Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i TMT One AB mot aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB1
RSV M
2002:12
Erbjudandet
   TMT One AB (TMT One) har uppgett följande.    Vid extra bolagsstämma i TMT One den 5 november 2001 beslöts att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudandet om inlösen. De aktieägare som på avstämningsdagen den 8 november 2001 var registrerade i bolagets aktiebok erhöll en inlösenrätt för varje aktie i TMT One AB. Sista dagen för handel i TMT One-aktien inklusive inlösenrätt var den 5 november 2001.    För att anmäla två aktier i TMT One AB till inlösen krävdes fyra inlösenrätter. Inlösenlikviden för varje tvåtal aktier i TMT One utgjordes av tre aktier i HQ.SE Fonder AB (HQ.SE Fonder), tre aktier i Avanza AB (Avanza) och fem aktier i Wihlborgs Fastigheter AB (Wihlborgs).    Anmälan om inlösen av aktier skulle ske under perioden 20 november - 12 december 2001.    Efter anmälningstidens slut omklassificerades anmälda aktier till inlösenaktier. Handel med dessa aktier kunde ske mellan den 20 december 2001 - 18 januari 2002.    Beslut om inlösen fattades vid extra bolagsstämma i TMT One den 11 januari 2002. Den 23 januari 2002 registrerades inlösenbeslutet hos PRV.    Riksskatteverket har tidigare gett ut ett allmänt råd och ett meddelande om uppdelning av anskaffningsutgiften för aktier i TMT One på aktier och inlösenrätter, RSV 2002:9 och RSV M 2002:7 med rekommendationen att 83 procent skulle hänföras till aktierna och 17 procent till inlösenrätterna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag anses man ha sålt de bortbytta aktierna och kapitalvinstbeskattning (reavinstbeskattning) ska ske. De inlösta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte.    De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man löst in. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.

Försäljningspris för TMT One
   Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag överlåtelsen blir definitiv. Eftersom handel med inlösenaktier kunde ske fram till PRV:s registrering av inlösen, får det i detta fall anses vara den 23 januari 2002.    Försäljningspriset för aktier i TMT One bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för de aktier som erhölls som betalning. Detta var för HQ.SE Fonder 15,20 kr, för Avanza 13,60 kr och för Wihlborgs 14,50 kr.    Försäljningspriset för en aktie i TMT One som bytts ut mot aktier i övriga tre bolag bör därför beräknas till (3 x 15,20 + 3 x 13,60 + 5 x 14,50) : 2 = 79,45 kr.

Anskaffningsutgift för HQ.SE Fonder
   Varje aktie i HQ.SE Fonder som förvärvats genom bytet får anses köpt för 15,20 kr.

Anskaffningsutgift för Avanza
   Varje aktie i Avanza som förvärvats genom bytet får anses köpt för 13,60 kr.

Anskaffningsutgift Wihlborgs Fastigheter
   Varje aktie i Wihlborgs Fastigheter som förvärvats genom bytet får anses köpt för 14,50 kr.

Exempel på inlösen
   Om en aktie i TMT One förvärvats för 50 kr bör 41,50 kr (83 %) hänföras till aktien och 8,50 kr (17 %) till inlösenrätten.    För att lösa in en aktie i TMT One krävdes två inlösenrätter. Anskaffningsutgiften för dessa var 2 x 8,50 = 17 kr.    Vid inlösen av en aktie i TMT One får avdrag således göras för totalt 41,50 + 17 = 58,50 kr.    Eftersom försäljningspriset var 79,45 kr blir vinsten i exemplet 20,95 kr.

1Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätter, se RSV 2002:9, ytterligare information i RSV M 2002:7, samt om avyttringspris och anskaffningsutgift vid bytet, se RSV 2002:19.