Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av utgivande av inlösenrätter i TMT One AB år 2001¹
RSV 2002:9
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 21 januari 2002
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift mellan aktier och inlösenrätter med anledning av att bolagsstämman i TMT One AB den 5 november 2001 beslutat utge inlösenrätter i bolaget.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttring och omkostnadsbeloppet.
   Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   Av RÅ 1997 ref. 43 framgår att det sammanlagda anskaffningsvärdet för aktierna skall fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna. Anskaffningsvärdet motsvaras efter IL:s införande av anskaffningsutgifterna.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgifterna för aktier i TMT One AB bör 83 procent hänföras till dessa aktier och 17 procent till inlösenrätterna

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:7.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.