållit sig den längsta tiden av en och samma dag, bör inte tid för färd med båt eller flygplan från hamnen eller flygplatsen i ett land till hamnen eller flygplatsen i ett annat land räknas in i vistelsen i något av länderna. Detsamma gäller i fråga om tid för mellanlandning för tankning eller liknande eller för byte till eller från inrikes flyg.

Den som tillbringar hela dagen (kl. 06.00-24.00) på kommunikationsmedel som går i internationell trafik, dvs. där priset på varor och tjänster inte är direkt betingat av prisläget i något visst land, bör avdrag medges med belopp motsvarande helt maximibelopp för inrikes resa, dvs. 180 kr.

Vid resa mellan orter som inte har samma tid beräknas vistelsetiden med utgångspunkt i den lokala tiden för respektive ort.

Som framgår av avsnitt 7.2.3. är det avdragsgilla schablonbeloppet för dag lägre efter tre månader.

Logi

Avdrag för logikostnad medges med belopp motsvarande den verkliga kostnadsökningen.

Om den faktiska logikostnaden inte kan visas medges avdrag med belopp motsvarande den ersättning som erhållits från arbetsgivaren. Avdraget får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar ett halvt normalbelopp per natt för det land där natten tillbringas.

5.1.3 Traktamente har inte utgått vid utrikes tjänsteresa
Kostnadsökning för dag

Har traktamentsersättning inte utgått vid tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten gäller i första hand den regel, att avdrag medges för den verkliga ökningen i levnadskostnaderna.

Om kostnadsökningen inte kan visas, men den anställde gör sannolikt att han haft sådan kostnad, medges avdrag för varje hel dag enligt schablon med ett halvt normalbelopp för aktuellt land.

Avdrag medges endast för hel dag. Som hel dag räknas även avresedag om resan påbörjats före kl. 12.00 och hemkomstdag om resan avslutats efter kl. 19.00. Schablonavdrag medges således inte

 • för avresedag om resan påbörjats kl. 12.00 eller senare
 • för hemkomstdag om resan avslutats kl. 19.00 eller tidigare.

Uppehåller sig den anställde under samma dag i flera länder skall avdrag medges enligt schablon med ett halvt normalbelopp för det land där den längsta tiden av dagen har tillbringats. Om den anställde avrese- eller hemkomstdagen vistats största delen av tjänsteresetiden i Sverige, skall avdraget för den dagen inte överstiga det avdrag som medges vid inrikes resa. Se avsnitt 4.1.2.

När det gäller att avgöra i vilket land som den anställde har uppehållit sig den längsta tiden av en och samma dag, se första stycket under "Rekommendationer" i avsnitt 5.1.2.

Vad som sägs i andra och tredje stycket i "Rekommendationer" avsnitt 5.1.2 gäller även den som inte uppburit traktamente vid utrikes tjänsteresa med den skillnaden att avdrag bör medges med belopp motsvarande halvt maximibelopp för inrikes resa, dvs. 90 kr.

Logi

Avdrag medges enligt huvudregeln för visad övernattningskostnad.

Om kostnaden inte kan visas medges inget avdrag.

5.1.4 Reducering för kostförmån vid utrikes tjänsteresa

Om kostförmån tillhandahållits under förrättningen kan avdraget komma att reduceras. Se avsnitt 8.


6 Kontokort m.m.

När den anställde fått kostnader för logi, kost och småutgifter direkt betalda av arbetsgivaren, t.ex. genom att arbetsgivarens kontokort används eller att arbetsgivaren faktureras direkt, föreligger naturligtvis ingen rätt till avdrag för den anställde. Har den anställde i sådant fall också erhållit traktamente skall mot traktamentet svarande schablonavdrag reduceras med hänsyn till den kostförmån som tillhandahållits, se avsnitt 8. Därtill kan det bli fråga om att ta upp kostförmån till beskattning, se RSV S 1995:27.

I vissa fall kan arbetsgivaren ha en överenskommelse med den anställde att denne betalar vissa utgifter för ökade levnadskostnader, som sedan - i relativt nära anslutning till utbetalningstillfället - kan återfås i företagets kassa, mot uppvisandet av verifikation. Om verifikationen kan anses utgöra företagets verifikation i enlighet med bokföringslagens krav på hur en verifikation skall vara utformad, är utgiften att anse som arbetsgivarens och inte som den anställdes. Någon redovisning av utbetalda belopp i kontrolluppgift eller i deklaration för den anställde skall inte ske i sådant fall. Däremot kan det bli fråga om att ta upp kostförmån till beskattning.

