Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i TMT One AB mot aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB¹
RSV 2002:19
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 september 2002
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris för aktier i TMT One AB och anskaffningsutgift för aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB med anledning av inlösen år 2002 av aktier i TMT One AB mot aktier i övriga tre bolag.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL bl.a. byte.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   I dom, RÅ 1997 ref. 43, ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av inlösenrätter skall det sammanlagda anskaffningsvärdet för aktierna fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.

Allmänna råd:
Avyttringspris för aktie i TMT One AB
   Varje aktie i TMT One AB som inlösts mot likvid i aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB bör anses avyttrad för 79,45 kr.
Anskaffningsutgift för en aktie i HQ.SE Fonder AB
   Varje aktie i HQ.SE Fonder som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 15,20 kr.
Anskaffningsutgift för en aktie i Avanza AB
   Varje aktie i Avanza AB som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 13,60 kr.
Anskaffningsutgift för en aktie i Wihlborgs Fastigheter AB
   Varje aktie i Wihlborgs Fastigheter AB som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 14,50 kr.

¹För ytterligare information, se RSV M 2002:12.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.