Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:19

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m.

(RSV S 1995:29)

om avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift m.m. för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering.¹


Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen beslutar Riksskatteverket att i fråga om verkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:29) om avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift m.m. för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering

dels att avsnitten 1, 2, 3.2, 9, 10, 10.1 och 11 skall ha följande ändrade lydelse,

dels att det skall införas tre nya avsnitt, avsnitt 11 a, 11 b, och 11 c av följande lydelse.

¹Ändringen är föranledd av ny lagstiftning (SFS 1996:651, prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:SkU25, rskr. 1995/96:274).

1 Inledning

Dessa rekommendationer behandlar rätten till avdrag för ökade levnadskostnader
- vid tjänsteresa utanför vanliga verksamhetsorten som varit förenad med övernattning
- vid tillfälligt arbete m.m.
- vid dubbel bosättning
kostnader för hemresor
- vid arbete utom hemorten
kostnader för s.k. inställelseresor
- vid tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag.

I rekommendationerna redovisas också vad som gäller
- beskattning av förmån av fri resa eller kostnadsersättning för sådan resa till eller från anställningsintervju
- avdrag för medföljande barns skolavgifter i förrättningslandet
- avdrag för ökade levnadskostnader och resekostnader vid utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling.

2 Lagstiftningen m.m.

Bestämmelserna om avdrag för ökade levnadskostnader, kostnader för hemresor och kostnader för s.k. inställelseresor finns i 33 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, samt punkterna 3, 3 a, 3 b, 3 d, 4 och 8 av anvisningarna till nämnda lagrum.

Punkt 3 innehåller regler om avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa inom och utom riket.

Punkt 3 a innehåller regler om avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning.

Punkt 3 b innehåller regler om avdrag för hemresekostnader.

Punkt 3 d innehåller regler om avdrag för kostnader för medföljande barns skolgång i förrättningslandet.

Punkt 4 innehåller regler om bl.a. avdrag för resekostnader i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag.

Punkt 8 innehåller regler om avdrag för ökade levnadskostnader och resekostnader vid utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling.

När det gäller avdragsbeloppen (normalbeloppen) för ökade levnadskostnader vid utrikes resa utfärdar RSV särskilda rekommendationer.

Bestämmelser om beskattningen av förmån av fri resa till eller från anställningsintervju eller kostnadsersättning för sådan resa finns i 19 § KL.

Preliminär A-skatt skall i vissa fall beräknas på ersättningar för ökade levnadskostnader. Detta framgår av 10 § uppbördslagen (1953:272), UBL.

I underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter skall enligt 2 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter bl.a. ingå lön. Med lön likställs även kostnadsersättningar som inte enligt 10 § UBL undantas vid beräkning av preliminär A-skatt.

Bestämmelserna om deklarationsskyldighet och kontrolluppgiftsskyldighet finns i 2 resp. 3 kap. lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

3.2 Begreppet tjänsteställe

För anställda på kontor, i fabriker, verkstäder, butiker och liknande är tjänstestället den byggnad där den anställde fullgör huvuddelen av sitt arbete.

Vissa anställda, t.ex. chaufförer, montörer, serviceingenjörer m.fl. har som regel inte någon fast arbetsplats. För dessa anses som tjänsteställe i regel den plats där arbetstagaren fullgör en del av sitt arbete, såsom att hämta och lämna arbetsmaterial eller utföra förberedande och avslutande arbetsuppgifter.

Om arbete på varje arbetsplats pågår under begränsad tid enligt de villkor som gäller för vissa arbetstagare inom byggnads- och anläggningsbranschen eller därmed jämförliga branscher skall den anställdes bostad anses som tjänsteställe.

För reservofficerare skall bostaden anses som tjänsteställe.

En tjänsteresa anses påbörjad resp. avslutad vid den anställdes tjänsteställe eller hans bostad beroende på var den faktiskt påbörjats eller avslutats.

Beträffande en skattskyldig som under en begränsad tid arbetar vid någon av Europeiska unionens (EU) institutioner eller organ eller vid Europaskolorna gäller följande.

Får den skattskyldige den huvudsakliga delen av lönen för arbetet från annan arbetsgivare skall han eller hon, under längst tre år, anses ha sitt tjänsteställe hos den arbetsgivare som betalar den huvudsakliga delen av lönen. Detta gäller om den skattskyldige begär det.