²Basbeloppet enligt 1 kap. 6§ lagen (1962:381) om allmän försäkring är för år 1996 36 200 kr.


7 Tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning

I första stycket punkt 3 a av anvisningarna till 33 § KL anges att en avdragsgill fördyring avseende ökade levnadskostnader inte kan anses föreligga enbart av den anledningen att den skattskyldige arbetar på annan ort än den där han har sin bostad. Detta stadgande utgör huvudregel och innebär att avdrag vid tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning endast medges i vissa speciella fall. I avsnitt 7.2 nedan lämnas en redogörelse för avdrag vid tillfälligt arbete m.m. och i avsnitt 7.3 för avdrag vid dubbel bosättning.

Liksom vid tjänsteresa gäller att det endast är ökningen av levnadskostnaderna som skall beaktas.


7.1 Vem kan medges avdrag?

Vid både tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning kan avdrag medges ensamstående, gifta och sammanboende. Såsom sammanboende räknas även homosexuella par.


7.2 Tillfälligt arbete m.m.

För att avdrag för ökade levnadskostnader vid arbete på annan ort än bostadsorten överhuvudtaget skall komma i fråga krävs att:

 • övernattning har skett på arbetsorten
 • avståndet mellan bostadsort och arbetsort skall vara längre än 50 kilometer närmaste färdväg.

Om förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda kan avdrag medges i följande situationer:

 • arbetet avser endast en kortare tid eller
 • arbetet visserligen inte är kortvarigt men tidsbegränsat till sin natur eller sådant att en fast anknytning till den tidigare bostadsorten krävs eller
 • arbetet skall bedrivas på flera olika platser eller
 • det av annan anledning inte skäligen kan ifrågasättas att flyttning bör ske till arbetsorten.
Arbetet är tidsbegränsat till sin natur eller sådant att en fast anknytning till den tidigare bostadsorten krävs

Det kan förekomma fall då en anställd har ett uppdrag som visserligen inte kan sägas pågå kortare tid men ändå är av så speciellt slag att en definitiv avflyttning till arbetsorten är utesluten. Den anställde behåller i dessa fall en anknytning till hemorten. Av olika skäl kan detta vara naturligt. Ett exempel är sådana ledamöter av riksdagen som under långa perioder behåller bostadsanknytningen till sin valkrets eller hemort. Som exempel kan vidare nämnas tidsbegränsade projektarbeten där det står helt klart att den anställde skall återvända hem när projektet är klart. även byggnads- och anläggningsarbetare kan sägas tillhöra en sådan kategori av arbetstagare vars speciella arbetsförhållanden medför att arbetet kan betraktas som tidsbegränsat till sin natur.

Arbetet skall bedrivas på flera olika platser

Här kan det vara fråga om personer som har flera anställningar eller anställda med flera arbetsplatser - samtidigt eller i följd.

Annan anledning

Det kan även finnas annan anledning än de ovan angivna till att en avflyttning till arbetsorten inte är skälig. Vid bedömningen får hänsyn tas till de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall.

7.2.1 Tvåårsgräns

Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete m.m. medges under en tidsperiod om längst två år. För den som under de första tre månaderna har medgetts avdrag enligt reglerna för tjänsteresa räknas tiden från vistelsens början.

Undantag

Om anställningens natur eller andra särskilda skäl talar för det får undantag från tidsbegränsningen göras. Till de arbeten som kan komma ifråga hör arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen. Här kan det röra sig om projekt som tar längre tid än två år att fullfölja. även uppdrag som ledamot av riksdagen, liksom vissa kommittéuppdrag, har långvarig karaktär.

7.2.2 Avdragets beräkning vid tillfälligt arbete inom landet
Kostnadsökning för dag

ökningen i kostnader för måltider och småutgifter på arbetsorten beräknas antingen enligt utredning om den faktiska kostnadsökningens storlek eller schablonmässigt. Schablonavdraget varierar enligt följande.

För den som under de första tre månaderna har medgetts avdrag enligt reglerna för tjänsteresa är schablonavdraget 70 % av helt maximibelopp, dvs. 126 kr per dag. Detta gäller för den som fortfarande får traktamente.

För övriga medges avdrag med 90 kr per dag (ett halvt maximibelopp) under de första tre månaderna av bortovaron och med 54 kr (30 % av helt maximibelopp) per dag därefter.

Logi

Avdrag för logikostnad medges med belopp motsvarande den faktiska utgiften för tillfällig bostad på arbetsorten. För den som under de första tre månaderna har medgetts avdrag enligt reglerna för tjänsteresa och alltjämt får nattraktamente medges avdrag motsvarande traktamentet, dock högst 90 kr per natt i de fall den faktiska logikostnaden inte kan visas. För övriga tillämpas inte någon schablon för logikostnad vid tillfälligt arbete. Om kostnaden inte kan visas medges således inget avdrag.

7.2.3 Avdragets beräkning vid tillfälligt arbete utomlands
Kostnadsökning för dag

ökningen i kostnader för måltider och småutgifter på arbetsorten beräknas antingen enligt utredning om den faktiska kostnadsökningens storlek eller schablonmässigt. Schablonavdraget varierar enligt följande.

För den som under de första tre månaderna har medgetts avdrag enligt reglerna för tjänsteresa är schablonavdraget 70 % av helt normalbelopp för aktuellt land per dag. Detta gäller för den som fortfarande får traktamente.

För övriga medges avdrag med ett halvt normalbelopp för aktuellt land under de första tre månaderna av bortovaron och med 30 % av helt normalbelopp per dag därefter.

Logi

Avdrag medges med belopp motsvarande faktiskt erlagd logikostnad på arbetsorten. För den som under de första tre månaderna har medgetts avdrag enligt reglerna för tjänsteresa och alltjämt får nattraktamente medges avdrag motsvarande traktamentet, dock högst ett halvt normalbelopp för aktuellt land per natt i de fall den faktiska logikostnaden inte kan visas. För övriga tillämpas inte någon schablon för logikostnad vid tillfälligt arbete. Om kostnaden inte kan visas medges således inget avdrag.

7.2.4 Reducering för kostförmån vid tillfälligt arbete

Om kostförmån tillhandahållits kan avdraget komma att reduceras. Se avsnitt 8.


7.3 Dubbel bosättning

Den som p.g.a. sitt arbete flyttat till ny bostadsort och som av olika skäl tvingats behålla en bostad på den tidigare bostadsorten har under vissa förutsättningar rätt till avdrag för sina ökade levnadskostnader. Reglerna omfattar även de fall då den gemensamma bostaden flyttas men make/sammanboende under en övergångsperiod stannar kvar på den tidigare bostadsorten.

7.3.1 Förutsättningar

Vid dubbel bosättning medges avdrag för ökade levnadskostnader om:

 • den skattskyldige på grund av sitt arbete flyttat till ny arbets- och/eller bostadsort och
 • behållit bostad på den tidigare bostadsorten och den dubbla bosättningen är skälig på grund av makes/sambos arbete, svårighet att skaffa fast bostad på arbetsorten eller annan särskild omständighet.

Enbart det förhållandet att svårighet föreligger att avyttra bostaden på den tidigare bostadsorten, anses inte som tillräckligt skäl för avdrag (Rå 1990 not. 432).

För att avdrag skall medges krävs också att övernattning sker på arbetsorten och att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Avdrag kan medges både för sammanboende och ensamstående.

7.3.2 Tidsbegränsning

Avdrag för kostnadsökning i samband med dubbel bosättning medges:

 • under högst ett år för ensamstående
 • under högst tre år för sammanboende och gifta.

I likhet med vad som gäller vid tillfälligt arbete m.m. får undantag från tidsbegränsningen ske i vissa fall (se avsnitt 7.2.1).

För den som under de första tre månaderna medgetts avdrag enligt reglerna för tjänsteresa räknas angivna tidsperioder från vistelsens början.

 

7.3.3 Avdragets beräkning vid bosättning inom landet
Kostnadsökning för dag

ökningen i kostnader för måltider och småutgifter på arbetsorten beräknas antingen enligt utredning om den faktiska kostnadsökningens storlek eller schablonmässigt. Schablonavdraget beräknas till 54 kr (30 % av helt maximibelopp) per dag.

Logi

Avdrag medges endast med belopp motsvarande faktiskt erlagd bostadskostnad.

I fall då familjebostaden behålls och annan bostad anskaffas på den nya arbetsorten medges avdrag för sistnämnda bostad. Om familjebostaden flyttas till den nya arbetsorten och en tillfällig bostad finns på den tidigare bostadsorten medges avdrag för den tillfälliga bostaden.

7.3.4 Avdragets beräkning vid bosättning utomlands
Kostnadsökning för dag

ökningen i kostnader för måltider och småutgifter på arbetsorten beräknas antingen enligt utredning om den faktiska kostnadsökningens storlek eller schablonmässigt. Schablonavdraget beräknas till 30 % av helt normalbelopp för aktuellt land.

Logi

Avdrag medges endast med belopp motsvarande faktiskt erlagd bostadskostnad.

I fall då familjebostaden behålls och annan bostad anskaffas på den nya arbetsorten medges avdrag för sistnämnda bostad. Om familjebostaden flyttas till den nya arbetsorten och en tillfällig bostad finns på den tidigare bostadsorten medges avdrag för den tillfälliga bostaden.

7.3.5 Reducering för kostförmån vid dubbel bosättning

Om kostförmån tillhandahållits kan avdraget komma att reduceras. Se avsnitt 8.


8 Reducering av avdrag när kostförmån tillhandahållits

Enligt bestämmelserna i punkterna 3 och 3 a av anvisningarna till 33 § KL skall avdraget för ökade levnadskostnader reduceras om den anställde tillhandahållits kostförmån.

Reducering skall dock inte göras om förmånen avser fri kost som tillhandahållits på allmänna transportmedel vid tjänsteresa och som inte utgör skattepliktig intäkt. Angående vad som avses med allmänna transportmedel, skattepliktig intäkt m.m., se RSV S 1995:27.

I förarbetena (prop. 1992/93:127 s. 57) till lagen (1992:1596) om ändring i KL sägs vidare, att i fråga om övriga kostförmåner

skall reducering inte ske om den anställde inte kunnat åtnjuta kostförmånen på grund av t.ex. fysiska hinder eller tidsmässiga skäl. I dessa fall kan det inte anses att kostförmånen tillhandahållits den anställde.

Nedanstående uppställning kan illustrera reglerna om reduktion i fallen skattefri hotellfrukost och kost på transportmedel.

   
 Hotellfrukost (ingår obligatoriskt i priset)Kost på transportmedel (ingår obligatoriskt  i biljettpriset)
Har utnyttjat måltiden eller frivilligt avståttej skattepliktigtej skattepliktigt
 reduktion av traktamentsavdragetej reduktion av traktamentsavdraget
Har ej utnyttjat måltiden p.g.a. fysiska eller tidsmässiga hinder (ej åtnjutit)ej skattepliktigt  ej skattepliktigt
 ej reduktion av traktamentsavdragetej reduktion av traktamentsavdraget
    

I förarbetena (prop. 1989/90:110 s. 356) till lagen (1990:650) om ändring i KL har förutsatts att RSV utfärdar rekommendationer om vad som kan anses som skälig reducering av avdrag för ökade levnadskostnader när den skattskyldige erhållit kostförmån. I propositionen uttalas: "Som vägledning kan dock gälla att avdraget bör reduceras med ca 90 % om helt fri kost erhållits, varav ca 70 % bör avse dagens två huvudmål. Givetvis påverkas inte avdraget för logikostnad eller nattschablon utom då arbetsgivaren tillhandahållit nattlogi."

Enligt bestämmelserna i punkterna 3 och 3 a av anvisningarna till 33 § KL medges avdrag för ökade levnadskostnader antingen schablonmässigt eller enligt utredning om den faktiska kostnadsökningens storlek vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m. eller dubbel bosättning. De schablonmässiga avdragen kan vara 180, 126, 90 eller 54 kr.

Rekommendationer:

I de fall avdrag för ökade levnadskostnader yrkas med schablonbelopp bör reducering göras för kostförmån med nedan angivna belopp.

Inrikes resa
 Schablonavdrag för ökade levnadskostnader   
 180 kr126 kr90 kr54 kr
Reducering för:Reducering bör ske med:   
Frukost, lunch och middag162 kr113 kr80 kr46 kr
Lunch och middag126 "88 "62 "36 "
Lunch/middag63 "44 "31 "18 "
Frukost36 "25 "18 "10 "

Utrikes resa

RSV:s normalbelopp för avdrag för ökade levnadskostnader i utlandet varierar mellan olika länder. Reduceringen för den som tillhandahållits kost bör här ske med viss procent av normalbeloppet (hela eller del av detta) för aktuellt land. Avdraget bör reduceras med 85 % om helt fri kost tillhandahållits och med 70 % om lunch och middag tillhandahållits. Har lunch eller middag tillhandahållits bör reduceringen ske med 35 %. Om endast frukost tillhandahållits bör reducering ske med 15 %.

Har kostförmån tillhandahållits kan det förutom att reducera avdraget bli aktuellt att ta upp kostförmånen till beskattning. RSV utfärdar särskilda rekommendationer om detta. Se RSV S 1995:27.


9 Hemresor

Den som p.g.a. sitt arbete vistas på annan ort än sin eller familjens hemort medges avdrag för skälig kostnad för en hemresa varje vecka.

En förutsättning härför är att avståndet mellan hemorten och arbetsorten överstiger 50 kilometer. Avdrag för hemresor medges oberoende av om förutsättningar för att erhålla avdrag för ökade levnadskostnader är uppfyllda eller ej. Regeln gäller endast för kostnad för resor inom riket. Avdraget för kostnad för en utlandsresa begränsas följaktligen till den del av kostnaden som hänför sig till resan i Sverige. Avdrag medges inte för kostnaden för resor som den anställdes familj företar för att besöka den anställde på arbetsorten.

Avdrag kan medges för både sammanboende och ensamstående.


9.1 Avdragets beräkning

Som huvudregel gäller, enligt punkt 3 b av anvisningarna till 33 § KL, att avdraget i regel skall beräknas efter kostnad för billigaste färdsätt. Avdrag medges dock för skälig kostnad för tåg- eller flygresa. Om godtagbara allmänna kommunikationer saknas medges avdrag för bilkostnad. Bilkostnad skall beräknas

enligt den schablon som gäller för resor mellan bostad och arbetsplats.

Enligt prop. 1992/93:127 s. 45 bör avdrag för kostnader för tågresor medges även om tåg inte skulle vara billigaste färdsätt. Vidare bör inte krävas att billigaste alternativ utnyttjas. även kostnader för reguljär resa i första klass eller med s.k. snabbtåg bör berättiga till avdrag.

även om detta inte är det billigaste färdsättet medges avdrag även för skälig kostnad för flygresa. Därmed avses det billigaste till buds stående alternativet för den aktuella sträckan vid den tidpunkt då resan företas. Det förutsätts att resan företas med reguljär flygförbindelse och inte med t.ex. ett chartrat flygplan. Avdrag bör dock medges i sistnämnda fall om detta alternativ är det billigare.

Rekommendationer:

Har den anställde uppburit traktamentsersättning under vistelsen i hemmet, bör detta beaktas och föranleda att avdrag för hemresorna reduceras med hänsyn till att kostnader på förrättningsorten kunnat inbesparas under vistelsen i hemmet. I normalfallet bör inbesparingen beräknas till de delar av traktamentet som avser kost och småutgifter (dagtraktamente).


9.2 Fria hemresor

För den som haft förmån av fri resa föreligger en motsvarande avdragsrätt. Avdragsrätten prövas på samma sätt som om den skattskyldige själv haft utgiften för resorna. Värdet av förmånen skall tas upp som skattepliktig intäkt.


10 S.k. inställelseresor

Har den skattskyldige haft kostnader för resa inom riket i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag, s.k. inställelseresa, har han rätt till skäligt avdrag för kostnaderna.

Med tillträdande och frånträdande avses den första resan vid anställningens eller uppdragets början respektive den sista resan vid anställningens eller uppdragets avslutande.


10.1 Avdragets beräkning

Avdragsrätten gäller skäliga kostnader för resor inom riket.

Vid bedömningen om kostnaderna är skäliga gäller samma förutsättningar som tillämpas för avdrag för hemresor. Se ovan avsnitt 9 "Hemresor".

Om den skattskyldige har haft kostnader för väg-, bro- eller färjeavgift medges avdrag för den faktiska kostnaden.


10.2 Fria inställelseresor

Se avsnitt 9.2 "Fria hemresor".


11 S.k. intervjuresor

Har den skattskyldige haft förmån av fri resa till eller från anställningsintervju, s.k. intervjuresa, eller fått kostnadsersättning för sådan resa utgör förmånen resp. ersättningen normalt inte skattepliktig intäkt.

Skattefriheten gäller under förutsättning att resan sker inom riket och såvitt gäller kostnadsersättningen till den del den inte överstiger de faktiska resekostnaderna och vid körning med egen bil inte överstiger det avdrag som medges för kostnader för resor med egen bil enligt den schablon som gäller för resor mellan bostad och arbetsplats.

