Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets och Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 2006-03-17

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:6
beslutade den  13 mars 2006.

Skatteverket beslutar med stöd av 4 kap. 4 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 3 kap. 3 §, 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a § första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) samt 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

dels att följande föreskrifter om e-tjänster ska upphöra att gälla den 21 mars 2006, nämligen

1. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:4) om att allmän själv deklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument,

2. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer, och

3. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:3) om allmän självdeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument,

dels att följande föreskrifter om e-tjänster ska upphöra att gälla den 1 april 2006, nämligen

1. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:5) om att preliminär själv deklaration och skattedeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument,

2. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:6) om att en anmälan för registrering och en ansökan om F-skattsedel får lämnas i form av ett elektroniskt dokument,

3. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst,

4. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:4) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument,

5. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:8) om skatte- och avgiftsanmälan som får lämnas i form av elektroniskt dokument samt vilka uppgifter i beskattningsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst, och

6. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:26) om  vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst för särskild beräkningsgrund för skatteavdrag, m.m.