Om bostaden på arbetsorten är tillfällig och beror enbart på tjänsteutövningen, skall den inte anses som en sådan bostad som skall likställas med bostad på den vanliga verksamhetsorten, under förutsättning att den skattskyldige har annan permanent bostad.

Det sagda innebär att den skattskyldige under längst tre år kan behålla sitt tjänsteställe hos sin arbetsgivare i Sverige och anses vara på tjänsteresa under den tid han eller hon arbetar inom EU. Den skattskyldige har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader. Detta gäller även om familjen flyttar till arbetsorten.

Vid bedömningen av avdragsrätt för ökade levnadskostnader skall med arbetsgivare jämställas annan utbetalare av traktamente om den huvudsakliga delen av arbetet utförts för denne.

9 Hemresor

Den som p.g.a. sitt arbete vistas på annan ort än sin eller familjens hemort medges avdrag för skälig kostnad för en hemresa varje vecka.

En förutsättning härför är att avståndet mellan hemorten och arbetsorten överstiger 50 kilometer. Avdrag för hemresor medges oberoende av om förutsättningar för att erhålla avdrag för ökade levnadskostnader är uppfyllda eller ej. Regeln gäller endast för kostnad för resor inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EES-länderna². Avdraget för kostnad för en utlandsresa begränsas följaktligen till den del av kostnaden som hänför sig till resan inom eller mellan länderna. Avdrag medges inte för kostnaden för resor som den anställdes familj företar för att besöka den anställde på arbetsorten.

Avdrag kan medges för både sammanboende och ensamstående.

10 S.k. inställelseresor

Har den skattskyldige haft kostnader för resa inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EES-länderna² i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag, s.k. inställelseresa, har han rätt till skäligt avdrag för kostnaderna.

Med tillträdande och frånträdande avses den första resan vid anställningens eller uppdragets början respektive den sista resan vid anställningens eller uppdragets avslutande.

10.1 Avdragets beräkning

Avdragsrätten gäller skäliga kostnader för resor inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EES-länderna².

Vid bedömningen om kostnaderna är skäliga gäller samma förutsättningar som tillämpas för avdrag för hemresor. Se ovan avsnitt 9 "Hemresor".

Om den skattskyldige har haft kostnader för väg-, bro- eller färjeavgift medges avdrag för den faktiska kostnaden.

11 S.k. intervjuresor

Har den skattskyldige haft förmån av fri resa till eller från anställningsintervju, s.k. intervjuresa, eller fått kostnadsersättning för sådan resa utgör förmånen resp. ersättningen normalt inte skattepliktig intäkt.

Skattefriheten gäller under förutsättning att resan sker inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EES-länderna². Kostnadsersättningen är skattefri till den del den inte överstiger de faktiska resekostnaderna och vid körning med egen bil inte överstiger det avdrag som medges för kostnader för resor med egen bil enligt den schablon som gäller för resor mellan bostad och arbetsplats.

Är ersättningen större än de faktiska kostnaderna är skillnadsbeloppet skattepliktigt som lön. Är kostnaderna större än ersättningen är den del av kostnaderna som överstiger ersättningen inte avdragsgilla.

Eftersom skattefriheten endast gäller resa inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EES-länderna innebär det att om den skattskyldige påbörjar eller avslutar den fria resan utanför dessa länder så får en proportionering göras på en skattefri del av förmånen för resan inom eller mellan länderna och en skattepliktig del av förmånen för resan utanför länderna.

Resekostnader som inte avser resa inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EES-länderna är inte i något fall avdragsgilla.

Med anställningsintervju avses sådan intervju som görs vid personlig inställelse och som företas innan ett eventuellt anställnings- eller uppdragsförhållande föreligger mellan utgivaren av förmånen eller ersättningen och mottagaren.

I begreppet anställningsintervju ligger också att det skall vara fråga om en intervju som skall ha till syfte att bedöma om den skattskyldige skall erbjudas en viss anställning eller ett visst uppdrag.

² EU-/ESS-länder: Sverige, Danmark, Finland, Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxenburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike. Enbart EES-länder: Island, Liechtenstein, Norge.