är ersättningen större än de faktiska kostnaderna är skillnadsbeloppet skattepliktigt som lön. är kostnaderna större än ersättningen är den del av kostnaderna som överstiger ersättningen inte avdragsgilla.

Eftersom skattefriheten endast gäller resa inom riket innebär det att om den skattskyldige påbörjar eller avslutar den fria resan utomlands så får en proportionering göras på en skattefri del av förmånen för resan inom landet och en skattepliktig del av förmånen för resan utomlands.

Resekostnader som avser resa utanför riket är inte i något fall avdragsgilla.

Med anställningsintervju avses sådan intervju som görs vid personlig inställelse och som företas innan ett eventuellt anställnings- eller uppdragsförhållande föreligger mellan utgivaren av förmånen eller ersättningen och mottagaren.

I begreppet anställningsintervju ligger också att det skall vara fråga om en intervju som skall ha till syfte att bedöma om den skattskyldige skall erbjudas en viss anställning eller ett visst uppdrag.


12 Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter

Arbetsgivare skall göra avdrag för preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på traktamenten enligt följande:


12.1 Traktamenten
 • Traktamente på den vanliga verksamhetsorten och annat traktamente som utgår utan samband med övernattning

Traktamentet är att jämställa med kontant lön. Skatteavdrag skall göras och arbetsgivaravgifter betalas på det utbetalda beloppet.

 • Traktamente har utbetalats och kostförmån tillhandahållits

Om utbetalat traktamente överstiger vad som arbetstagaren får avdrag för efter reduktion för kostförmån (se avsnitt 8) skall överskjutande belopp jämställas med lön. Arbetsgivaren skall göra preliminärskatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på beloppet.

12.1.1 Inrikes resa
 •   Traktamente vid förrättning som varar högst tre månader

Om traktamentet överstiger 180 kr (90 kr för halv dag) skall skatteavdrag göras och arbetsgivaravgifter betalas på det överskjutande beloppet som jämställs med lön. Skatteavdrag skall göras och arbetsgivaravgifter betalas på utgivet nattraktamente till den del det överstiger 90 kr om mottagaren inte visat att logikostnaderna varit högre.

 •   Traktamente vid förrättning som varar längre tid än tre månader

Om traktamentet för hel dag överstiger 126 kr (70 % av helt maximibelopp) skall skatteavdrag göras och arbetsgivaravgifter betalas på det överskjutande beloppet som jämställs med lön. Skatteavdrag skall göras och arbetsgivaravgifter betalas på utgivet nattraktamente till den del det överstiger 90 kr om inte mottagaren visat att logikostnaderna varit högre.

 •   Traktamente vid förrättning som varar längre tid än två år

Om förrättningen varar längre tid än två år på samma ort skall skatteavdrag göras och arbetsgivaravgifter betalas på hela traktamentet (dag- såväl som natt), om inte arbetsgivaren efter ansökan har fått ett dispensbeslut från skattemyndigheten att tillämpa de regler som gäller för tjänsteresa längre tid än tre månader även för viss tid överstigande två år.

12.1.2 Utrikes resa

RSV utfärdar rekommendationer om normalbelopp för ökade levnadskostnader för olika länder. Beträffande normalbeloppen för 1996, se RSV S 1995:25.

 • Traktamente vid förrättning som varar högst tre månader

Om dagtraktamentet överstiger normalbeloppet (halvt normalbelopp för halv dag) för ifrågavarande land, skall skatteavdrag göras och arbetsgivaravgifter betalas på det överskjutande beloppet som jämställs med lön. Skatteavdrag skall göras och arbetsgivaravgifter betalas på utgivet nattraktamente till den del det överstiger ett halvt normalbelopp, om mottagaren inte visat att logikostnaderna varit högre.

 • Traktamente vid förrättning som varar längre tid än tre månader

Om traktamentet för hel dag överstiger 70 % av normalbeloppet för ifrågavarande land, skall skatteavdrag göras och arbetsgivaravgifter betalas på det överskjutande beloppet som jämställs med lön. Skatteavdrag skall göras och arbetsgivaravgifter betalas på utgivet nattraktamente till den del det överstiger ett halvt normalbelopp för ifrågavarande land, om mottagaren inte visat att logikostnaderna varit högre.

