Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av utgivande av inlösenrätter i TMT One AB år 20011
RSV M
2002:7

Erbjudandet
   TMT One AB (TMT) har uppgett följande.
   Vid extra bolagsstämma i TMT den 5 november 2001 beslöts att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen.
   De aktieägare som på avstämningsdagen den 8 november 2001 var registrerade i bolagets aktiebok erhöll en inlösenrätt för varje aktie i TMT.
   Sista dagen för handel i aktier i TMT inklusive inlösenrätt var den 5 november 2001.
   Handel i inlösenrätter ägde rum mellan den 20 november - 7 december 2001. Till och med den 30 november var försäljning courtage-fri. Sedan utgick courtage.

Skatteregler
   Om en inlösenrätt säljs ska eventuell vinst beskattas och avdrag kan komma ifråga för förlust.
   Anskaffningsutgiften för aktierna ska fördelas på aktierna och inlösenrätterna. Av Regeringsrättens dom RÅ 1997 ref. 43 framgår att uppdelningen ska ske med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Aktierna i TMT var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktierna inklusive inlösenrätt var den 5 november 2001. Den lägsta betalkursen denna dag var 59 kr.
   Inlösenrätterna var marknadsnoterade från och med den 20 november 2001. Den lägsta betalkursen denna dag var 10 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför 83 procent hänföras till aktierna och 17 procent till inlösenrätterna (10/59).
   Exempel: Om anskaffningsutgiften för en aktie i TMT är 50 kr kommer 17 procent eller 8,50 kr att hänföras till inlösenrätten och 41,50 kr att hänföras till aktien.

Inlösen av aktier
   Eftersom inlösen av aktier inte skett förrän 2002 ska vinst eller förlust på grund av inlösen inte redovisas i deklarationen år 2002 utan först 2003.

1 Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2002:9.