Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i TMT One AB mot aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB¹
RSV 2002:19
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 september 2002
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris för aktier i TMT One AB och anskaffningsutgift för aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB med anledning av inlösen år 2002 av aktier i TMT One AB mot aktier i övriga tre bolag.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL bl.a. byte.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   I dom, RÅ 1997 ref. 43, ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av inlösenrätter skall det sammanlagda anskaffningsvärdet för aktierna fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.

Allmänna råd:
Avyttringspris för aktie i TMT One AB
   Varje aktie i TMT One AB som inlösts mot likvid i aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB bör anses avyttrad för 79,45 kr.
Anskaffningsutgift för en aktie i HQ.SE Fonder AB
   Varje aktie i HQ.SE Fonder som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 15,20 kr.
Anskaffningsutgift för en aktie i Avanza AB
   Varje aktie i Avanza AB som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 13,60 kr.
Anskaffningsutgift för en aktie i Wihlborgs Fastigheter AB
   Varje aktie i Wihlborgs Fastigheter AB som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 14,50 kr.

¹För ytterligare information, se RSV M 2002:12.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.