 • Traktamente vid förrättning som varar längre tid än två år

Om förrättningen varar längre tid än två år i samma land skall skatteavdrag göras och arbetsgivaravgifter betalas på hela

traktamentet (dag- såväl som natt), om inte arbetsgivaren efter ansökan fått ett dispensbeslut från skattemyndigheten att tillämpa de regler som gäller för tjänsteresa längre tid än tre månader även för viss tid överstigande två år.


12.2 Fria hemresor

Arbetsgivaren skall göra avdrag för preliminärskatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättning för hemresekostnader och förmån av fri hemresa. Skattemyndigheten får dock efter ansökan av arbetsgivaren besluta att skatteavdrag inte skall göras för förmån av fri hemresa eller ersättning för kostnader för hemresa med allmänna kommunikationer till den del ersättningen inte överstiger avdragsgillt belopp enligt punkt3 b av anvisningarna till 33 § KL (se ovan under avsnitt 9.1). Sådant beslut påverkar inte skyldigheten för arbetsgivaren att betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift.


12.3 S.k. inställelseresor

Arbetsgivaren skall inte göra avdrag för preliminärskatt för förmån av fri resa inom riket i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag eller ersättning för kostnad för sådan resa. Arbetsgivaren är dock skyldig att betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift på förmånen eller ersättningen.


12.4 S.k. intervjuresor

Avdrag skall inte göras för preliminär skatt och arbetsgivaravgifter skall inte betalas i de fall förmån av fri resa eller ersättning för sådan resa inte utgör skattepliktig intäkt för den skattskyldige. Skulle förmånen eller ersättningen vara helt eller delvis skattepliktig för den skattskyldige skall den skattepliktiga delen behandlas som lön. Vidare skall i sådant fall utgivaren göra skatteavdrag, betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift på den delen.


13 Kontrolluppgifter och deklaration

Arbetsgivare som vid tjänsteresa betalar ut traktamentsersättning som understiger eller motsvarar de schablonbelopp för vilka den anställde har rätt till avdrag eller, såvitt gäller kostnad för logi, det faktiska utlägget, skall i kontrolluppgiften ange att sådan ersättning har betalats ut. De utbetalda beloppen behöver inte anges.

Har ersättning för ökade levnadskostnader utgått för en eller flera tjänsteresor som omfattat en sammanhängande period av mer än tre månader, skall detta anges i kontrolluppgiften. Kontrolluppgiften skall också innehålla upplysning om i vad mån det är fråga om inrikes eller utrikes förrättning.

Efter föreläggande av skattemyndigheten skall arbetsgivaren lämna uppgift även om de övriga utbetalda beloppens storlek.

Om arbetsgivaren har betalat ut traktamente och tillhandahållit kostförmån skall den del av traktamentet som inte är avdragsgill för den anställde jämställas med lön och redovisas på

kontrolluppgiften. Dessutom kan det bli fråga om att ta upp kostförmån till beskattning.

Arbetsgivare som betalar ut dagtraktamente som överstiger för den anställde avdragsgilla schablonbelopp eller nattraktamente som överstiger det faktiska utlägget eller, om detta inte visats, 90 kr såvitt gäller inrikes tjänsteresa, och med ett halvt normalbelopp för aktuellt land såvitt gäller utrikes tjänsteresa, skall behandla den överskjutande delen som lön.

Den omständigheten att viss del av ersättningen skall behandlas som lön innebär att arbetsgivaren skall göra avdrag för preliminärskatt och betala arbetsgivaravgifter på den överskjutande delen.

Traktamentsersättning som inte behöver tas upp med belopp i kontrolluppgiften behöver inte heller redovisas i deklarationen, s.k. tyst kvittning. Om avdrag yrkas för ökade levnadskostnader skall traktamentsersättningen tas upp som intäkt i deklarationen.

Traktamentsersättning vid resa i tjänsten som inte varit förenad med övernattning skall anges som lön, arvode eller motsvarande. Detsamma gäller ersättning i samband med tillfälligt arbete m.m., dubbel bosättning, hemresor och inställelseresor. Jfr dock vad ovan angetts under avsnitt 12.1.1 "Inrikes resa" och avsnitt 12.1.2 "Utrikes resa" i de fall arbetsgivaren fått dispens av skattemyndigheten att få tillämpa de regler som gäller för tjänsteresa längre tid än tre månader även för tid överstigande två år.