11 a) Fasta resekostnads- och traktamentsersättningar till företrädare i Europaparlamentet

Den fasta resekostnads- och traktamentsersättning som betalas ut av Europaparlamentet till företrädare i parlamentet skall inte tas upp som skattepliktig intäkt. Detta gäller under förutsättning att den inte kan anses väsentligen överstiga de kostnader den är avsedd att täcka.

Skulle denna förutsättning inte visas vara uppfylld betraktas den överskjutande delen av ersättningarna som skattepliktig. Så kan vara fallet om ersättningen är orimligt hög så att det beträffande en del av den i verkligheten är fråga om förtäckt vederlag och inte ersättning för utgifter (prop. 1995/96:152 s. 68).

Av bestämmelserna i 32 § 3 mom. sista meningen KL framgår att avdrag inte medges för underskott som kan uppkomma genom att den anvisade ersättningen inte räckt till för att täcka avsedda utgifter.

11 b) Avdrag för skolavgifter

En skattskyldig som vid förrättning utom Sverige har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader enligt punkt 3 av anvisningarna till 33 § KL har också rätt till avdrag för kostnader för medföljande barns grundläggande skolgång i förrättningslandet. Avdrag medges med belopp som motsvarar den faktiska utgiften för den tid under vilken avdragsrätt föreligger enligt ovan nämnda punkt 3 av anvisningarna till 33 § KL. Beträffande avdragsrätten för ökade levnadskostnader, se avsnitt 5.

Till skolkostnader som får dras av räknas terminsavgift o.d. men däremot inte t.ex. resekostnader till skolan. Med grundläggande skolgång avses grundskola och gymnasieskola eller motsvarande. Eftergymnasial utbildning ingår inte i begreppet. Avdragsrätten gäller endast kostnader som hänför sig till medföljande barn som den skattskyldige försörjer och har hand om. För avdragsrätt krävs dessutom att skolgången genomförs i förrättningslandet (prop. 1995/96:152 s. 90).

Avdragsrätten för skolkostnader gäller under samma tidsperiod som avdragsrätten för ökade levnadskostnader. Beträffande nämnda tidsperiod, se avsnitt 5.1, 7.2.1 och 7.3.2.

11 c) Avdrag för ökade levnadskostnader och resekostnader vid utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling

En skattskyldig som åtnjuter skattefri förmån av utbildning eller annan åtgärd vid omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksamhet har rätt till avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och utbildningsplatsen eller den plats där åtgärden tillhandahålls.

Avdrag medges med skäliga kostnader för resa med billigaste färdmedel, om den skattskyldige behövt anlita och har anlitat särskilt fortskaffningsmedel. Jfr RSV:s rekommendationer om avdrag för kostnad för resor mellan bostad och arbetsplats som är tillämpliga även på resor mellan bostad och utbildningsplats.

Om den skattskyldige har kostnader för både resor mellan bostad och utbildningsplats och för resor mellan bostad och arbetsplats, skall den begränsning i avdragsrätten på 6 000 kr som gäller för resekostnaderna avse de sammanlagda kostnaderna.

Om en skattskyldig får ersättning för ökade levnadskostnader och kostnader för hemresor medges avdrag för ökade levnadskostnader enligt bestämmelserna i punkt 3 a första stycket av anvisningarna till 33 § KL som gäller vid tillfälligt arbete och för kostnader för hemresor enligt bestämmelserna i punkt 3 b av anvisningarna till 33 § KL som gäller hemresor. Avdraget för ökade levnadskostnader får dock inte överstiga vare sig uppburen ersättning eller de schablonbelopp som gäller vid tillfälligt arbete. Jfr avsnitt 7 och 9.

För avdragsrätt för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor krävs att avståndet mellan bostaden och utbildningsorten överstiger 50 km och att den skattskyldige övernattat på utbildningsorten.

Avdrag medges inte för tid efter utgången av första året efter uppsägningstidens utgång.

Förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling behandlas inte i dessa rekommendationer. Sådana förmåner behandlas i RSV:s rekommendationer ( RSV S 1996:18) om ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. ( RSV S 1995:27) om vissa förmåner.

De nya och ändrade reglerna tillämpas vid beräkning av avdrag för preliminär skatt för inkomståret 1996 fr.o.m. den 1 juli 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgift m.m. för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering.